Άρθρο 145 – Ανάκληση της απόφασης του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

Αίτηση ανάκλησης της απόφασης του Α.Σ.Ε.Α.Δ. επιτρέπεται μόνο: α) εάν οι διάδικοι δεν κλητεύθηκαν ή δεν κλητεύθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως να παραστούν κατά τη συζήτηση της προσφυγής και β) εάν αυτός που ζητεί την ανάκληση επικαλείται και προσκομίζει νέα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δεν υπήρχαν ή ήταν αντικειμενικά αδύνατο να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψη κατά τη συζήτηση της προσφυγής. Η ανάκληση αποκλείεται σε κάθε περίπτωση, εάν η απόφαση, οποτεδήποτε εκδοθείσα, έχει εκτελεσθεί.