Άρθρο 07 – Γενική Συνέλευση Αθλητικού Σωματείου

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Αθλητικού Σωματείου είναι το ανώτατο όργανό του και αποφασίζει για κάθε θέμα του Σωματείου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως:
α) ο καθορισμός των αθλημάτων που καλλιεργεί το Σωματείο,
β) η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
γ) η τροποποίηση του καταστατικού,
δ) η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Αθλητικού Σωματείου,
ε) η ίδρυση και η συμμετοχή σε ανώτερη αθλητική οργάνωση και η αποχώρηση από αυτή,
στ) η έγκριση του ισολογισμού και
ζ) η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, και η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
η) η ίδρυση Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΑΕ).

2. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό συμβούλιο ή όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς της ή το ένα δέκατο (1/10) των μελών του Αθλητικού Σωματείου, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.

5. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του Αθλητικού Σωματείου διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Στις εκλογές Αθλητικών Σωματείων με περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη, της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, τα λοιπά μέλη εκλέγονται από το σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, με αίτηση του Σωματείου, Πρωτοδίκης ή Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, από το όργανο που διευθύνει το Πρωτοδικείο της περιφερειακής ενότητας της έδρας του Αθλητικού Σωματείου.

6. Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών στα Αθλητικά Σωματεία επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εχόντων δικαίωμα ψήφου, απαγορευομένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής.

7. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο, αν ασκήσει σχετική αγωγή ένα μέλος που δεν συμφώνησε, ή ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσουν έξι (6) μήνες από την απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.

8. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης του άρθρου 8, συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:04 | Σκόπα Έλενα

  Παράγραφος 8:
  Πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι η μη τήρηση των διατάξεων αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

 • Οι προτάσεις που υποβάλλουμε είναι αποφάσεις της Γ.Σ. της 27ης Νοεμβρίου 2016
  Άρθρο 7. 3
  Το προτεινόμενο άρθρο δίνει τη δυνατότητα σε λίγα μέλη να ζητούν συχνά έκτακτες Γ.Σ. γεγονός που διαταράσσει τη λειτουργία του σωματείου. Ως εκ τούτου το άρθρο προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:

  «Ή το ένα εικοστό των μελών 1/20»

 • 2 Δεκεμβρίου 2016, 17:00 | γιώργος παγουρόπουλος

  Τα έξοδα κίνησης των μελών των γενικών συνελεύσεων, τουλάχιστον μιας ετησίως και οπωσδήποτε της εκλογοαπολογιστικής, να καλύπτονται από την ομοσπονδία, ώστε να εξασφαλίζεται η πραγματική και ουσιαστική συμμετοχή των μελών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 13:38 | ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  στην παραγραφο 2 πρέπει να τεθει εδαφιο το οποίο να προβλέπει οτι : Δικαιωμα ψηφου στην ΓΣ εχουν μονο τα ταμειακως ενταξει μέλη. Η απαρτια και η πλειοψηφια υπολογιζονται επί των ταμεικως ενταξει μελων και οχι επι ολων των μελών.

 • 3 Νοεμβρίου 2016, 18:40 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

  Όπως έχει αναφερθεί σε άλλες προτάσεις εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με αριθμό σταυροδοσίας σε κάθε ψηφοδέλτιο ίση με το σύνολο των μελών που εκλέγονται δημιουργεί πλασματική πλειοψηφία αφού θα μπορεί το 50% +1 των εκλογέων να εξασφαλίσει το σύνολο των μελών του Δ.Σ ενώ το υπόλοιπο 50%-1 δεν θα έχει εκλέξει ούτε 1 σύμβουλο…
  Αυτό αποφεύγεται με δύο (2) τρόπους: είτε με περιορισμό στο ενιαίο ψηφοδέλτιο του ανώτατου αριθμού των επιτρεπόμενων σταυρών στο ψηφοδέλτιο είτε με δυνατότητα έστω και αν δεν αναφέρεται στο καταστατικό διεξαγωγής των εκλογών και με χωριστούς συνδυασμούς.
  Έτσι Η ΠΡΌΤΑΣΗ μου αποσκοπεί ότι:
  Για αναλογικότερο Δ.Σ θα είναι καλό να μπει διάταξη που να λέει ότι ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στα διάφορα καταστατικά για τις εκλογικές διαδικασίες αυτές μπορούν να διεξάγονται είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο ο ανώτατος αριθμός σταυροδοσίας περιορίζεται στο 20% ή 30% των συνολικά εκλεγμένων είτε με χωριστά ψηφοδέλτια για τα οποία η διαδικασία θα είναι αντίστοιχή με τα προβλεπόμενα για τις εκλογές των Ομοσπονδιών.
  Γενικότερα σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες (Σωματείων-Ενώσεων-Ομοσπονδιών) θα έπρεπε να προβλέπεται η διπλή δυνατότητα διεξαγωγής εκλογών με ενιαίο ή χωριστά ψηφοδέλτια

 • 2 Νοεμβρίου 2016, 14:19 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

  1.Αν δεν οριστεί περιορισμός στην σταυροδοσία, τότε είναι δυνατόν το 50%+ των εκλογέων να εκλέξει(με προκαθορισμένη διεργασία και έτοιμα ψηφοδέλτια…) το 100% των συμβούλων βάζοντας το σύνολο των προβλεπόμενων σταυρών στα ψηφοδέλτια.
  2.Tο γεγονός αυτό επιφέρει με τον αποκλεισμό από το Δ.Σ του 49% του εκλογικού σώματος πόλωση έριδες κλπ στο αθλητικό σωματείο
  3.Kατά τη γνώμη μου είναι σωστή όπως στα προηγούμενα προσχέδια που δεν προχώρησαν η συμπλήρωση του άρθρου με υποπαράγραφο ως κατωτέρω με την διευκρίνηση ότι το 20% μπορεί να γίνει και 30%.
  4.Οι ολιγότεροι σταυροί από το συνολικό αριθμό των μελών του Δ.Σ δυσχεραίνόυν τις υπόγειες διεργασίες και προσφέρουν αναλογικότερο Δ.Σ
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
  β)Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σύμφωνα με τους ορισμούς του καταστατικού είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο, με εκλογή των μελών των οργάνων κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι, είτε με χωριστά ψηφοδέλτια, με το σύστημα της απλής αναλογικής. Αν διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, η κατ’ ανώτατο όριο σταυροδοσία, στην περίπτωση που εκλέγονται περισσότερα από ένα (1) άτομα, περιορίζεται στο 20% όσων εκλέγονται. Αν από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.