Άρθρο 80 – Εισφορά σε είδος – Πάγιο µέρισµα

1. Η κατά το άρθρο 75 του παρόντος νόµου χρήση της επωνυµίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισµάτων του ιδρυτικού Αθλητικού Σωµατείου, ως στοιχείου της επωνυµίας της Α.Α.Ε., θεωρείται αυτοδίκαιη, µε τη σύσταση της Εταιρείας, εισφορά σε είδος και αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εκδίδονται στην επωνυµία του ιδρυτικού Αθλητικού Σωµατείου και παραδίδονται στο νόµιµο εκπρόσωπό του ονοµαστικές µετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και οι οποίες είναι προνοµιούχες µε δικαίωµα ψήφου µε τα αναφερόµενα κατωτέρω προνόµια και αµεταβίβαστες. Πέραν των ανωτέρω προνομιούχων μετοχών του και των όσων ειδικώς ισχύουν γι αυτές, δεν αποκλείεται η απόκτηση από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο περαιτέρω ποσοστού, ήτοι κοινών μετοχών, κατά τις κοινές διατάξεις, όπως ο οποιοσδήποτε άλλος μέτοχος ή τρίτος.
2. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του µετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την αύξηση αυτήν θεωρείται ότι καλύπτει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της Εταιρείας Αθλητικό Σωµατείο, στο οποίο και παραδίδονται ονοµαστικές µετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, ως αντάλλαγµα για την, κατά την παρ. 1 του παρόντος, εισφορά του. Η αξία των µετοχών που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω στο όνομα του Σωµατείου, καταβάλλεται από τους εγγραφόµενους, για την κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης, µετόχους, κατά το λόγο του αριθµού των αποκτώµενων από καθένα από αυτούς µετοχών ταυτόχρονα µε την καταβολή της αξίας των µετοχών αυτών.

3. Οι αναφερόµενες στις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου µετοχές είναι προνοµιούχες, κατά την έννοια του εδαφ. β’ της παρ. 1 και της παρ. 2 του όρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, το προνόμιο αυτό συνίσταται στην απόληψη μερίσματος προ των κοινών µετοχών κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και στην προνοµιακή απόδοση του αναλογούντος στους κατόχους προνοµιούχων µετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης εταιρικής περιουσίας. Αν τα διανεµόµενα κέρδη της Εταιρείας σε ορισµένη εταιρική χρήση είναι τόσα ώστε το συνολικώς καταβλητέο µέρισµα στο ιδρυτικό Αθλητικό Σωµατείο να υπερβαίνει το προαναφερόµενο πάγιο µέρισµα, τότε το σωµατείο έχει δικαίωµα στη διαφορά. Για τις προνομιούχες μετοχές του που, κατά τα παραπάνω οριζόμενα, πάντοτε αντιπροσωπεύουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Α.Ε., το Αθλητικό Σωματείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία τυχόν βαρύνει μετόχους κατά το ποσοστό αυτό ανωνύμων εταιρειών για υποχρεώσεις της Εταιρείας, η απαλλαγή δε αυτή ισχύει ακόμη και αν πρόκειται για υποχρεώσεις της Εταιρείας προς το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Στο ιδρυτικό Αθλητικό Σωµατείο αποδίδεται για την κάλυψη των δαπανών διατήρησης ερασιτεχνικού Τμήματος και εν γένει καλλιέργειας του αθλήματος σταθερό ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κατά χρήση εισπράξεων της Εταιρείας από αγώνες. Ως καθαρές εισπράξεις νοούνται οι πραγµατοποιούµενες στους κάθε φύσεως αγώνες της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από το οικείο φύλλο εκκαθάρισης και ύστερα από έλεγχο της διοργανώτριας, καθώς και οι εισπράξεις από τα εισιτήρια διαρκείας.

5. Για τα αποκτώµενα κατά τις προηγούμενες παραγράφους ποσά το Αθλητικό Σωµατείο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος.

6. Απαγορεύεται η παροχή µε το καταστατικό Α.Α.Ε. οποιουδήποτε προνοµίου σε µετοχές της, πλην των προνοµίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

  • 2 Νοεμβρίου 2016, 18:24 | SB

    Σχετικά με τη παράγραφο 5 του άρθρου 80 Εισφορά σε είδος – Πάγιο µέρισµα προτείνεται να ληφθεί υπόψη το υπ` αριθμόν έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1148410 ΕΞ 2015 / 17 Νοεμβρίου 2015 της Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ το οποίο συμπερασματικά καταλήγει στο ότι τα ποσά που καταβάλλονται στους κατόχους των προνομιούχων μετοχών εμπίπτουν στην έννοια του μερίσματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 36 του ν. 4172/2013 και σύμφωνα με τααναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος, ανεξάρτητα του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδόσεις αυτές (τόκοι, μέρισμα, κ.λπ., σταθερό ή μη ποσό μερίσματος), ως απορρέουσες από τη μετοχική σχέση που συνδέει τους κατόχους με την ανώνυμη εταιρεία, προκύπτει ότι και τα ποσά που καταβάλλονται από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες στα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 2725/1999, και τα οποία αντιστοιχούν σε σταθερό ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των καθαρών εισπράξεων από αγώνες, αποτελούν μέρισμα κατά την έννοια του άρθρου 36 του ν. 4172/2013, ως προερχόμενο και συνδεόμενο με την κατοχή προνομιούχων μετοχών.
    Κατά συνέπεια, τα ποσά αυτά που καταβάλλονται στα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 4172/2013, καθόσον η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των εν λόγω ποσών που προβλεπόταν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 2725/1999 καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3842/2010.
    Τέλος, επισημαίνεται ότι η εν λόγω παρακράτηση δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση των αθλητικών σωματείων από το φόρο εισοδήματος, αλλά το εισόδημα αυτό φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47, με δυνατότητα συμψηφισμού του, κατά τα ανωτέρω, παρακρατηθέντος φόρου.