Άρθρο 93 – Γνωστοποίηση χρηματικών καταβολών

1. Οι Α.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού τα κάθε είδους χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται σε αυτά µε οποιαδήποτε µορφή (προσωρινή ταµειακή διευκόλυνση, άτοκο δάνειο κ.λπ.) από µέλη της διοίκησής τους ή µέτοχο ή οποιονδήποτε τρίτο.

2. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την είσπραξη του ποσού και περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) την απόφαση του κατά το καταστατικό τους αρµόδιου οργάνου, για την αποδοχή της χρηµατικής καταβολής, β) το είδος, το ύψος, το σκοπό και τον τυχόν χρόνο εξόφλησης του ποσού και τα πλήρη στοιχεία του προσώπου το οποίο το κατέβαλε.

3. Αν δεν γνωστοποιηθούν τα προαναφερόµενα στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, ευθύνονται εις ολόκληρον για την εξόφληση του ποσού η Α.Ε.Ε. και τα µέλη της διοίκησής της.

4. Το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται σε µια Α.Α.Ε. από µέλη της διοίκησης ή µετόχους αυτής λόγω δανείου ή ως ταµειακή διευκόλυνση απαγορεύεται να ξεπερνούν το 20% του µετοχικού της κεφαλαίου. Ποσά που καταβάλλονται έναντι µελλοντικής αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου µπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, απαγορεύεται όµως να επιστραφούν στους καταβάλλοντες.