Άρθρο 73 – Ίδρυση Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών

1. Α.Α.Ε. επιτρέπεται να ιδρύουν µόνο Αθλητικά Σωµατεία (α) που έχουν αποδεδειγµένα: α) δύο (2) τουλάχιστον οµάδες ερασιτεχνών αθλητών (παίδων – κορασίδων, εφήβων – νεανίδων) σε λειτουργία στο αντίστοιχο άθλημα και οι οποίες συµµετέχουν ενεργά στα αγωνιστικά προγράµµατα της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας και (β) όταν προκύπτει τεκμηριωμένα η δυνατότητα εξασφάλισης της οικονοµικής βιωσιµότητας της Α.Α.Ε. τουλάχιστον για µία τριετία.

2. Για την ίδρυση Α.Α.Ε. απαιτείται: (α) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του Αθλητικού Σωµατείου, η οποία λαµβάνεται µε την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των µελών του και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, (β) οικονοµοτεχνική µελέτη από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συµβούλων, από την οποία προκύπτει η βιωσιµότητα της υπό ίδρυση ΑΑΕ για µία τριετία, (γ) γνώµη της οικείας Οµοσπονδίας και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου σχετικά µε τη δυνατότητα βιωσιµότητας της συγκεκριµένης ΑΑΕ, καθώς και την εκπλήρωση τυχόν κριτηρίων που θέτει η ίδια και (δ) άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Η άδεια χορηγείται µόνον αφού εξακριβωθεί η νοµιµότητα της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µελών του ιδρυτικού Σωµατείου και της όλης διαδικασίας και εκτιµηθεί η βιωσιµότητα της υπό ίδρυση Α.Α.Ε. Η άδεια αυτή ανακαλείται οποτεδήποτε, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειληµµένων παραβιάσεων του νόµου. Με την έκδοση της απόφασης ανάκλησης η Α.Α.Ε. τίθεται αυτοδικαίως σε καθεστώς εκκαθάρισης. Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στην αρμόδια για την εποπτεία των ανωνύμων εταιρειών Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, δημοσιεύεται πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της τυχόν ιδρυθησόμενης ΑΑΕ., πλην του αναφερόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 80 του παρόντος μέρους του, του οποίου αυτοδικαίως δικαιούχος είναι το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο. Η προαναφερόμενη πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον σε μία τοπική εφημερίδα και σε μία πανελλήνιας κυκλοφορίας, αποστέλλεται δε προς δημοσίευση και στους ιστότοπους της οικείας Ομοσπονδίας και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου. Όσοι επιθυμούν, αποστέλλουν δεσμευτική επιστολή, στην οποία δηλώνουν το ποσό με το οποίο ή έως του οποίου επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της ιδρυθησόμενης ΑΑΕ, συνοδευόμενη με ανέκκλητη εγγυητική επιστολή νόμιμα λειτουργούσας στην Ελλάδα Τράπεζας για το ποσό αυτό, διάρκειας τριών τουλάχιστον μηνών, καθώς και επαρκή στοιχεία απ΄ τα οποία προκύπτει η περιουσιακή τους κατάσταση και δικαιολογείται η νόμιμη προέλευση του ποσού αυτού. Οι παραπάνω επιστολές με τα συνοδευτικά τους έγγραφα επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή στην έδρα του Σωματείου, το αργότερο έως την 15:00 της προηγούμενης ημέρας από την ορισθείσα για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, επιστολές που θα παραληφθούν μετά από την προαναφερόμενη προθεσμία, καθώς και επιστολές οι οποίες δεν συνοδεύονται από τα προαναφερόμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές, αλλά απορρίπτονται ως απαράδεκτες χωρίς να εξετασθούν, ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση, λόγω ελλείψεως απαρτίας ή αναβολής για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν πραγματοποιήθηκε τελικά κατά την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία. Εξαιρετικά στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις (μη πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης κατά την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία, αλλά σε επόμενη, για οποιονδήποτε λόγο), εφόσον δεν είχε παραληφθεί εμπροθέσμως και προσηκόντως, κατά τα προαναφερόμενα, καμία απολύτως επιστολή, επιτρέπεται εκ νέου η αποστολή επιστολών συμμετοχής στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της ιδρυθησόμενης Εταιρείας έως την 15:00 της προηγούμενης ημέρας από τη νέα ημέρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης.

4. Εφόσον δεν επιτευχθεί η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, απαιτουμένης για την επίτευξη απαρτίας της παρουσίας του ημίσεος των μελών και απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων. Εάν ούτε τότε επιτευχθεί απαρτία, η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης ματαιώνεται.

5. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, με τα προαναφερόμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, αποφασίζει το ύψος και τον τρόπο κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εκλέγει δε πενταμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, στην οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση να προχωρήσει στις διαδικασίες ίδρυσης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της, εντός τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση της ίδρυσής της, με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Έως τότε, για τη διοίκηση και διαχείριση όλων των εταιρικών και αγωνιστικών θεμάτων αρμόδια είναι η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

6. Για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου, εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος, σειρά προτεραιότητας κατόπιν έχουν τα µέλη του ιδρυτικού της Εταιρείας Σωµατείου. Προς το σκοπό αυτόν, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Α.Α.Ε. υποχρεούται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ημέρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να καλέσει µε πρόσκληση τα µέλη του Σωµατείου προκειµένου να ασκήσουν το δικαίωµά τους για το σύνολο ή το εναποµείναν µέρος του µετοχικού κεφαλαίου, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης, δηλώνοντας τον αριθµό των µετοχών και καταβάλλοντας ταυτόχρονα ολοσχερώς σε µετρητά την αξία των µετοχών τις οποίες επιθυµεί να αναλάβει καθένα από αυτά. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και, κατά την κρίση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, οι οποίες επιλέγονται από τις εφηµερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως εκάστοτε ισχύει, και σε µία τοπική ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρα του ιδρυτικού Αθλητικού Σωµατείου, εφόσον η έδρα του είναι εκτός του Νοµού Αττικής. Σε περίπτωση υπερκάλυψης του µετοχικού κεφαλαίου από τα µέλη του ιδρυτικού Αθλητικού Σωµατείου, οι µετοχές διανέµονται στα µέλη που εγγράφησαν ανάλογα µε το ποσό που κατέβαλε καθένα από αυτά, το δε πλεονάζον κεφάλαιο επιστρέφεται στα µέλη που το κατέβαλαν.

7. Εάν ούτε από τα µέλη του ιδρυτικού Αθλητικού Σωµατείου δεν καλυφθεί πλήρως το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΑΕ, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών που αρχίζει από τη λήξη της προηγούµενης 15ήμερης προθεσµίας, να απευθυνθεί προς το κοινό για την κάλυψη µε δηµόσια εγγραφή του υπολειπόµενου µέρους του µετοχικού κεφαλαίου, µε καταβολή σε µετρητά της αξίας των µετοχών. Η προθεσµία για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου στην περίπτωση αυτήν είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης. Για τη µε δηµόσια εγγραφή κάλυψη κατά τα ανωτέρω του µετοχικού κεφαλαίου, δεν απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δεν υπάρχει υποχρέωση εισαγωγής των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.

8. Εάν, µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, παραµείνει ακάλυπτο µέρος του µετοχικού κεφαλαίου, το ιδρυτικό Αθλητικό Σωµατείο δικαιούται να το αναλάβει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, µε ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των µετοχών ολοσχερώς σε µετρητά. Εάν και πάλι παραμένει ακάλυπτο μέρος του μετοχικού κεφαλαίο, εφόσον μεν το καταβληθέν καλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο από το νόμο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε ακολουθεί σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Α.Α.Ε. για την τροποποίηση του περί µετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας και την προσαρµογή του στο ύψος του ποσού που πραγµατικά καταβλήθηκε. Εάν το καταβληθέν δεν καλύπτει το υποχρεωτκό για την περίπτωση ελάχιστο όριο μετοχικού κεφαλαίου, τότε η ίδρυση της ΑΑΕ ματαιώνεται και τα καταβληθέντα επιστρέφονται στο σύνολό τους σ’ αυτούς που τα κατέβαλαν.

9. Η ίδρυση της Α.Α.Ε. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί υποχρεωτικά το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος.

10. Σε κάθε περίπτωση ίδρυσης ΑΑΕ και αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου, ισχύουν οι περιορισμοί και τα κωλύματα για την απόκτηση μετοχών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

11. Οι Α.Α.Ε. µπορούν να αυξήσουν το µετοχικό τους κεφάλαιο µε κεφαλαιοποίηση οποιασδήποτε οφειλής τους προς µετόχους ή τρίτους, πάντοτε ύστερα από σύµφωνη γνώµη αυτών. Προς τούτο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Α.Α.Ε., που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4, 31 παρ. 2 και 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. Οι εκδιδόµενες µετοχές χορηγούνται στους δικαιούχους των κεφαλαιοποιούµενων οφειλών. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 80 του παρόντος ισχύει αναλόγως.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 10:24 | Σ.Β.

  Οι μετοχές των αθλητικών σωματείων (10%), στις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες, διανέμονται στα μέλη των σωματείων, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (ταμειακώς εντάξει), κατά τις συγκλήσεις (διεξαγωγές) των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Α.Ε.
  Για παράδειγμα, αν σε ένα αθλητικό σωματείο υπάρχουν 100 ταμειακώς ενημερωμένα μέλη, κατά τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Α.Α.Ε. οι μετοχές του αθλητικού σωματείου κατανέμονται, ισάριθμα, στα 100 αυτά μέλη και ΟΧΙ στους εκπροσώπους, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου. Έτσι, θα υπάρχει πολυφωνία απόψεων και όχι κατευθυνόμενες και κρυφές Γενικές Συνελεύσεις, όπως γίνονται οι Γενικές Συνελεύσεις της ΑΕΚ-ΠΑΕ και ΑΕΚ-ΚΑΕ, τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή, η ΑΕΚ-ΠΑΕ έχει διεξάγει έξι-επτά Γενικές Συνελεύσεις, «αυτόκλητες και καθολικές», με τη συμμετοχή τριών ΜΟΝΟ μετόχων, έχουν γίνει τρεις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τα μέλη του αθλητικού σωματείου ΑΕΚ, καθώς και οι φίλαθλοί της, ΔΕΝ γνωρίζουν τους μετόχους της ΑΕΚ-ΠΑΕ, αφού ΔΕΝ υπάρχουν μέλη του σωματείου ΑΕΚ, τα οποία να είναι και μέτοχοι της ΑΕΚ-ΠΑΕ.
  Το ίδιο καθεστώς υπάρχει και στην ΑΕΚ-ΚΑΕ, στην οποία έχει γίνει, πρόσφατα, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η αύξηση αυτή είναι «άγνωστη», στα μέλη του αθλητικού σωματείου, διότι έγινε από Γενική Συνέλευση «αυτόκλητη και καθολική».

  ΠΡΟΤΑΣΗ :

  Να καταργηθούν οι «αυτόκλητες και καθολικές» Γενικές Συνελεύσεις των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών.
  Οι Γενικές Συνελεύσεις να δημοσιεύονται ένα μήνα πριν τη διαξαγωγή τους, τουλάχιστον, σε δύο εφημερίδες (μία αθλητική και μία πολιτική, ευρείας κυκλοφορίας και ΟΧΙ στην “ΕΣΤΙΑ”), στην ιστοσελίδα της Α.Α.Ε. και στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου συνεταιρισμού των Α.Α.Ε.
  Οι μετοχές των αθλητικών σωματείων να κατανέμονται, ισάριθμα, στα ταμειακώς εντάξει μέλη του σωματείου, για την εκπροσώπηση του σωματείου, στη Γενική Συνέλευση της Α.Α.Ε.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ Α.Ε.Κ.

  1.- Με την παρ.3 του άρθρου 73 του προτεινόμενου νόμου, προβλέπεται η από οιονδήποτε ενδιαφερόμενο συμμετοχή στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της υπό ίδρυση Α.Α.Ε, κατά προτεραιότητα και προ της συνόδου της Γ.Σ. του ιδρυτικού σωματείου, που θα αποφασίσει την ίδρυση.
  Η προτεινόμενη αυτή διάταξη είναι εντελώς απαράδεκτη, γιατί, κατ’ αυτό τον τρόπο, μια ομάδα, που ανήλθε, με κόπους και θυσίες των μελών του ερασιτεχνικού σωματείου, μπορεί να περιέλθει και μάλιστα αντί ευτελέστατου χρηματικού ποσού, σε οποιονδήποτε τρίτο, για κερδοσκοπικούς και μόνο λόγους.
  Προτείνουμε να επαλειφθεί η διάταξη αυτή της παρ. 3 και να δοθεί προτεραιότητα στα μέλη του αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τις παρ. 6, 7 και 8 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, δηλαδή, πρώτη προτεραιότητα να δοθεί στα μέλη του ιδρυτικού σωματείου και, σε περίπτωση μη καλύψεως, να επακολουθήσει δημόσια εγγραφή, στην οποία μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 09:42 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ Α.Ε.Κ.

  Η αθλητική κοινωνία αποτελεί ένα σύστημα ικανό να εκφράσει τον αθλητικό κόσμο, με βάση του όλου συστήματος τα αθλητικά σωματεία που αποτελούν το δυναμικό και υγιές κομμάτι της κοινωνίας, στο οποίο η Πολιτεία υποχρεούται να παρέχει τα μέσα και το νομικό πλαίσιο, για την ανάπτυξή του.
  Τα αθλητικά σωματεία αποτελούν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, που επιτελούν κοινωφελές έργο, με τις εισφορές των μελών τους, την εθελοντική εργασία και τις παροχές της Πολιτείας, είτε με την μορφή οικονομικών ενισχύσεων, είτε με την μορφή της δωρεάν παραχωρήσεως εδάφους και υλικών, για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες, σε περίπτωση λύσεως του σωματείου επανέρχονται στο Δημόσιο (άρθρο 7 παρ. 10 Ν. 2725/1999), για τη συνέχιση του κοινωφελούς έργου.
  Με την καθιέρωση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας, υποχρεώθηκαν τα επαγγελματικά τμήματα των ομάδων να έχουν ως φορέα Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), κλασσική νομική μορφή των επιχειρήσεων, δηλαδή, οργανισμών κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που υποκαθίσταται, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αθλητικού σωματείου, με μοναδικό σκοπό, τη διοίκηση και διαχείριση του επαγγελματικού τμήματος του σωματείου, που εισφέρεται σε αυτή (άρθρα 64 και 65 Ν. 2725/1999), με την υποχρεωτική χρήση του σήματος και του εμβλήματος αυτού. Σε περίπτωση, μάλιστα, λύσεως της Α.Α.Ε. για οποιονδήποτε λόγο, το εισφερθέν αθλητικό τμήμα επανέρχεται στο αθλητικό σωματείο και συνεχίζει την λειτουργία του, ως ερασιτεχνικό τμήμα.
  Συγκεκριμένα, με την επαγγελματοποίηση-εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου, οι απλοί φίλαθλοι εξοστρακίσθηκαν, από τα δρώμενα των ομάδων τους και μεταβλήθηκαν σε απλούς θεατές – τρίτους, με αποτέλεσμα, οι πλέον ευάλωτοι από αυτούς, κοινωνικά και ψυχολογικά, να θεωρούν, ότι αποβλήθηκαν, από το φυσικό τους χώρο και να αντιδρούν βίαια. Αυτό συναίβει, γιατί ο επαγγελματικός αθλητισμός περιήλθε στη διοίκηση και διαχείριση Ανωνύμων Εταιρειών, κλασσικής μορφής οργανισμών κεφαλαίου, τις οποίες ελέγχει και διοικεί η πλειοψηφία του κεφαλαίου και όχι των φιλάθλων, η οποία αποτελούσε και τη Λαϊκή Βάση των αθλητικών οργανισμών.
  Στη σημερινή εποχή, καθαρή μορφή ομάδων Λαϊκής Βάσης υπάρχει στις μεγαλύτερες ομάδες της Ισπανίας ( Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ατλέντικο Μαδρίτης κ.λ.π.) που επικρατούν στο Ευρωπαϊκό, αλλά και στο Παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι ομάδες αυτές εμφανίζονται με τη μορφή σωματείου, όπως είναι τα Ερασιτεχνικά σωματεία του Ολυμπιακού, της Α.Ε.Κ, του Π.Α.Ο. κ.λ.π. Βασικό χαρακτηριστικό της μορφής αυτής είναι η ΑΜΕΣΗ συμμετοχή και ψήφος κάθε μέλους, με μια, μόνο, ψήφο και το αμεταβίβαστο της ιδιότητας του μέλους.
  Παραλλαγή της Λαϊκής Βάσης υπάρχει στο Γερμανικό Ποδόσφαιρο, όπου, στις ομάδες, που εμφανίζονται με διάφορες μορφές εταιρείας, έχει, από το νόμο, την πλειοψηφία (50+1) το αθλητικό σωματείο και το υπόλοιπο οι επενδυτές, σε μια προσπάθεια της Γερμανικής Πολιτείας να περιορίσει την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, γενικά.
  Πιστεύουμε, ότι, για τη διάσωση και την οριστική εξυγίανση του επαγγελματικού αθλητισμού, γενικά, της χώρα μας και ειδικότερα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, πρέπει να θεσμοθετηθεί μια μορφή ομάδας Λαϊκής Βάσης, γιατί καθαρή μορφή Λαϊκής Βάσης, δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μας, να εφαρμοσθεί, επειδή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, άμεσα, σημαντικά κεφάλαια, που απαιτούνται, για τη δημιουργία και διατήρηση επαγγελματικών ομάδων. Γι’ αυτό, προτείνουμε ότι, οι ομάδες να έχουν, ως φορέα τους, Κοινωνικοποιημένη Α.Α.Ε. (Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε.), με ευρεία διασπορά των μετοχών, στην οποία θα μετέχουν, ανάλογα με τα ποσά που θα καταθέσουν στο κεφάλαιο αυτής και επενδυτές, αλλά και οι απλοί φίλαθλοι, για να έχουν και αυτοί γνώμη, στα πραττόμενα, αλλά και να ελέγχουν, άμεσα, αυτούς που τη διοικούν.
  Πιστεύουμε ότι, η ΑΜΕΣΗ συμμετοχή των φιλάθλων, στο μετοχικό κεφάλαιο και κατ’ επέκταση στη λήψη αποφάσεων, στη διοίκηση και διαχείριση των Α.Α.Ε. δεν θα εξυγιάνει μόνο τις εταιρείες, αλλά θα απομακρύνει και τους διάφορους παράγοντες, που τις κηδεμονεύουν, συνήθως, με ιδιοτέλεια και θα επέλθει η πολυπόθητη εξυγίανση του επαγγελματικού αθλητισμού. Οι οργανωμένοι φίλαθλοι – οπαδοί, θα ξαναβρούν τη θέση τους, στο χώρο της ομάδας τους, θα εκφράζουν τις απόψεις τους και θα έχουν ενεργό συμμετοχή, με επωφελείς προτάσεις και ιδέες, όπως στο παρελθόν, όταν φορείς ήταν τα σωματεία.
  Η προτεινόμενη ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ των Α.Α.Ε. αποτελεί ένα μικτό μοντέλο ΑΜΕΣΗΣ συμμετοχής σε αυτή, τόσο επιχειρηματιών, όσο και των απλών φιλάθλων. Με την πρότασή μας, δεν αποκλείεται η συμμετοχή επιχειρηματιών και με ποσοστό μεγαλύτερο του 51%, με το αναφαίρετο δικαίωμά τους να διοικούν την Π.Α.Ε. και να διαχειρίζονται τα οικονομικά της. Με την πρότασή μας, επιθυμούμε να ελέγχεται η διαχείριση της πλειοψηφίας, από τους φιλάθλους, που και αυτοί έχουν διαθέσει χρήματα, είτε με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο (μέτοχοι), είτε με εισιτήρια, εισφορές κ.λ.π.
  Η μορφή Εταιρείας Λαϊκής Βάσης που προτείνουμε, είναι η Α.Α.Ε εκείνη της οποίας η διοίκηση θα εκλέγεται, άμεσα, από τη βάση της και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
  α) τη μεγάλη διασπορά των μετοχών της και σε μικρομετόχους.
  β) την άμεση συμμετοχή των μετόχων – μελών της, κατόχων έστω και μιας μετοχής, στις Γ.Σ., στην εκλογή της διοικήσεώς της και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και όχι τη συμμετοχή μέσω εκπροσώπων σωματείου.
  γ) την εφαρμογή της απλής αναλογικής, στην εκλογή του διοικητικού της συμβουλίου, για να υπάρχει συμμετοχή, μετόχου ή ομάδας μετόχων, στη διοίκηση, πλουραλισμός απόψεων και άμεσος έλεγχος της διαχειρίσεως. Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι, που θα συγκεντρώνουν το 51% των μετοχών, δεν θα εκλέγουν το σύνολο των μελών του Δ.Σ., όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά το 51% αυτών.
  Για την εφαρμογή των πιο πάνω χαρακτηριστικών μας βοηθούν οι τροποποιήσεις του νόμου 21190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», που έγιναν με τον Ν.3604/2007, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπονται:
  α) μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες, για τι υποθέσεις της εταιρείας (άρθρο 39 παρ.4). Δηλαδή, μπορεί κάθε φίλαθλος – μέτοχος, κάτοχος μιας μετοχής, να ζητεί πληροφορίες, για τις υποθέσεις της εταιρείας.
  β) η πρόβλεψη, στο καταστατικό, της δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, κατά την Γ.Σ. (άρθρο 28 παρ.7 ) και
  γ) η εφαρμογή της απλής αναλογικής, κατά την εκλογή των μελών του Δ.Σ.

  Υπενθυμίζουμε, ότι, στη χώρα μας, με το Ν.879/1979, με τον οποίο καθιερώθηκε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, υποχρεώθηκαν τα αθλητικά σωματεία των μεγάλων κατηγοριών του πρωταθλήματος, να εισφέρουν, υποχρεωτικά, τα επαγγελματικά τους τμήματα ποδοσφαίρου, σε Π.Α.Ε. που ίδρυσαν, για τον σκοπό αυτό. Ανατρέχοντας στο νόμο αυτό, παρατηρούμε, ότι ο νομοθέτης, για να περιορίσει την απόλυτη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου, θέσπισε κανόνες συναφείς με την κοινωνικοποίησης των Α.Α.Ε. και συγκεκριμένα:
  α) την κάλυψη του κεφαλαίου, με δημόσια εγγραφή,
  β) τον περιορισμό της συμμετοχής, ανά οικογένεια (σύζυγος και τέκνα), στο μετοχικό κεφάλαιο, μέχρι 20% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.
  γ) την προτίμηση των μελών του Ερασιτεχνικού σωματείου, στην απόκτηση νέων μετοχών.
  δ) την απαγόρευση μεταβίβασης μετοχών, προ της παρόδου τριετίας.
  Σήμερα, βέβαια, με την απόλυτη εμπορευματοποίηση του επαγγελματικού αθλητισμού, έχουν τροποποιηθεί και δεν ισχύουν, πλέον, οι πιο πάνω διατάξεις. Σήμερα, επικρατούν οι «σωτήρες – επενδυτές», που διαχειρίζονται τα χρήματα του κόσμου, από τα εισιτήρια και οικονομικές ενισχύσεις, από την Πολιτεία, χωρίς να αποδίδουν λογαριασμό σε κανένα, ούτε να ελέγχονται.
  Με τον προτεινόμενο αθλητικό νόμο και, συγκεκριμένα, με τα άρθρα 73 επ., περί ίδρυσης ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ανατρέπεται, περαιτέρω, η βάση του όλου αθλητικού συστήματος, που είναι το σωματείο και αποκτά κυρίαρχο ρόλο στον αθλητισμό η Α.Α.Ε. και επιχειρείται, κατ’ αυτό τον τρόπο, μεγαλύτερη επιχειρηματικοποίηση-εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και, μάλιστα, στα πλέον εμπορικά του τμήματα, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 12:28 | ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Νομιζω οτι η παραγραφος 3 εγκυμονει κινδυνους να παρει την ΠΑΕ καποιο προσωπο που δεν θα εχει νοοτροπια αναλογη με των μελων του αθλητικου σωματειου. Καλυτερο ειναι να μην υπαρχει αυτη η παραγραφος και να ξεκινα η διαδικασια αναληψης μετοχων από τα μελη του ιδρυτικου αθλητικου σωματειου. Αλλωστε μελος του αθλητικου σωματειου μπορει να εγγρφαφει οποιοσδηποτε πλεον. Γνωμη μας επιπλεον ειναι να μην υπαρχει δυνατοτητα αποκτησης μετοχων πανω από 5% σε καθε φυσικο η νομικο προσωπο, οπως θα αναλυσουμε στο αρθρο 88