Άρθρο 111 – Σύσταση επαγγελματικών συνδέσμων

1. Στις αθλητικά αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες στις οποίες καλλιεργείται άθλημα στο οποίο διεξάγονται πρωταθλήματα με συμμετοχή Α.Α.Ε., συνιστώνται επαγγελματικοί σύνδεσμοι, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με μορφή Σωματείου ή Αστικού Συνεταιρισμού, αποτελούνται δε, υποχρεωτικά και αποκλειστικά, από τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες του οικείου αθλήματος που οι ομάδες τους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο οικείο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που διοργανώνονται επαγγελματικά πρωταθλήματα του ίδιου αθλήματος σε περισσότερες της μίας κατηγορίες, είναι δυνατή, αντιστοίχως, η σύσταση περισσοτέρων του ενός επαγγελματικών συνδέσμων.

2. Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια ως προς την εσωτερική τους οργάνωση και λειτουργία σε σχέση με την αντίστοιχη αθλητική Ομοσπονδία, της οποίας αποτελούν μέλη.

3. Το καταστατικό των επαγγελματικών συνδέσμων και οι γενικοί και ειδικοί Κανονισμοί τους, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ψηφίζονται από την Γενική τους Συνέλευση και εγκρίνονται, μετά από έλεγχο της νομιμότητας τους και γνώμη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού.

4. Τα κάθε είδους οργανωτικά και λειτουργικά θέματα του επαγγελματικού συνδέσμου ρυθμίζονται με το καταστατικό και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ειδικών και γενικών Κανονισμών. Ειδικότερα, καθορίζεται η συγκρότηση, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του συνδέσμου, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τον εσωτερικό έλεγχο του συνδέσμου, υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου.

5. Όργανα των συνδέσμων είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και όσα άλλα καθορίζονται στα καταστατικά τους. Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των επαγγελματικών συνδέσμων είναι από δύο (2) έως τέσσερα (4) έτη, καθοριζόμενη συγκεκριμένα στο καταστατικό τους. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη των λοιπών οργάνων και επιτροπών, εκτός από τα μέλη των δικαιοδοτικών τους της οργάνων, υπόκεινται στον έλεγχο της Γ.Σ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό τους.

6. Στους επαγγελματικούς συνδέσμους διενεργείται κατ’ έτος διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή και συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία τίθεται υπόψη του Δ.Σ και της Γ.Σ., κοινοποιείται δε υποχρεωτικά στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.