Άρθρο 43 – Άθληση για όλους, αθλητικός τουρισμός

1. Η διάδοση και προώθηση της δια βίου άθλησης και άσκησης του συνόλου του πληθυσμού, για την πολύπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας και την προφύλαξη της υγείας, αποτελεί στόχο και υποχρέωση της Πολιτείας.
Για την υλοποίηση των παραπάνω αρμόδια είναι η ∆ιεύθυνση «Άθληση για όλους» της ΓΓΑ, η οποία:
α) σχεδιάζει, οργανώνει και εποπτεύει την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού σε πανελλήνιο επίπεδο,
β) σχεδιάζει και συντονίζει την ανάπτυξη και προβολή του αθλητικού τουρισμού, του τουριστικού αθλητισμού και των εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων,
γ) υποστηρίζει δραστηριότητες άθλησης, άσκησης, αναψυχής στο φυσικό περιβάλλον, χειμερινών και θερινών δραστριοτήτων και οικοτουρισμού,
δ) επεξεργάζεται προγράμματα υγιούς διατροφής και πρόληψης της υγείας των αθλητών και των αθλουμένων,
ε) επεξεργάζεται και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών άθλησης για όλους
στ) συνεργάζεται με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, και άλλους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, µπορεί να συνιστώνται θέσεις ειδικού επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού και Πτυχιούχων της Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για την υποστήριξη των Προγραµµάτων «Άθλησης για όλους». Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 2947/2001.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών των Προγραµµάτων «Άθλησης για όλους» και τη χρηµατοδότηση των φορέων υλοποίησης αυτών συντάσσεται ετήσιος προϋπολογισµός µε εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης και των ανεξάρτητων γραφείων.

4. Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού το οποίο έχει ήδη διατεθεί ή µεταφερθεί στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για την υποστήριξη των προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, κατατάσσεται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, µε την ίδια σχέση εργασίας για την κατά τόπους διοικητική υποστήριξη των Προγραµµάτων Άθλησης για όλους. Η κατάταξη γίνεται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων που υποβάλλεται σε προθεσµία ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού στα παραπάνω εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπολογίζεται για τη µισθολογική του κατάταξη.

5. Τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΑ µπορούν να προσλαµβάνουν και ν’ απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραµµάτων Άθλησης για Όλους ή και Αναπτυξιακού Αθλητισµού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας όχι µεγαλύτερης των οκτώ µηνών. Επιτρέπεται να συνάπτονται συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου, καθ’ υπέρβασην των προβλεποµένων περιορισµών της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως κάθε φορά ισχύει, µέχρι ύψους δαπάνης του ποσού που εγγράφουν οι προσλαµβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη στον προϋπολογισµό αυτών του τρέχοντος έτους από είσπραξη διδάκτρων ή συνδροµών συµµετοχής στα προγράµµατα Άθλησης για Όλους ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα προγράµµατα Άθλησης για Όλους και το οποίο ποσό της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος.
Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ` αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Α` 280). Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προτείνει τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς – Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Κ.Α.Ε. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.

6. Με αποφάσεις του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα αθλητικού τουρισμού, οργανώνονται σχετικές δράσεις, θεσπίζονται διαδικασίες και προϋποθέσεις για τους εμπλεκομένους και διασφαλίζεται το αναγκαίο προσωπικό κατ’ αναλογίαν των προβλεπομένων στις ανωτέρω παραγράφους για την οργάνωση, στελέχωση και υποστήριξη των Προγραμμάτων «Άθλησης για όλους».

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:02 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Συστήνεται στη ΓΓΑ επιτροπή προτάσεων αθλητικού τουρισμού, η οποία υποδέχεται τέτοιες προτάσεις από οπουδήποτε και αν προέρχονται, και τις δημοσιεύει υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ, με το όνομα του προτείνοντος στον οποίο αποδίδεται η πατρότητα της πρότασης. Εφόσον η πρόταση χρηματοδοτηθεί από τη πολιτεία ή ιδιωτικό φορέα, υποχρεωτικά (εφόσον το επιθυμεί) ο προτείνων λαμβάνει μέρος στην υλοποίηση της πρότασης και χρηματοδοτείται με το 30% της χορηγίας για τη συμμετοχή του.

 • 5 Δεκεμβρίου 2016, 23:52 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

  Στην παράγραφος 1β, τι εννοείτε όταν λέτε αθλητικό τουρισμό; Αναφέρεστε στο ταξίδι των αθλητών (με το αυτοκίνητο ή το αεροπλάνο) προκειμένου να μεταβούν σε έναν τόπο για να πάρουν μέρος σε έναν αγώνα; Πρέπει το νομοσχέδιο να ασχοληθεί και με αυτό; Μήπως το νομοσχέδιο θα έπρεπε να αφήσει στην άκρη το ταξιδιωτικό σκέλος του αθήτισμού, γιατί είναι αναρμόδιο;
  Και ποιες είναι οι εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες; Το σκάκι ας πούμε;

  Πρέπει να ξεκαθαριστεί κάτι. Μια δραστηριότητα μπορεί να έχει διττή σημασία, τουριστική και αθλητική. Το σκι για παράδειγμα, αν το κάνουν αθλητές συμμετέχοντας σε κάποιον αγώνα, με στόχο την νίκη, τότε είναι άθλημα και υπάγεται σε μια αθλητική ομοσπονδία. Αν όμως κάποιος πάει διακοπές για να κάνει σκι, και δεν συμμετέχει σε κανέναν αγώνα, τότε κάνει τουρισμό, σπορ στη φύση. Και μπορεί να κάνει σκι φορώντας στολή του Αγίου Βασίλη, ή κάνοντας κωλοσκί, ή καθιστός πάνω στα σκι του, ή κουβαλώντας ένα ραδιόφωνο στο χέρι για να ακούει και μουσική, χωρίς να τον ενδιαφέρει αν θα βγει πρώτος. Στην δεύτερη είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού, δεν έχει καμιά δουλειά μια αθλητική ομοσπονδία ή η ΓΓΑ να ασχολείται με δραστηριότητες αναψυχής.

  Στην παράγραφο 1γ, λέγοντας «αναψυχή στο φυσικό περιβάλλον», εννοείτε και το ψάρεμα; Και το πικ νικ στο λιβάδι με καρό τραπεζομάντηλο; Μήπως τα έχετε μπερδέψει λιγάκι; Τι σχέση έχει η αναψυχή με τον αθλητισμό;

 • το αρθρο 43 ορθα πραγματευεται τα ζητηματα του μαζικου αθλητισμου αλλα διαπρατει μεγαλο λαθος στις παραγραφους 1.β και 1.γ οπου ανακατευει τον μαζικο αθλητιαμο με τις ειδικες μορφες τουρισμου και τον οικοτουρισμο, κανοντας μαλιστα χρηση μιας αμφιβολου περιεχομενου ορολογιας οπως ειναι ο εναλλακτικος αθλητισμος.
  Κατ αρχην ειναι σαφης, σε ευρωπαικο θεσμικο και ενοιολογικο επιπεδο, η διακριση μεταξυ Αθλητισμου (Sport) και Ενεργου αναψυχης (Active leissure ), η οποια με την σειρα της διαχωριζεται σε Σωματικη Ευεξια (Fitness) και Υπαιθριες Δραστηριοτητες (Outdoors). Αναλογη ειναι η αντιμετωπιση στο επαγγελματικο επιπεδο με τον φορολογικο ΚΑΔ 93 να αντιστιχει στην ψυχαγωγια, στον Αθλητισμο ο ΚΑΔ 93.1 και στην Ενεργο Αναψυχη ο ΚΑΔ 93.2.
  Οι δυο τομεις, Αθλητισμος και Ενεργος Αναψυχη εχουν ουσιαστικες και απολυτα διακριτες διαφορες :
  ο Αθλητισμος αφορα κατα κυριο λογο σωματεια και ομοσπονδιες, εχει μελη, αθλητες και προπονητες, εποπτευεται απο τα Υ. Αθλητισμου σε ολη την Ευρωπη και απο τις Ολυμπιακες Επιτροπες, χρηματοδοτειται κυριως μεσω επιχορηγησεων και αποσκοπει στην νικη.
  Η ενεργος αναψυχη αφορα κατα κυριο λογο επιχειρησεις με πελατες και εργαζομενους των οποιων η βασικη ικανοτητα ειναι η αναψυχη του πελατη, εποπτευεται κυριως απο τα Υ. Τουρισμου η Εμποριου η Οικονομικων, σε ελαχιατες χωρες εχει αχεση με τον Αθλητισμο και οπου εχει ειναι σε σχεση με την νεολαια, παραγει χρηματα και αποδιδει φπα και αποσκοπει στην αναψυχη – στην ικανοποιηση του πελατη.
  Αντιστοιχη ειναι και η δομη της παρεχομενης εκπαιδευσης στους εμπλεκομενους : Στον Αθλητισμο υπαρχουν τα ΤΕΦΑ και οι σχολες προπονητων, στην Ενεργο Αναψυχη οι Πανεπιστημιακες σχολες τουρισμου και τα αναλογα ΙΕΚ, οπως των Συνοδων Βουνου η Εμψυχωτων Υπαιθριων Δραστηριοτητων, που εχουν λειτουργησει στην Ελλαδα.
  Ολα τα ανωτερω παρατειθεντε ωστε να γινει κατανοητο οτι η Ενεργος Αναψυχη αποτελει μια ανεξαρτητη απο το Αθλητισμο δραστηριοτητα και δεν θα πρεπει να συγχεται και να εμπλεκεται με αυτον. Οταν δε στην συγχηση αυτη εμπλεκεται και ο οικοτουρισμος δημιουργηται η υπονια σκοπιμης συγχησης.
  Ως εκ τουτου η προταση μας ειναι να αφαιρεθουν εντελως οι παραγραφοι 1.β και 1.γ απο το σχεδιο νομου και επισης να καταργηθει το αρθρο 57 του ν.4373/16 το οποιο εχει παρομοιες προβλεψεις.
  Για οσους δηθεν ανησυχουν για την ασφαλεια των πελατων στις υπαιθριες δραστηριοτητες υπαρχει η ρητη, εγραφη, διαβεβαιωση της Γ.Γ. Καταναλωτη – της μονης αρμοδιας αρχης- σε επιστολη της προς το Υ. Τουρισμου που βαβαιωνει οτι οι διαταξεις του αστικου κωδικα καλυπτουν πληρως τους καταναλωτες εναντι των επιχειρησεων που δραστηριοποιουνται στον τομεα αυτο.
  Μ.Τσουκιας Προεδρος Συνδεσμου Ελληνικων Τουριστικων Επιχειρησεων Υπαιθριων Δραστηριοτητων

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 14:08 | Δήμος Αθηναίων

  «Για να διασφαλισθεί ότι οι μαζικές αθλητικές εκδηλώσεις εντάσσονται ομαλά στη ζωή των πόλεων και δεν προκαλούν απρογραμμάτιστα κυκλοφοριακά και άλλα προβλήματα, καλό είναι να προστεθεί νέο εδάφιο μετά την περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 43:

  στ) (συνεργάζεται με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, και άλλους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς.) Ειδικά όταν πρόκειται για τη διοργάνωση, από οποιονδήποτε φορέα, αθλητικών εκδηλώσεων σε οδούς, πλατείες, πεζοδρόμους και άλλους κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου.

 • 9 Νοεμβρίου 2016, 16:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

  Προτείνω ως ορισμό για τον Αθλητικό Τουρισμό την παρακάτω διατύπωση: α) ΟΡΙΣΜΟΣ «Αθλητικός Τουρισμός ορίζεται η ειδική θεματική μορφή τουρισμού περιέχοντας κάθε αθλητική, σωματική γυμναστική ή άλλη κινητική δραστηριότητα φυσικής άσκησης που διοργανώνεται με σκοπό την εκγύμναση, την αναψυχή, την ψυχαγωγική παιδιά ή την εκμάθηση αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος με παραλήπτη των υπηρεσιών αυτών τον «αθλούμενο» μέλος ή όχι αθλητικού σωματείου και ο οποίος δεν σκοπεί στην αθλητική νίκη. Ο αθλούμενος δεν συμμετέχει στον επίσημο αθλητικό αγώνα όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του παρόντα νόμου. Φορείς – πάροχοι των δραστηριοτήτων αυτών δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες – δραστηριότητες, έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα νόμου»

  β)Αδειοδότηση εποπτεία, κωλύματα Παρόχου Υπηρεσιών Αθλητικού Τουρισμού : 1.Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Αθλητικού Τουρισμού, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή, λειτουργούν μετά από έκδοση ειδικής άδειας της ΓΓΑ που χορηγείται μετά από έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας τους, των προϋποθέσεων του παρόντα νόμου και των εκάστοτε ισχυόντων κανονισμών ασφαλείας φια την σχετική δραστηριότητα και η οποία χρήζει ανανέωσης ανά …. 2.Στη ΓΓΑ τηρείται μητρώο παρόχων αθλητικού τουρισμού όπως ορίζεται από το νόμο 4376/2016 που περιλαμβάνει ιδιωτικές επιχειρήσεις , σωματεία, γυμναστήρια και ΟΤΑ που παρέχουν υπηρεσίες αθλητισμού αναψυχής, καθώς και μητρώο προσώπων (εκπαιδευτών,αρχηγών, συνοδών, κυβερνητών κλπ) τα οποία στελεχώνουν και διευθύνουν τις δραστηριότητες αυτές. 3.Δεν επιτρέπεται να είναι ιδιοκτήτης ή μέτοχος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Αθλητικού Τουρισμού πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση μέλους ΔΣ σωματείου , αθλητικού ή μη, και το οποίο έχει ως καταστατικό σκοπό την παροχή Αθλητικού Τουρισμού. Η παρούσα διάταξη λειτουργεί αμφίδρομα.

 • 6 Νοεμβρίου 2016, 12:05 | ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

  Εκτιμώ ότι θα πρεπει πρωτίστως να δοθούν ορισμοί ως εννοιολογικοί προσδιορισμοί των δραστηριοτήτων του αθλητικού Τουρισμού. Θα πρέπει α) να προβλέπεται από το νόμο ποιοι φορείς νομιμοποιούνται να διοργανώνουν και να υλοποιούν τις παραπάνω δραστηριότητες, αφού πρώτα τις έχουμε ορίσει β)να προβλέπεται το ποιές θα είναι οι προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ο φορέας / πάροχος των παραπάνω δραστηριοτήτων γ) να προβλέπεται η ειδική διαδικασία αδιοδότησης και ελέγχου του φορέα / παρόχου δ) σε συνδιασμό με το άρθρο 35 του παρόντος σχεδίου νόμου, να προβλέπονται τα προσόντα και ο τρόπος ελέγχου αυτών, των φυσικών προσώπων τα οποία και ως προστηθέντες του διοργανωτή θα «διοικούν» τις εν λόγω δραστηριότητες, καθώς και η μορφή της συμβατικής σχέσης τους με τον διοργανωτή ε)το ειδικό νομικό καθήκον επιμέλειας των προσώπων αυτών απέναντι στους συμμετέχοντες στ) να ορισθεί από τον νομο ο μηχανισμός ελέγχου και εποπτείας των φορέων υλοποίησης.
  Οι φορείς υλοποίησης, της ιδίας δραστηριότητας «αθλητικοφανούς χαρακτήρα» ενδεχομένως είναι : το αθλητικό σωματείο , το εκδρομικό σωματείο ιδανικού σκοπού, το τουριστικό γραφείο (βλ. ν.393/76), συσσωματωση προσώπων του ΑΚ 107 με κοινό σκοπό, φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ Οι δραστηριότητες αυτές είναι ραγδαία αυξανόμενες στον τόπο μας (βλ. ορεινοι δρόμοι, ορεινή πεζοπορία, ορειβασία κλπ) με εντελώς αχαρτογράφητο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και υλοποίησης τους.

 • 2 Νοεμβρίου 2016, 19:37 | ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

  Κατά την άποψη μου θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη για την παροχή «αθλητικοφανών δραστηριοτήτων» όπου ναι μεν δεν είναι αθληματα αλλά παρέχονται από αθλητικούς φορείς. Θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση με γνώμονα το αν ο παραλήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι ο αθλητής ή ο ψυχαγωγούμενος. Σε αυτές τις δραστηριότητες απουσιάζει το θεμελιώδες για τον αθλητισμό στοιχειο του ανταγωνισμού μεταξύ φυσικών προσώπων καθώς επίσης ότι η καταγραφή του «αθλου» δεν πιστοποιείται από εγκεκριμένο από αθλητικό κανονισμο πρόσωπο π.χ. χρονομέτρη , χαράκτη κλπ Κάποιες Ομοσπονδίες καταγραφουν αυτές τις δραστηριότητες ως «αθλητικές» παρουσιάζοντας στη Πολιτεία ενισχυμένο αθλητικό προφίλ. Η Πολιτεία με τη σειρά της θα πρεπει να θεσμοθετήσει με γνώμονα την ασφάλεια των Πολιτων την διοργάνωση αυτών των δραστηριοτήτων, και φυσικά διδοντας αρχες πλουραλισμού, εντός θεσμικού πλαισιου, των φορεων παροχων τετοιων υπηρεσιών. π.χ. ορειβασια, ορεινή πεζοπορία, τουριστική χιονοδρομία, μη αγωνιστική αναρρίχηση κλπ

 • Ως προς το άρθρο 43, παρ.1β+γ:
  οι εν λόγω δραστηριότητες θα έπρεπε να υπάγονται στο υπουργείο τουρισμού και όχι στην ΓΓΑ.
  Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως π.χ. ο οικοτουρισμός και η πεζοπορία σε όποιο πεδίο και αν ασκείται (εθνικό πάρκο, προστατευόμενη περιοχή, ορεινό/ημιορεινό περιβάλλον) αποτελούν πρωτίστως τουριστικές δραστηριότητες αναψυχής στην ύπαιθρο, για τις οποίες εδώ και χρόνια υπάρχουν πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ και επαγγελματικά καταρτισμένα άτομα με την εξής ειδικότητα « ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ» τα οποία προέρχονται από Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του υπουργείου τουρισμού και σύμφωνα με τον νόμο 2741/1999 παρ.3α εμπίπτουν στον ΕΟΤ. Ειδικότητα που εδώ και 11 χρόνια αναμένει την νομοθετική κατοχύρωση της για να εξαλειφθούν τα φαινόμενα αυθαιρεσίας που κυριαρχούν στον ελληνικό πεζοπορικό τουρισμό. Διδάσκεται από το 2005 , δεν είναι σεμινάριο, ούτε ΚΕΚ και δεν έχει σχέση με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης.

  B.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΒΟΥΝΟΥ
  1. Ο συνοδός βουνού αναπτύσσει σε μια ορεινή ζώνη ή συγκεκριμένη ορεινή περιοχή ή επίσης σε περιοχή φυσικού ενδιαφέροντος, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εθνικά πάρκα, τα περιφερειακά και επαρχιακά και άλλες μορφές προστατευμένων περιοχών, τη δραστηριότητα της συνοδείας και επεξηγεί στα συνοδευόμενα άτομα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ορεινού περιβάλλοντος που διέρχονται.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 12:43 | Παντελής Κωνσταντινάκος

  Άρθρο 43 – Άθληση για όλους, αθλητικός τουρισμός

  1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και υποστήριξη της υγείας και ποιότητας ζωής των πολιτών, είναι η διαμόρφωση ΄΄διαβίου΄΄ αναγκαιότητας ενεργητικής συμμετοχής τους και αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας.
  Για την υλοποίηση των παραπάνω αρμόδια είναι η ∆ιεύθυνση «Άθληση για όλους» της ΓΓΑ, η οποία:
  α) σχεδιάζει, οργανώνει και εποπτεύει την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους σε πανελλήνιο επίπεδο με έμφαση στις τοπικές αναγκαιότητες και ιδιαιτερότητες,
  β) σχεδιάζει και συντονίζει την ανάπτυξη και προβολή του αθλητικού τουρισμού, της αθλητικής αναψυχής και γενικότερα των πολιτισμικών δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου,
  γ)υποστηρίζει δραστηριότητες άσκησης,άθλησης,πολιτισμού και αναψυχής στο φυσικό περιβάλλον, χειμερινών και θερινών δραστριοτήτων και οικοτουρισμού,
  δ) επεξεργάζεται προγράμματα υγιεινής διατροφής και δραστηριοτήτων πρόληψης της υγείας των αθλητών και των αθλουμένων,
  ε) επεξεργάζεται και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης εμπλεκόμενων παραγόντων και στελεχών άθλησης για όλους
  στ) συνεργάζεται με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, και άλλους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, με σκοπό την υλοποίηση πολιτισμικών δραστηριοτήτων (αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής) στο αστικό περιβάλλον.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 00:07 | Γεώργιος καρνακης.

  Άρθρο 43.
  Το παρόν άρθρο το οποίο έχει σχέση με πάσης φύσεως ψυχολογικής τουριστικής δραστηριότητάς (Οδηγοί-συνοδοί βουνού,και όλων των ειδών εκπαιδευτών τουριστικής μορφής κλπ)θα πρέπει να εποπτεύονται και να ελέγχονται οπως και να αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Τουρισμού και όχι από την ΓΓΑ όπως γίνεται για τους ξεναγούς και τους συνοδούς εθνικών δρυμών.Παράδειγμα οι εκπαιδευτές καταδύσεων που αποκτούν άδεια από το Υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας δλδ από το λιμενικό.Επίσης πολύ σημαντικό είναι και η νομοθέτηση των επαγγελμάτων αυτών ώστε να υπάρχει έλεγχος και η ασφάλεια των πολιτών οι οποίοι κάνουν τέτοιου είδους δραστηριότητες.Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες εφόσον υπάρχουν.