Άρθρο 107 – Έννοια εκπαιδευόµενου αθλητή -Υποχρεώσεις – Αποδέσµευση αυτών

1. Εκπαιδευόµενος αθλητής είναι εκείνος ο οποίος διανύει ηλικία µέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συµπληρωµένο και είναι εγγεγραµµένος σε Ακαδηµία Εκπαίδευσης Αθλητών Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας. Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης της ηλικίας λαµβάνεται η 31η ∆εκεµβρίου του έτους συµπλήρωσης.

2. Ο εκπαιδευόµενος αθλητής αποδεσµεύεται στις εξής µόνο περιπτώσεις:
α) ύστερα από απόφαση της Εταιρείας στην οποία ανήκει,
β) αν, µε τη συµπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18) έτους της ηλικίας του, η Εταιρία, στην οποία ανήκει, δεν υπογράψει µε αυτόν σύµβαση προσφοράς υπηρεσιών (συµβόλαιο) ως επαγγελµατία αθλητή.

3. Ο κατά την προηγούµενη παράγραφο αποδεσµευόµενος αθλητής είναι ελεύθερος να εγγραφεί, ως επαγγελµατίας ή αµειβόµενος αθλητής, µε τις ίδιες προϋποθέσεις, που, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτούνται για την απόκτηση της ιδιότητας επαγγελµατία ή αµειβοµένου αθλητή ή ως ερασιτέχνης αθλητής Αθλητικού Σωµατείου.

4. Κατ’ εξαίρεση των ορισµών των προηγούµενων παραγράφων, στην περίπτωση υποβιβασµού της οµάδας της Εταιρείας σε κατηγορία που δεν επιτρέπεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, συµµετοχή Α.Α.Ε., το σύνολο των εκπαιδευόµενων αθλητών της Εταιρείας µεταφέρεται στο διάδοχο Αθλητικό Σωµατείο, στο οποίο θ’ ανήκουν εφεξής, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά και για κάθε συνέπεια των διατάξεων περί ερασιτεχνών αθλητών του αθλήµατος.