Άρθρο 115 – Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων

Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων είναι:
α) οι πρόσοδοι από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων, των εσόδων και διαθεσίμων τους και της εν γένει περιουσίας τους,
β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτούς,
γ) τα ποσά από τα χρηματικά πρόστιμα και τα παράβολα συμμετοχής των Α.Α.Ε. στους αγώνες που διοργανώνονται από αυτούς,
δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων που διοργανώνονται απ’ αυτούς, το οποίο καθορίζεται με απόφαση των Δ.Σ. αυτών.
ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων που συγκροτούν,
στ) ποσοστό από τις αμοιβές της παραγράφου 7 του άρθρου 98 του παρόντος νόμου,
ζ) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών τους ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις του παρόντος νόμου ή από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.