Άρθρο 117 – Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής Κατηγορίας

1. Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε με το ν. 3479/2006, όπως λειτούργησε ακολούθως μέχρι σήμερα, αποτελεί τον επαγγελματικό σύνδεσμο των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, που οι ομάδες τους, κατά τους οικείους Κανονισμούς, συμμετέχουν στο εθνικό πρωτάθλημα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας. Η Ένωση λειτουργεί, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού της, με τη μορφή του αστικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 και διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού της, των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και των υπερκείμενων διεθνών συνομοσπονδιών ποδοσφαίρου, συμπληρωματικά δε από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (εφεξής Ένωση Α΄ Εθνικής Κατηγορίας).

2. Η Ένωση Α΄ Εθνικής Κατηγορίας είναι τακτικό μέλος της Ε.Π.Ο. και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν οι Ενώσεις ποδοσφαιρικών Σωματείων – μέλη αυτής, επιφυλασσομένων ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος.