Άρθρο 163 – Κωδικοποίηση αθλητικού δικαίου

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, µπορεί να κωδικοποιούνται οι διατάξεις µέρους ή και του συνόλου της αθλητικής νοµοθεσίας. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται νέα διάρθρωση του νοµοθετικού υλικού, η συγχώνευση ή η διάσπαση διατάξεων, η νέα αρίθµηση άρθρων, η µεταβολή ή η διόρθωση φράσεων, η αναπροσαρµογή του κειµένου χωρίς αλλοίωση της έννοιας των διατάξεων που ισχύουν και η µεταγλώττιση του κειµένου στη δηµοτική γλώσσα.