Άρθρο 27 – Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Οργανα

1. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών Ομοσπονδιών διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. Τα λοιπά μέλη εκλέγονται από το σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

2. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, με αίτηση της Ομοσπονδίας, Πρωτοδίκης ή Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, από το όργανο που διευθύνει το Πρωτοδικείο της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ομοσπονδίαςο.

3. Με το καταστατικό της αθλητικής Ομοσπονδίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις Γενικές Συνελεύσεις, τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα της Ομοσπονδίας, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση της Ομοσπονδίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Στις Γενικές Συνελεύσεις των αθλητικών Ομοσπονδιών δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν πρόσωπα στα οποία συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των άρθρων 3 και 14 του παρόντος.

4. Σε αθλητικές Ομοσπονδίες δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν μόνο αντιπρόσωποι των Αθλητικών Σωματείων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το καταστατικό της Ομοσπονδίας και το παρόντα νόμο. Κάθε Σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου. Ως αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του Σωματείου που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο του ορισμού του το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σωματείο και να ψηφίζει μόνο γι αυτό. Απαγορεύεται ρητά η ψήφος με εξουσιοδότηση. Κάθε Σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας διαθέτει μια μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση.

5. Προϋπόθεση για να συμμετάσχει σε Γενική Συνέλευση αθλητικής Ομοσπονδίας ένα Αθλητικό Σωματείο είναι να διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 10 του παρόντος νόμου και να έχει συμμετάσχει σε αγώνες στο προηγούμενο της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος, με δέκα (10) τουλάχιστον, συνολικά, αθλητές για τα ατομικά αθλήματα, ή με είκοσι (20) τουλάχιστον, συνολικά, αθλητές για τα ομαδικά, με δελτίο αθλητικής ιδιότητας στον αντίστοιχο κλάδο αθλήματος. Η συμμετοχή αποδεικνύεται αποκλειστικά από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία Ομοσπονδία, ή από υπερκείμενες αθλητικές οργανώσεις, με την έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας.

6. Σε αθλητικές Ομοσπονδίες που αριθμούν πάνω από χίλια (1000) ειδικά αναγνωρισμένα Σωματεία, δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών αυτών έχουν είτε αντιπρόσωποι των ειδικά αναγνωρισμένων Αθλητικών Σωματείων ως ανωτέρω είτε αντιπρόσωποι των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών Ενώσεων του οικείου αθλήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το καταστατικό της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας και τον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το καταστατικό, ψηφίζουν αντιπρόσωποι Ενώσεων, δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών έχουν αντιπρόσωποι των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών Ενώσεων, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη των Σωματείων-μελών τους. Η ιδιότητα του μέλους προκύπτει με βεβαίωση του Αθλητικού Σωματείου, που κατατίθεται στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Σε περίπτωση ψευδούς ή πλαστής βεβαίωσης επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα, ενώ ο προσκομίσας αυτήν καθώς και οι συμπράξαντες και οι κάθε είδους ηθικοί αυτουργοί, συμμέτοχοι ή συνεργοί τιμωρούνται από την Επιτροπή του άρθρου 150 του παρόντος. Κάθε ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική Ένωση με Γενική Συνέλευση και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 διεξάγει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας, με δικαίωμα ψήφου, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας. Ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι εκλέκτορες εκάστης Ένωσης με ποσοστιαία αναλογία, ανά δέκα (10) σωματεία ένας (1) αντιπρόσωπος με τον αναπληρωματικό του. Εάν κατά τον προαναφερόμενο υπολογισμό απομένουν περισσότερα από πέντε (5) Σωματεία, εκλέγεται άλλος ένας αντιπρόσωπος εκλέκτορας. Οι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και το δικαίωμα σταυροδοσίας είναι μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων εκάστης Ένωσης, ο οποίος και αναγράφεται σε κάθε ψηφοδέλτιο.
Διατάξεις καταστατικών αθλητικών Ομοσπονδιών που ορίζουν προνομιακό καθεστώς ως προς τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες Ενώσεις ή για επαγγελματικούς συνδέσμους Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες.

7. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 εφαρμόζονται και για τις Συνελεύσεις της αθλητικής Ομοσπονδίας.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία το καταστατικό αθλητικής Ομοσπονδίας προβλέπει ότι οι αρχαιρεσίες γίνονται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων, η διαδικασία εκλογής των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. ορίζεται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός με ποσοστό μέχρι 50 % εκλέγει αριθμό μελών σε ποσοστό 60% του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. και με ποσοστό άνω του 50 % εκλέγει αριθμό μελών σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70 %) του συνολικού αριθμού μελών του Δ.Σ., ο δε υπόλοιπος αριθμός μελών του Δ.Σ. εκλέγεται αναλογικά από τους άλλους συνδυασμούς και υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας από αυτούς συγκεντρώνει αριθμό ψήφων σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10 %) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας συνδυασμός πλην εκείνου που πλειοψήφησε δεν συγκεντρώνει το προαναφερόμενο ποσοστό ψήφων (10%), ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει το σύνολο των μελών του Δ.Σ. Σε όσα καταστατικά αθλητικών Ομοσπονδιών προβλέπεται σύστημα απλής αναλογικής για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., δεν έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής.

[Σημ. Η παραπάνω διάταξη αφορά στις Ομοσπονδίες στις αρχαιρεσίες των οποίων συμμετέχουν Αθλ. Σωματεία και όχι Αθλητικές Ενώσεις. Για τη δεύτερη περίπτωση («τριτοβάθμιες» Ομοσπονδίες) η σχετική ρύθμιση θα οριστικοποιηθεί μετά από την ολοκλήρωση του διαλόγου που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της διαβούλευσης]

9. Στις αθλητικές Ομοσπονδίες στις οποίες καλλιεργούνται αθλήματα στα οποία συμμετέχουν αθλητές και των δύο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό τον εκλεγομένων μελών του Δ.Σ. αυτών, καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγομένων.

10. Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών στις αθλητικές Ομοσπονδίες που διέπονται από τον παρόντα νόμο επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εχόντων δικαίωμα ψήφου, απαγορευομένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής.

11. Η κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συμμετοχή στις αρχαιρεσίες αθλητικών Ομοσπονδιών Σωματείων ή Ενώσεων που δεν διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση ή την απαραίτητη αθλητική δραστηριότητα, αποτελεί λόγο έκπτωσης από το αξίωμά τους των μελών του Δ.Σ της Ομοσπονδίας που αποδέχθηκαν τη συμμετοχή τους. Εφαρμόζεται, στην περίπτωση αυτή, ανάλογα, η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος. Τα ανωτέρω υπαίτια μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, καθώς και οι αντιπρόσωποι των Αθλητικών Σωματείων ή Ενώσεων που με δόλο ή βαριά αμέλεια μετείχαν στις αρχαιρεσίες, χωρίς να το δικαιούνται, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, επιπλέον των οριζομένων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:19 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Μέλη
  Κάθε σωματείο ατομικού αθλήματος, υποχρεούται να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα κάθε ομοσπονδίας που ανήκει, και να έχει παραδώσει εγγράφως, με χαρακτήρα ως άμεσα δημοσίως διαθέσιμα εντός 2 ημερών σε κάθε ζήτηση ετέρου μέλους της ομοσπονδίας (κάθε 31η Αυγούστου και 28η Φεβρουαρίου), τα αθλούμενα μέλη του και τις συμμετοχές – επιδόσεις τους σε αγώνες, με πλήρη στοιχεία, αλλιώς χάνει άμεσα την επόμενη ημέρα το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην ομοσπονδία.
  Κάθε σωματείο ατομικών αθλημάτων, υποχρεούται να συμμετέχει σε αγώνες με εθνικό χαρακτήρα της ομοσπονδίας (πανελλήνιοι ανοιχτού και κλειστού και διασυλλογικοί) με τουλάχιστον 10 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ σε όνομα αθλητές (πολύαθλα, όπως το έπταθλο και δέκαθλο στο στίβο, λαμβάνονται υπ΄ όψη ως μία ολοκληρωμένη συμμετοχή και για τα δέκα αγωνίσματα μέχρι να ολοκληρωθεί το αγώνισμα, και όχι ως διαφορετικές συμμετοχές σε πολλούς αγώνες, σημείωση: κλασική μέθοδος κάποιων σωματείων για να διατηρούν την ύπαρξή τους, με την οποία εκμεταλλεύονται την ασάφεια του υπάρχοντος νόμου), αλλιώς χάνει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της ομοσπονδίας του αθλήματος που είναι μέλος, και όποιος εκπρόσωπός του έχει εκλεγεί σε όργανο της ομοσπονδίας που είναι μέλος χάνει αυτοδίκαια τη θέση του και αντικαθίσταται από το επόμενο σε εκλόγιμη θέση αναπληρωματικό μέλος του οργάνου.

  Εκλογές
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ με παρατάξεις. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι 3 μήνες πριν τις εκλογές.
  Οι παρατάξεις ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ, αλλιώς εκπίπτει η υποψηφιότητά τους, να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας μέχρι δύο μήνες πριν τις εκλογές, το στρατηγικό τους πρόγραμμα και σχεδιασμό για τη διοίκηση της ομοσπονδίας.

 • 2 Δεκεμβρίου 2016, 18:12 | γιώργος παγουρόπουλος

  Άρθρο 27
  Στην παράγραφο 4, ο αντιπρόσωπος σωματείου θα πρέπει να είναι κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών , μέλος του σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι που αντιπροσωπεύει και όχι κατά τον χρόνο ορισμού του. Δεν έχει λογική και δεν εξυπηρετεί καμία έννοια πραγματικής αντιπροσώπευσης κάποιος ο οποίος είχε σε παρελθόντα χρόνο δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και στον παρόντα χρόνο των αρχαιρεσιών πιθανώς να το έχει απολέσει. Κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 14 παράγραφος 3 περί υποψηφίων στα όργανα διοίκησης.

  Στην παράγραφο 5 να προστεθεί στο τέλος ότι οι προκηρύξεις των αγώνων αυτών να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή τους και τα φύλλα αγώνα το αργότερα 2 ημέρες μετά την λήξη των αγώνων αυτών. Και αυτό διότι έτσι θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανύπαρκτων αγώνων, πρακτική που δυστυχώς εφαρμόζεται από κάποιες ομοσπονδίες μετατρέποντας ένα αδρανές σωματείο σε «ενεργό» και στη συνέχεια την παράνομη συμμετοχή του στις αρχαιρεσίες.
  Στην παράγραφο 8 υποχρέωση όλων των ομοσπονδιών με μέλη σωματεία στην απλή αναλογική, όπως ήδη ισχύει και στο πολιτικό μας σύστημα, χωρίς φραγμούς και δεσμεύσεις. Είναι σημαντικό ειδικά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό η δίκαιη αντιπροσώπευση της βούλησης των σωματείων. Καμία λογική δεν στέκει που να στηρίζει την ενισχυμένη αναλογική. Και βέβαια δεν πρέπει να αφεθεί στις ορέξεις των σημερινών διοικούντων τις ομοσπονδίες, με τις τροποποιήσεις των καταστατικών τους ερήμην των ερασιτεχνικών σωματείων. Απλή αναλογική χωρίς νοθεία της βούλησης των σωματείων μελών των ομοσπονδιών.

  Στην παράγραφο 9 σχετικά με τα δύο φύλλα δεν έγινε καμία διαφοροποίηση από τον υπάρχοντα νόμο!! Να αφαιρεθεί η υποχρέωση του διπλάσιου αριθμού υποψηφίων για την εφαρμογή της ποσόστωσης διότι η υποχρέωση αυτή ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια λειτούργησε, καταργώντας την ισότιμη συμμετοχή και των δύο φύλλων έστω κατά το ποσοστό αυτό του 20%

 • 25 Νοεμβρίου 2016, 12:12 | Κ.Ι.

  Στις Ομοσπονδίες όπου οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στη σταυροδοσία και να μην είναι οι σταυροί που τίθενται ίσοι με τις θέσεις του Δ.Σ. Ειδικότερα για 7μελή Δ.Σ. να τίθενται 3 ή 4 σταυροί, για 9μελή 4 ή 5 κτλ. Επίσης θα πρέπει να γίνονται με σύστημα απλής αναλογικής όπου θα εκλέγονται οι πρώτοι σε σταυρούς ανεξάρτητα αν έλαβαν το 50% +1 ψήφο.
  Κατ’ αυτό τον τρόπο θα περιοριστεί η προσυνεννόηση και θα έχουν την ευκαιρία να εκλεγούν και άτομα που ανήκουν στην λεγόμενη αντιπολίτευση κάποιας Ομοσπονδίας.

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 15:02 | Τσίφκας Στέφανος

  Συμφωνώ με την άποψη του Μαυρουδή Πεχλιβάνη 31 Οκτωβρίου 18.30 και θυμίζω την δέσμευση μας από το πρόγραμμα αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ . Καθιερώνεται η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ως πάγιο εκλογικό σύστημα σε όλους τους αθλητικούς φορείς, όλων των βαθμίδων. Ισχύει ή όχι….

 • 31 Οκτωβρίου 2016, 18:30 | Μαυρουδής Πεχλιβάνης

  Άρθρο 27 – Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Οργανα

  Με το άρθρο αυτό δίνεται η δυνατότητα στις ομοσπονδίες να επιλέξουν στις εκλογές το ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου ο αριθμός των σταυρών θα είναι ίσος με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ομάδα που ελέγχει το 51% των σωματείων θα εκλέγει όλο το Δ.Σ, ενώ η ομάδα που έχει το 49% των ψήφων δεν θα έχει καμία εκπροσώπηση,αυτό άλλωστε συμβαίνει και σήμερα. Με το παρόν άρθρο δεν αλλάζει τίποτα. Συνεχίζει το υπάρχον ολοκληρωτικό εκλογικό σύστημα, με αποκλεισμό της διαφορετικής άποψης και του ελέγχου.