Άρθρο 18 – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις αθλητικών Ενώσεων

1. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής Ένωσης.

2. Η αθλητική Ένωση έχει την υποχρέωση να τηρεί, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, τους ειδικούς Κανονισμούς της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας με τους οποίους ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση του αθλήματος. Σε περίπτωση παράβασης των Κανονισμών αυτών η οικεία Ομοσπονδία μπορεί να άρει την επιχορήγηση της Ένωσης για ένα χρονικό διάστημα ή να την περιορίσει μέχρι τη συμμόρφωσή της.