Άρθρο 108 – Απαγόρευση πρόωρων διαπραγµατεύσεων

1. Εκτός της µεταγραφικής περιόδου οι Α.Α.Ε. δεν έχουν δικαίωµα να διαπραγµατεύονται άµεσα ή έµµεσα τον αθλητή που ανήκει σε άλλη Α.Α.Ε. µε σκοπό τη µεταγραφή του, εκτός αν οι κανονισµοί των διεθνών Οµοσπονδιών του οικείου αθλήµατος προβλέπουν διαφορετικά.

2. Οι παραβάτες τιµωρούνται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για τη δυσφήµιση του αθλήµατος διατάξεις, καθώς και µε στέρηση του δικαιώµατος να αποκτήσουν τον κατά την προηγούµενη παράγραφο αθλητή για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών.