Άρθρο 132 – Όργανα του ΕΣΠ – Σχέση με ΕΟΠΕ

1. Όργανα του ΕΣΠ είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και όσα προβλέπονται στο καταστατικό του.

2. Ο ΕΣΠ εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της ΕΟΠΕ από τον Πρόεδρο του ΔΣ και με δύο (2) ακόμη μέλη, που εκλέγει η ΓΣ του.
Η ΕΟΠΕ εκπροσωπείται στο ΔΣ του ΕΣΠ με ένα μέλος του ΔΣ αυτής.