Άρθρο 128 – Ανώνυμες Εταιρείες Πετοσφαίρισης

1. Στο κατ’ έτος διοργανούμενο, κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τους Κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, εθνικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Πετοσφαίρισης, μετέχουν ομάδες Ανωνύμων Εταιρειών Πετοσφαίρισης (Α.Ε.Π.), ιδρυομένων κατά τις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι μετέχουν στην κατηγορία αυτή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης ΑΕΠ, τουλάχιστον δέκα (10) ΑΕΠ.

2. Αθλητικά σωματεία τα οποία αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στην Α1 Εθνική κατηγορία Πετοσφαίρισης, οφείλουν να συστήσουν άμεσα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν, Ανώνυμη Εταιρία Πετοσφαίρισης (Α.Ε.Π.). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ίδρυσης της ΑΕΠ ή εφόσον υπάρξει αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Αθλητικού Σωματείου για την ίδρυση ΑΕΠ, η ομάδα του εν λόγω Αθλητιού Σωματείου αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Συνδέσμου Πετοσφαίρισης, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Η ομάδα του Σωματείου που αποβάλλεται δικαιούται να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των ομάδων που πρόκειται να αγωνισθούν σ’ αυτό. Την απόφαση συμμετοχής λαμβάνει η ΕΟΠΕ.

3. Για τις ΑΕΠ που υποβιβάζονται, σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς από την Α1 εθνική κατηγορία στην Α2 εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου περί εκκαθάρισης.