Άρθρο 61 – Οικονομική εποπτεία

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, συγκροτείται και λειτουργεί στη ΓΓΑ Ελεγκτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από είκοσι δύο (22) μέλη με διετή θητεία. Στη σύνθεση του οργάνου μετέχουν μέχρι δεκαέξι (16) μόνιμοι υπάλληλοι της ΓΓΑ, συμπληρωμένης της συνθέσεως από μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Όλα τα ανωτέρω μέλη του Συμβουλίου είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με ειδικές γνώσεις, ιδίως οικονομικού, νομικού, τεχνικού και αθλητικού αντικειμένου. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικών φορέων, Σωματείων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών κ.λπ..

2. Έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου είναι κυρίως :
α) η διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου κάθε άλλου στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο του νόμου αυτού ή των καταστατικών των Αθλητικών Σωματείων, των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών, καθώς και των άλλων επιχορηγούμενων φορέων,
β) η διαπίστωση της τήρησης από τα Σωματεία, τις Ενώσεις και τις Ομοσπονδίες των διατάξεων των νόμων, των διαταγμάτων, των υπουργικών αποφάσεων και των Κανονισμών που αφορούν διαχειριστικούς και λογιστικούς κανόνες οι οποίοι επιβάλλονται από το νόμο αυτόν και από άλλες διατάξεις,
γ) η γνωμοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης, εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις.

3. `Όλοι οι αθλητικοί φορείς του παρόντος νόμου υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο θα ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης της διενέργειας ελέγχου, η οποία διαπιστώνεται με έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός με απόφασή του, που εκδίδεται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναστέλλει την καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης προς τον συγκεκριμένο αθλητικό φορέα για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής, το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών.

4. Ο έλεγχος διενεργείται τακτικά, μία φορά το χρόνο και εκτάκτως, οποτεδήποτε, με εντολή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

5. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται ειδική έκθεση, της οποίας αντίγραφο υποβάλλεται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και κοινοποιείται κατά περίπτωση στον οικείο αθλητικό φορέα. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων για τις οποίες συντρέχουν λόγοι καταλογισμού, οφείλει να κοινοποιεί τις σχετικές εκθέσεις του και στον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, αν διαπιστωθεί παράβαση, έχει υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή του τις κατά την κρίση του ενδεικνυόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των θεμάτων που διαπίστωσε πως έχουν ανακύψει, καθώς και για τον καταλογισμό των τυχόν διοικητικών, διαχειριστικών και ποινικών ευθυνών του ελεγχόμενου φορέα ή των μελών των οργάνων διοίκησής του, όπως και οποιουδήποτε άλλου τυχόν εμπλεκομένου.
Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός έχει την υποχρέωση, μέσα σ’ ένα μήνα από τη λήψη της έκθεσης, να τη διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον πιθανολογούνται ποινικές παραβάσεις.

7. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός του Ελεγκτικού Συμβουλίου και καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων.

8. Η Γ.Γ.Α. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού μετά από αίτημα του προέδρου του Ελεγκτικού Συμβουλίου, διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου του Ελεγκτικού Συμβουλίου και της διενέργειας των ελέγχων. Επίσης διαθέτει χώρο για τη στέγαση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε αναλώσιμο ή πάγιο στοιχείο που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του. Η αποζημίωση του προέδρου, των μελών και του γραμματέα καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Ο γραμματέας εργασιών του Ελεγκτικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γ.Γ.Α. και είναι μόνιμος υπάλληλος. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συμβουλίου βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

9. Σε δίκες κατά μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου που διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, μπορεί, μετά από απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Πολιτισμού ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.