Άρθρο 102 – Κανονισµός σχέσεων Σωµατείων και αθλητών

1. Με κοινή συµφωνία του ∆.Σ. της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας, ή, κατά περίπτωση, του οικείου επαγγελµατικού συνδέσµου των Α.Α.Ε. και του ∆.Σ. του οικείου συνδικαλιστικού οργάνου των αθλητών, καταρτίζεται Κανονισµός που ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν τις σχέσεις των αθλητών µε αµοιβή ή επαγγελµατία αθλητή µε τα Αθλητικά Σωµατεία ή τις Α.Α.Ε. Ειδικότερα στον Κανονισµό πρέπει να ρυθµίζονται:
α) οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του αθλητή µε αµοιβή ή του επαγγελµατία αθλητή,
β) ο τύπος του συναπτόµενου µεταξύ αθλητή και Αθλητικού Σωµατείου ή Α.Α.Ε. συµβολαίου, η διαδικασία σύναψής του, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανανέωσης, διακοπής και λύσης του,
γ) τα κατώτερα όρια και οι κάθε είδους παροχές προς τους αθλητές και ο τρόπος καταβολής τους (τακτικές, έκτακτες, επιδόµατα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδοµα αδείας, ηµέρα εβδοµαδιαίας ανάπαυσης κ.λπ.),
δ) οι υποχρεώσεις των αθλητών απέναντι στα Αθλητικά Σωµατεία ή τις Α.Α.Ε., καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους,
ε) οι συνέπειες που επέρχονται σε βάρος ερασιτέχνη αθλητή που συµπληρώνει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν συµµορφώνεται στην υποχρέωση που ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 90,
στ) οι κατηγορίες και ο αριθµός κατά κατηγορία των αθλητών που έχει δικαίωµα να διατηρεί κάθε Α.Α.Ε., οι όροι των εγγραφών και µεταγραφών ή αποδεσµεύσεών τους, ο χρόνος διενέργειάς τους, η διαδικασία και τα αρµόδια για την έγκρισή τους όργανα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα
ζ) ο χρόνος ισχύος του Κανονισµού, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος της τριετίας,
η) κάθε άλλο συναφές θέµα.
Ειδικότερα στην παροχή της ετήσιας άδειας, πρέπει να υπάρχει κατά το δυνατόν πρόβλεψη ότι αυτή θα είναι συνεχής.

2. Ο Κανονισµός της προηγούµενης παραγράφου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού. Τυχόν διαφωνίες µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών επιλύονται µε την προαναφερόµενη απόφαση του Υπουργού. Η κανονιστική αρµοδιότητα του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού εξαντλείται στην επίλυση των κατά τα ανωτέρω διαφωνιών.

  • 8 Δεκεμβρίου 2016, 23:48 | ΠΑΣΑΠ

    Παρ.1. περίπτωση δ) Στο τέλος να προστεθεί η φράση «….και αντιστρόφως,καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους.», ώστε να προβλέπει και τις κυρώσεις των σωματείων σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων τους προς τους αθλητές. Υπήρχε άλλωστε η πρόβλεψη αυτή και στον ισχύοντα νόμο (με τροπολογία του άρθρου 87 ν.2725/99, ν.4326/2016.
    Αναλυτικά αναφέρει: «δ) οι υποχρεώσεις των αθλητών προς τα αθλητικά
    σωματεία ή τις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. και αντιστρόφως,
    καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους.»