ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (A.Σ.Ε.Α.Δ.) Άρθρο 142 – Συγκρότηση – Σύνθεση – Οργάνωση Α.Σ.Ε.Α.Δ.

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό – πειθαρχικό όργανο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).

2. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. αποτελείται από δεκαπέντε (15) εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και συγκροτείται από ένα (1) Πρόεδρο Εφετών και δύο (2) Εφέτες της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ένα (1) Πρόεδρο Εφετών και ένα (1) Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, πέντε (5) Προέδρους Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, δύο (2) Προέδρους Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ένα (1) Αντεισαγγελέα Εφετών και δύο (2) Εισαγγελείς Πρωτοδικών. Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Α.Δ. διορίζονται με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται το μήνα Ιούνιο κάθε τρίτου έτους. Η θητεία των μελών είναι τριετής και αρχίζει την 1η Ιουλίου του έτους διορισμού.

3. Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ορίζονται κατά περίπτωση από τα Τριμελή Συμβούλια Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, του Πρωτοδικείου Αθηνών, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού. Ο ορισμός περιλαμβάνει ίσο αριθμό αναπληρωματικών μελών. Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των τελευταίων.

4. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. λειτουργεί σε τρία ( 3 ) Τμήματα και σε Ολομέλεια. Η σύνθεση των Τμημάτων καθορίζεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Α.Δ. Στην Ολομέλεια και στο Πρώτο Τμήμα αυτού προεδρεύει ο αρχαιότερος κατά την υπηρεσιακή επετηρίδα ή το χρόνο διορισμού δικαστικός λειτουργός. Στα άλλα δύο Τμήματα προεδρεύουν δύο (2) δικαστικοί λειτουργοί κατά σειρά υπηρεσιακής αρχαιότητας.

5. Κάθε Τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ. συνεδριάζει με πενταμελή σύνθεση. Κατ’ εξαίρεση, όταν το δικάζον Τμήμα κρίνει ότι η υπόθεση είναι μείζονος σπουδαιότητας, δύναται με απόφασή του να την παραπέμψει στην Ολομέλεια.

6. Καθήκοντα γραμματέων του Α.Σ.Ε.Α.Δ. εκτελούν μόνιμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

  • 4 Δεκεμβρίου 2016, 19:12 | γιώργος παγουρόπουλος

    Το ΑΣΕΑΔ πρέπει να καταργηθεί και στην θέση του να υπάρχουν μόνο τα πολιτικά δικαστήρια. Η απονομή της δικαιοσύνης θα πρέπει να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες , την ίδια μεταχείριση, τόσο για τους παράγοντες του αθλητισμού όσο και για τους απλούς πολίτες. Μετά τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά όργανα τον λόγο θα πρέπει να έχουν απ’ ευθείας τα πολιτικά δικαστήρια χωρίς ανάγκη παρεμβολής δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικό – πειθαρχικού οργάνου. Μηδενική ανοχή στις παρανομίες των ομοσπονδιών, όλοι οι έλληνες πολίτες ίσοι απέναντι στον νόμο.