Άρθρο 109 – Απαγόρευση υπογραφής ιδιωτικών συµφωνητικών µεταξύ Α.Α.Ε. και αθλητή πριν από τη µεταγραφική περίοδο

Οποιαδήποτε γραπτή συµφωνία µεταξύ Α.Α.Ε. και αθλητή, η οποία συνάπτεται πριν από τη µεταγραφική περίοδο, για παροχή από αυτόν υπηρεσιών, είναι άκυρη, ακόµη και αν πρόκειται για ανανέωση συµβολαίου αθλητή που ανήκει στη δύναµη της Α.Α.Ε.