Άρθρο 70 – Ανάπτυξη σχολικού αθλητισμού και σύνδεσή του με σωματειακό

Η ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού και η σύνδεσή του με το σωματειακό αθλητισμό αποτελεί βασική αθλητική προτεραιότητα για το κράτος. Προς το σκοπό αυτόν, μέσα σε οκτώ (8) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού συνιστάται Εθνική Επιτροπή Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας. Η Επιτροπή αυτή έχει γνωμοδοτικό και συντονιστικό χαρακτήρα και λειτουργεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Γ.Γ.Α., της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. και άλλων φορέων που θα ορίζονται με την παραπάνω απόφαση. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

  • 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:20 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

    Οι αθλητικοί σύλλογοι και οι σύλλογοι γονέων μαθητών των σχολείων της χώρας καταθέτουν κοινές προτάσεις σε ειδική επιτροπή που συστήνεται από τα υπουργεία πολιτισμού (ΓΓΑ) και παιδείας, με περιεχόμενο τη συνεργασία για την ανάπτυξη του αθλητισμού και την αντιμετώπιση της βίας στη νεολαία. Οι προτάσεις, εφόσον εγκριθούν, επιχορηγούνται από τα υπουργεία, τίθενται υπό την αιγίδα τους και δημοσιεύονται σε κοινή ιστοσελίδα των υπουργείων.