Άρθρο 14 – Κωλύματα – Περιορισμοί μελών αθλητικών Ενώσεων

1. Εκτός από τα κωλύματα του άρθρου 3, τα οποία εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης και σε επιτροπές των οικείων αθλητικών Ενώσεων, δεν επιτρέπεται να εκλεγεί στο Δ.Σ. ή σε άλλο όργανο που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής Ένωσης, όποιος κατά το χρόνο που υποβάλλει την υποψηφιότητά του είναι υπάλληλος αθλητικής Ένωσης ή Ομοσπονδίας ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου άλλης αθλητικής Ένωσης ή Ομοσπονδίας άλλου αθλήματος. Επίσης, δεν μπορεί να εκλεγεί στο Δ.Σ. ή σε άλλο όργανο που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής Ένωσης, κι αν έχει εκλεγεί εκπίπτει, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 3, πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί οποιοσδήποτε περιοριστικός όρος στο πλαίσιο ποινικής προδικασίας.

2. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής Ένωσης απαγορεύεται να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου άλλης αθλητικής Ένωσης του ίδιου αθλήματος, εφόσον δε, παρά την ανωτέρω απαγόρευση, εκλεγεί, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος στο οποίο εκλέχθηκε τελευταία. Για την έκπτωση ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3.

3. Υποψήφιος για να εκλεγεί μέλος Δ.Σ. ή άλλου οργάνου αθλητικής Ένωσης που προβλέπεται από το καταστατικό της, απαιτείται κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας να είναι μέλος Αθλητικού Σωματείου που αποτελεί μέλος της αθλητικής Ένωσης με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου Αθλητικού Σωματείου, που αποτελεί μέλος της αθλητικής Ένωσης.

4. Τα μέλη του Προεδρείου του ΔΣ της αθλητικής Ένωσης πρέπει να έχουν την κατοικία τους στην περιφέρεια που καλύπτει η αθλητική Ένωση.

  • 1 Δεκεμβρίου 2016, 15:52 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

    ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ

  • 31 Οκτωβρίου 2016, 17:14 | Μαυρουδής Πεχλιβάνης

    Άρθρο 14 – Κωλύματα – Περιορισμοί μελών αθλητικών Ενώσεων

    Η διατύπωση του άρθρου επιτρέπει την συμμετοχή μέλους Δ.Σ. Ομοσπονδίας του ιδίου αθλήματος στο ΔΣ Ένωσης του αθλήματος.

    Αυτή είναι η πρόθεση του νομοθέτη ή έγινε λάθος;