Άρθρο 48 – Συστήματα Ηλεκτρονικού-Ονομαστικού Εισιτηρίου – Κάρτα Φιλάθλου

1. Από την έναρξη της πρώτης από τη θέση σε ισχύ του παρόντος αγωνιστικής περιόδου τίθεται σε ισχύ Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, στο οποίο συνδέονται υποχρεωτικά τα παρακάτω αναφερόμενα Επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των Α.Α.Ε.
Στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου τηρείται η Κεντρική Βάση Δεδομένων του άρθρου αυτού, περιλαμβανομένης της λίστας φυσικών προσώπων στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και η εφαρμογή διαχείρισης της Κάρτας Φιλάθλου της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
Κάθε Α.Α.Ε. οφείλει να εγκαθιδρύει και λειτουργεί Επιμέρους Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, κύριες λειτουργίες του οποίου, μεταξύ άλλων, είναι: (α) κεντρική διαχείριση διάθεσης εισιτηρίων σε τερματικές συσκευές ή μέσω διαδικτύου, (β) διαχείριση αριθμημένων θέσεων με οπτική αναπαράσταση της κάτοψης των χώρων θεάματος, (γ) ηλεκτρονική διάθεση ονομαστικών εισιτηρίων μέσω διαδικτύου και με αντίστοιχα μέσα πληρωμής (λ.χ. πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες κάρτες κλπ), (δ) ευελιξία στον ορισμό τιμών εισιτηρίων, για την υλοποίηση τιμολογιακής πολιτικής και εμπορικής προώθησης του αθλητικού θεάματος, (ε) διαχείριση μελών, (στ) στατιστική πληροφόρηση στοιχείων πωλήσεων.
Τα Επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των Α.Α.Ε είναι υποχρεωτικά διασυνδεδεμένα με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και σε αυτά καταχωρίζονται τα στοιχεία των φιλάθλων που αγοράζουν εισιτήρια αγώνων.
Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επιμέρους Συστημάτων Ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Α.Α.Ε και του κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα της λίστας φυσικών προσώπων, στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις μεταφέρονται δύο φορές την εβδομάδα. Σε περιπτώσεις προσωρινής έλλειψης online διασύνδεσης, τα δεδομένα, μεταξύ των επιμέρους Συστημάτων και του Κεντρικού, ανταλλάσσονται στην αμέσως επόμενη περίοδο.

2. Για την εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία και εν γένει διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Εισιτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αποκλειστικά αρμόδιες είναι οι οικείες διοργανώτριες αρχές των αγώνων. Η πρόσβαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο εν λόγω σύστημα γίνεται χωρίς κόστος και δη μέσω διαδικτύου (internet), χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισμού (hardware).
Κατά τις δύο (2) πρώτες αγωνιστικές περιόδους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2016-2017 και 2017-2018, η ως άνω αρμοδιότητα ανήκει στις διοργανώτριες αρχές Super League και Ε.Σ.Α.Κ.Ε., οι οποίες υποχρεούνται, άνευ ανταλλάγματος, να διαθέτουν το σύστημα, τόσο στις Α.Α.Ε. μέλη αυτών, όσο και στις Α.Α.Ε. που συμμετέχουν στους αγώνες του άρθρου αυτού, καθώς επίσης και στις Ομοσπονδίες, για τις περιπτώσεις που αυτές διοργανώνουν αγώνες του άρθρου αυτού.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να παρατείνεται ή να ορίζεται για συγκεκριμένο χρόνο ή για αγωνιστικές περιόδους συγκεκριμένων ετών.
Από την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 και πάντως το αργότερο μέχρι την 30-04-2017, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, συστήνεται επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των διοργανωτριών αρχών και των Ομοσπονδιών που οργανώνουν αγώνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με αποφασιστική για κάθε σχετικό ζήτημα αρμοδιότητα.
Η Super League και ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε., δια των Διοικητικών Συμβουλίων τους, έχουν τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997, διατηρούν δε, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, την υποχρέωση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των αρχείων, απαγορευμένης απολύτως της χρήσης του συστήματος και των δεδομένων που παράγει για οποιουσδήποτε άλλους, πέραν αυτών που ορίζονται στον παρόντα νόμο λόγους.

3. Η Κεντρική Βάση Δεδομένων, η λειτουργία της οποίας τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τηρείται στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και περιλαμβάνει τα κατά το προηγούμενο άρθρο στοιχεία των φιλάθλων και τους κωδικούς των Καρτών των οποίων είναι κάτοχοι.
Στην Κεντρική Βάση Δεδομένων καταχωρίζονται, αμελλητί, οι αρμοδίως και νομίμως επιβαλλόμενες κυρώσεις σε βάρος φυσικών προσώπων για πράξεις βίας, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στους αγωνιστικούς χώρους. Για τον σκοπό αυτό τα σχετικά στοιχεία θα παρέχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και από τα οικεία πειθαρχικά όργανα των Ομοσπονδιών ή των διοργανωτριών αρχών.
Η τήρηση των δεδομένων, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διαρκεί για όσον χρόνο εκτίεται η ως άνω ποινή, με την παρέλευση του οποίου διαγράφονται, αμελλητί, με ευθύνη και φροντίδα της διοργανώτριας αρχής.
Στην Κεντρική Βάση Δεδομένων έχει άμεση πρόσβαση η Αστυνομική Αρχή, δια της χορήγησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ειδικών κωδικών πρόσβασης, καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που προμηθεύονται εισιτήριο αγώνα του άρθρου αυτού, στα οποία δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής, διατηρούνται για χρονικό διάστημα όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα και στην περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή αυτού δεν εκδηλώνεται περιστατικό βίας.

4. Τα οικεία πειθαρχικά όργανα των αθλητικών Ομοσπονδιών ή των διοργανώτριων αρχών, καθώς και οι οικείες γραμματείες των δικαστηρίων της χώρας, στην περίπτωση επιβολής στον οποιονδήποτε βαθμό κυρώσεων και παρεπόμενων ποινών σε βάρος φυσικών προσώπων για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, διαβιβάζουν αμελλητί τα σχετικά στοιχεία στις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές, καθώς και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, που περιλαμβάνει Βάση δεδομένων με Αρχείο παρεπόμενων ποινών, που δημιουργείται με π.δ. έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997, με το οποίο καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με την εισαγωγή, εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση της προαναφερόμενης Βάσης.

5. Από την έναρξη της πρώτης μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου αγωνιστική περίοδο είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο η προμήθεια κάρτας φιλάθλου.
Από την ανωτέρω ημερομηνία και στο εξής δεν θα είναι δυνατή, σε καμία περίπτωση, η έκδοση εισιτηρίου χωρίς τη χρήση Κάρτας Φιλάθλου.
Από την υποχρέωση προμήθειας κάρτας φιλάθλου και της κατωτέρω περ. γ υποχρέωσης, δεν εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών διαρκείας.
Κάθε φίλαθλος, προκειμένου να αγοράσει εισιτήριο για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος, περιλαμβανομένων των διεθνών και φιλικών αγώνων, στους οποίους μετέχουν ομάδες Α.Α.Ε και προκειμένου να εισέλθει σε οικεία αθλητική εγκατάσταση, υποχρεωτικά α) επιδεικνύει την κάρτα φιλάθλου, κατά την αγορά εντύπου ονομαστικού εισιτηρίου, β) εισάγει τον ειδικό αριθμό της, στην περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου εξ αποστάσεως (λ.χ. μέσω διαδικτύου), καθώς επίσης γ) φέρει και επιδεικνύει αυτήν, όταν του ζητείται, κατά την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση.
Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι μεμονωμένοι φίλαθλοι αλλοδαποί ή μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες ή ομογενείς, οι οποίοι μπορούν να αγοράζουν ονομαστικό και αριθμημένο εισιτήριο και να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους με τη επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής.
Για τη λειτουργία της Κάρτας Φιλάθλου και για την τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου, οι Ομοσπονδίες, οι διοργανώτριες αρχές και οι οικείες Α.Α.Ε. υποχρεούνται από την την έναρξη της πρώτης μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου αγωνιστική περίοδο να θέσουν σε ισχύ την εφαρμογή της Κάρτας Φιλάθλου, τόσο στο Κεντρικό Σύστημα, όσο και στα επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. Εφόσον η έκδοση και αγορά εισιτηρίου γίνεται μέσω κάρτας φιλάθλου, τούτο προϋποθέτει την εισαγωγή στο Σύστημα της Κάρτας Φιλάθλου, αναγκαίας, τόσο για τη συνεργασία του Επιμέρους Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου με την Κεντρική Βάση Δεδομένων, όσο και για τους ειδικότερους ελέγχους περί ισχύος της κάρτας και διασφάλισης της χρήσης αυτής σε έναν αγώνα, μόνον, μια φορά..
Για την εξυπηρέτηση του ιδίου σκοπού απαιτείται η συνεργασία πάσης αρμοδίας αρχής, υπηρεσίας ή φορέα με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε., η οποία και υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή και σχετικό στοιχείο, ως κατά νόμο υπεύθυνη για την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Α.Μ.Κ.Α..
Για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου υποβάλλεται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε., ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα, η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση: α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου, β) φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής γ) του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Οι υπάλληλοι των ως άνω φορέων, οι οποίοι καταχωρίζουν τα στοιχεία της αίτησης στην Κεντρική Βάση Δεδομένων είναι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από τους φορείς αυτούς. Η Κάρτα Φιλάθλου, φέρει κωδικό αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Σήμανσης και εκδίδεται με την κατάθεση της αίτησης, την οποία και παραλαμβάνει ο αιτών φίλαθλος, αφού καταβάλει ποσό έως και δύο (2,00) ευρώ, ως δαπάνη για την έκδοσή της.
Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικώς, με ποινή ακυρότητας, τα ακόλουθα στοιχεία, η ακρίβεια των οποίων επιβεβαιώνεται από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει, με ειδική σημείωση επί της αιτήσεως και ύστερα από έλεγχο των αναγραφομένων στο δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή στο διαβατήριο ή στην άδεια παραμονής στοιχείων της αίτησης : (α) ονοματεπώνυμο, (β) όνομα πατρός και μητρός, (γ) ημερομηνία γέννησης, (δ) διεύθυνση κατοικίας, (ε) αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού εάν υπάρχει), (στ) ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής, η ημερομηνία έκδοσης και η εκδούσα αρχή, ζ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Ειδικότερα, προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων ηλικίας κάτω των 14 ετών, εκδίδεται κάρτα που αναγράφει όλα τα ανωτέρω εκτός του στοιχείου στ’ στοιχεία και η σχετική αίτηση υπογράφεται και κατατίθεται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση αλλαγής κάποιου από τα ανωτέρω στοιχεία, ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται, με ποινή ανάκλησής της, να ενημερώσει σχετικά τον φορέα έκδοσής της.
Η Κάρτα Φιλάθλου έχει διετή ισχύ, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ισχύος της, τα δεδομένα, που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διαγράφονται αμελλητί, με φροντίδα και ευθύνη της διοργανώτριας αρχής.
Η Κάρτα Φιλάθλου είναι έντυπη και φέρει υποχρεωτικά την ένδειξη «Εθνική Κάρτα Φιλάθλου», την ελληνική σημαία, τον ειδικό αριθμό σήμανσης, το ονοματεπώνυμο, τη φωτογραφία και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. του κατόχου της. Η διοργανώτρια αρχή μπορεί να θέτει επί της πρόσθιας ή οπίσθιας όψης της Κάρτας λογότυπα χορηγών της, οπότε και στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει το κόστος έκδοσής της. Δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, η ένθεση στην Κάρτα Φιλάθλου στοιχείων ή ενδείξεων από τα οποία να προκύπτει η ομάδα προτίμησης του κατόχου της, ή η ταυτότητα της Α.Α.Ε που εξέδωσε αυτή.

6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως αυτός ισχύει, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, τα σχετικά με τις τεχνικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές με την εισαγωγή, λειτουργία, δαπάνη εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα σε περίπτωση αθέτησης λειτουργίας του παραπάνω συστήματος.