Άρθρο 97 – Κωλύµατα – Περιορισµοί µελών διοίκησης Α.Α.Ε.

1. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του ως οργάνου διοίκησης Α.Α.Ε. Η έκπτωση αυτή διαπιστώνεται µε απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού.

2. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου εφαρµόζεται και για τα πρόσωπα που είναι µέλη διοίκησης ή μέτοχοι Α.Α.Ε. µε συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του µετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το εν λόγω ποσοστό συµµετοχής ανήκει σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύνει τα µέλη και τους διοικητές τους. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται απαραιτήτως και στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, η οποία έχει στην προκειµένη περίπτωση όλες τις σχετικές ελεγκτικές αρµοδιότητες, τις οποίες ασκεί αποκλειστικά δια του Προέδρου της.

3. Οι Α.Α.Ε. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ανάληψη των καθηκόντων των µελών της διοίκησής τους, υποβάλουν προς την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 κάθε µέλους της διοίκησής τους, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυµα από τα αναφερόµενα στον παρόντα νόµο, για τη συµµετοχή τους στη διοίκηση της Α.Α.Ε. και µέσα σε ένα (1) µήνα υποβάλουν αντίγραφο του ποινικού τους µητρώου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης των µελών της διοίκησης της Α.Α.Ε. ενώ ισχύει και αναφορικά µε πρόσωπα τα οποία µε απόφαση ή µε την ανοχή των ανωτέρω φορέων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασκούν οποιαδήποτε αρµοδιότητα ή έργο που σχετίζεται µε τη διοίκηση, διαχείριση ή την εκπροσώπηση των εν λόγω φορέων στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννοµης σχέσης ή δηµόσιας εκδήλωσης, έστω και εάν αυτή ασκείται άτυπα ή περιστασιακά.

4. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 91 του παρόντος, η µη υποβολή στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3, της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή του αντιγράφου ποινικού µητρώου, έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση από το οικείο διοικητικό αξίωµα ή θέση και την αποστέρηση των οικείων εξουσιών. Η έκπτωση διαπιστώνεται ή η αποστέρηση επιβάλλεται, µε απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού.

5. Εάν η Α.Α.Ε. δεν συµµορφωθεί στην πιο πάνω απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή της, η οικεία οµάδα αποβάλλεται από το πρωτάθληµα µε απόφαση του αρµόδιου δικαιοδοτικού οργάνου.