Άρθρο 78 – Μέτοχοι – Περιορισµοί στην απόκτηση µετοχών – Απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας

1. Μέτοχοι των Α.Α.Ε. µπορούν να είναι µόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ηµεδαπές εταιρείες ή άλλα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με τα προαναφερόµενα ηµεδαπά πρόσωπα εξοµοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα µε ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη αυτά.
Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων παραπάνω, φυσικά πρόσωπα µε ιθαγένεια τρίτης χώρας (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) µπορούν να αποκτήσουν µετοχές Α.Α.Ε. µετά από έλεγχο και άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού χορηγεί την ανωτέρω άδεια εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος µέτοχος πληροί τους όρους για την έγκυρη απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε., παρέχει πλήρη εχέγγυα αξιοπιστίας και αποδεικνύει τη νοµιµότητα προέλευσης των κεφαλαίων που προορίζει να χρησιµοποιήσει για την απόκτηση των µετοχών.
Για τη χορήγηση της άδειας αυτής ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου παλιό 77Α του παρόντος νόµου. Επιπλέον η Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία κατά την κρίση της ενέργεια, ιδίως:
α. Να ακολουθεί κάθε, κατά την κρίση της, πρόσφορη διαδικασία για την πιστοποίηση της ταυτότητας του προσώπου και της συναλλακτικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας του υποψήφιου αγοραστή.
β. Να συλλέγει, αξιολογεί, παρακολουθεί και εξετάζει κάθε χρήσιµη πληροφορία ή στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση της από οποιαδήποτε διαθέσιµη σε αυτή πηγή, είτε εθνική είτε της αλλοδαπής.
γ. Να ζητά τη συνδροµή και κάθε αναγκαία σύµπραξη και ενηµέρωση από κάθε προβλεπόµενη από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο αρχή, όπως ιδίως την Τράπεζα της Ελλάδος, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, την Επιτροπή Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες, και κάθε άλλη αντίστοιχη αρχή ή υπηρεσία της αλλοδαπής για τη διερεύνηση τυχόν ασύµβατων (υπόπτων ή ασυνηθών) δραστηριοτήτων ή συναλλαγών του υποψήφιου αγοραστή. Πληροφορίες µπορούν να αντλούνται και από τις διεθνείς και εθνικές αθλητικές Οµοσπονδίες.
δ. Να αρνείται την παροχή της ανωτέρω αδείας ή και να ανακαλεί αυτή, ιδίως σε περίπτωση αµφιβολιών για την ακρίβεια ή καταλληλότητα των στοιχείων που έχουν προσκοµιστεί ενώπιον της σχετικώς µε την εξακρίβωση των προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητας του υποψήφιου αγοραστή ή σε περίπτωση υπόνοιας εµπλοκής του σε παράνοµη συναλλαγή ή δραστηριότητα.
Μεταβίβαση µετοχών σε φυσικό πρόσωπο ιθαγένειας τρίτης χώρας, η οποία διενεργείται πριν τη χορήγηση της άδειας της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, είναι απολύτως άκυρη.

2. Απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες επιτρέπεται µόνο:
α) Εάν πρόκειται για προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, όταν το σύνολο των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα, µε ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Εάν πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες, όταν οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές και όλοι οι µέτοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. Εάν µέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας είναι προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, ισχύει ο περιορισµός της παραπάνω υπό στοιχείο α’ περίπτωσης. Εάν µέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας είναι ανώνυµες εταιρείες, τότε πρέπει και αυτών οι µετοχές να είναι ονοµαστικές και όλοι οι µέτοχοί τους να είναι φυσικά πρόσωπα µε ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθ’ εξής.
Στις εταιρείες των περιπτώσεων α΄ και β΄ µπορούν να µετέχουν και υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν άδεια από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Εταιρείες και λοιπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται στο ειδικό βιβλίο µετόχων Α.Α.Ε., µόνο ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, στην οποία οφείλουν προηγουµένως να υποβάλουν:
α) πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση) των µελών τους, µέχρι φυσικού προσώπου, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος,
β) πίνακα µε τα πλήρη στοιχεία (όπως παραπάνω) των µελών του διοικητικού τους συµβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και
γ) βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου τους, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια Αρχή, για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων.
Η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού χορηγεί την άδεια όταν από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόµου. Μεταβίβαση µετοχών Α.Α.Ε. σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως άκυρη.

4. Για την απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες ή άλλα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ισχύουν στα πρόσωπα καθενός από τα µέλη της διοίκησής τους, των νοµίµων εκπροσώπων τους, καθώς και των µετόχων και των εταίρων αυτών τα κωλύµατα και οι περιορισµοί των περιπτώσεων (α) έως και (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Το αυτό ισχύει και για την απόκτηση µετοχών Α.Α.Ε. από φυσικά πρόσωπα. Εάν ανακύψουν τέτοια κωλύματα σε μεταγενέστερο από την απόκτηση χρόνο, εφόσον μεν πρόκειται για στέρηση ή τιμωρία σύμφωνα με τις περιπτώσεις (στ) και (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος ή παραπομπή σε δικαστήριο σύμφωνα με τις περιπτώσεις (β) και (δ) της ίδιας παραγράφου, τότε, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση ή τιμωρία ή, αντίστοιχα, έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, ο μέτοχος της ΑΑΕ (αν είναι φυσικό πρόσωπο) ή ο εκπρόσωπος ή εταίρος ή μέτοχος (αν είναι εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο) στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει το κώλυμα, δεν δικαιούται να συμμετέχει αυτοπροσώπως στη Γ.Σ. της ΑΑΕ παρά μόνο δι αντιπροσώπου. Εάν, μετά την απόκτηση, υπάρξει καταδίκη από τις προβλεπόμενες στις περιπτώσεις (γ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τότε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί την τυχόν άδεια που είχε χορηγήσει για την απόκτησή τους και ορίζει προθεσμία για τη μεταβίβαση των μετοχών αυτών. Σε περίπτωση παραβίασης ή μη συμμόρφωσης προς τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κηρύσσει τις εν λόγω μετοχές ανίσχυρες και μη παράγουσες κανένα έννομο δικαίωμα, ενώ ταυτόχρονα δεν χορηγεί, ή, αν το έχει χορηγήσει, ανακαλεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του παρόντος.

5. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού κάθε απόκτηση µετοχών της από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µέσα σε δέκα ηµέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο µετόχων της. Επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας, η Α.Α.Ε. ενηµερώνει εγγράφως τον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο αδιακρίτως για κάθε µεταβίβαση µετοχών της.

6. Οι εταιρείες και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο κεφάλαιο µιας Α.Α.Ε. γνωστοποιούν σε αυτήν µέσα σε είκοσι ηµέρες οποιαδήποτε µεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 4, µέχρι φυσικού προσώπου, προσκοµίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου τους, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.

7. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στον οικείο επαγγελµατικό σύνδεσµο και στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού κάθε µεταβολή, κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου, στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3, µέχρι φυσικού προσώπου, µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη συντέλεση κάθε µεταβολής.

8. Εν ενεργεία αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας, διαµεσολαβητές της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του παρόντος, ιδιοκτήτες πρακτορείων προγνωστικών αγώνων στοιχηµάτων, οι σύζυγοι αυτών και οι µέχρι δεύτερου βαθµού συγγενείς τους απαγορεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν µετοχές Α.Α.Ε. του αθλήµατος σε σχέση µε το οποίο δραστηριοποιούνται αθλητικά ή επαγγελµατικά. Ειδικώς σχετικά με τις εταιρείες στοιχηματισμού και τα εμπλεκόμενα μ’ αυτές πρόσωπα, ισχύουν ως κωλύματα για την απόκτηση μετοχών ΑΑΕ σύμφωνα με τον παρόντα νόμο τα εκάστοτε προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ασυμβίβαστα για τα πρόσωπα αυτά.

9. Α.Α.Ε., µέτοχοι Α.Α.Ε., µέλη ή διοικητές νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συµµετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι µέχρι δεύτερου βαθµού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αµέσως ή εµµέσως µετοχές ή δικαιώµατα διοίκησης ή να αναλαµβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε., του ιδίου ή άλλου αθλήµατος.

10. ∆ιαχειριστές ή µέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι µέχρι δεύτερου βαθµού συγγενείς τους, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώµατα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. απαγορεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αµέσως ή εµµέσως µετοχές ή δικαιώµατα διοίκησης ή να αναλαµβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήµατος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συµµετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν διευθυντικά καθήκοντα είτε είναι µέλη των ως άνω νοµικών προσώπων ή εταιρειών που αποκτούν δικαιώµατα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα µιας Α.Α.Ε. Πρόσωπα τα οποία είναι µέλη ή διοικητές τέτοιων νοµικών προσώπων, απαγορεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν µετοχές ή να αναλαµβάνουν διαχειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού Αθλητικού Σωµατείου, καθώς και να συµµετέχουν ως µέλη ή διοικητές σε νοµικά πρόσωπα ή εταιρείες που είναι µέτοχοι µιας τέτοιας Α.Α.Ε.

11. Οι περιορισµοί των παραγράφων 9 και 10, µε εξαίρεση τις απαγορεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες τις Α.Α.Ε., δεν ισχύουν όταν πρόκειται για απόκτηση µετοχών ή δικαιωµάτων διοίκησης ή για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε από το ίδιο Αθλητικό Σωµατείο και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό άθληµα.

12. Κάθε απόκτηση μετοχών, αμέσως ή εμμέσως, κατά παραβίαση των περιορισμών του παρόντος νόμου θεωρείται απαγορευμένη απόκτηση και είναι απολύτως άκυρη. Ως απαγορευµένη έµµεση απόκτηση θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται είτε μέσω παρενθέτων προσώπων είτε µέσω άλλου νοµικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 ή στην οποία το υποκείµενο στους ως άνω περιορισµούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου είτε συµµετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν.

13. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού µε σύμπραξη και υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., πέραν των προαναφερόμενων προσώπων, η οµάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθληµα, µε απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαµβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού ή µετά από προσφυγή όποιου έχει έννοµο συµφέρον.

14. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, ιδίως προκειμένου να χορηγήσει άδεια ή, γενικότερα, να ελέγξει τη νομιμότητα απόκτησης μετοχών ΑΑΕ, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί πάντοτε, εκτός των άλλων, να προβαίνει στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπό στοιχεία α έως και δ’ ενέργειες.

15. Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παραγράφων 3, 6, 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συµφωνητικά µε τα οποία επιτυγχάνεται εικονική συµµετοχή στο κεφάλαιο µιας Α.Α.Ε. ή αντέγγραφα σχετικά µε την καταβολή του τιµήµατος αγοράς µετοχών, ενεχυριάσεις µετοχών, συµβάσεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωµάτων διοίκησης και κάθε άλλη πράξη που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου, πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα.