Άρθρο 134 – Γενικές αρχές της διαδικασίας

Οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι οφείλουν να προβλέπουν στα καταστατικά και τους Κανονισμούς τους ότι κατά τη διαδικασία ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων, του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, όταν αυτό δικάζει ως δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό – πειθαρχικό όργανο, και της Επιτροπής Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατοχυρώνονται :
α) η γενική αρχή της διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας εντός ευλόγου χρόνου.
β) η γενική αρχή της δίκαιης δίκης.
γ) η γενική αρχή της αναλογικότητας.
δ) το δικαίωμα εκπροσώπησης του διωκομένου προσώπου από δικηγόρο με δική του δαπάνη.
ε) το δικαίωμα του πειθαρχικά διωκομένου προσώπου να πληροφορείται έγκαιρα και με ακρίβεια την αποδιδόμενη σε αυτό κατηγορία.
στ) το δικαίωμα του πειθαρχικά διωκομένου προσώπου να υπερασπίζεται τον εαυτό του κατά την πειθαρχική διαδικασία και την επιβολή των ποινών.
ζ) το δικαίωμα των διαδίκων μερών να επικαλούνται και να προσκομίζουν αποδεικτικά μέσα (έγγραφα κλπ.) και να εξετάζουν μάρτυρες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από το οικείο καταστατικό ή τον οικείο Κανονισμό.
η) το δικαίωμα του διαδίκου σε διερμηνέα κατά την ακροαματική διαδικασία, εάν αυτή διεξάγεται σε γλώσσα που δεν κατανοεί. Το δικαιοδοτικό – πειθαρχικό όργανο είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένο να ορίσει διερμηνέα, εάν αυτό ζητηθεί ρητά, και να επιμερίσει κατά την κρίση του τη δαπάνη της διερμηνείας μεταξύ των διαδίκων.
θ) η υποχρέωση του δικαιοδοτικού – πειθαρχικού οργάνου να εκδίδει γραπτή απόφαση μέσα σε εύλογο χρόνο. Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και να διαλαμβάνει σαφές διατακτικό με δυνατότητα καταδίκης σε καταβολή δικαστικής δαπάνης.
Μέλη των Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, απαρτιζόμενα αποκλειστικά από τακτικούς δικαστές, έχουν δικαίωμα πρόσβασης, που συμπεριλαμβάνει τη λήψη αντιγράφων, σε εκκρεμείς ή παλαιότερες ποινικές δικογραφίες για υποθέσεις που χειρίζονται. Το σχετικό αίτημα απευθύνει ο Πρόεδρος του οργάνου.