Άρθρο 04 – Καταστατικό – Όργανα Αθλητικών Σωματείων

1. Το καταστατικό του Αθλητικού Σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις Συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανά του, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του Σωματείου, τη διαδικασία ίδρυσης τμημάτων άλλων αθλημάτων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Όργανα του Αθλητικού Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:34 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.

  Προτείνεται να προστεθεί στην παρ. 1 η φράση «και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας».

  Ως εκ τούτου, προτείνεται να αναδιατυπωθεί η φράση ως εξής: 1. Το καταστατικό του Αθλητικού Σωματείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου «και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας», ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις Συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανά του, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του Σωματείου, τη διαδικασία ίδρυσης τμημάτων άλλων αθλημάτων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 22:35 | Μαρία Τσιγώνη

  Σχόλιο : {….. διατάξεων του παρόντος νόμου} ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΊ και ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ της κείμενης Ελληνικής/Εθνικής Νομοθεσίας – Άρθρο 04 παράγραφος 1

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 22:11 | Χαράλαμπος Ρέλλας

  Σχόλιο : {….. διατάξεων του παρόντος νόμου} ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΊ και ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ της κείμενης Ελληνικής/Εθνικής Νομοθεσίας – Άρθρο 04 παράγραφος 1