Άρθρο 16 – Γενικές Συνελεύσεις αθλητικών Ενώσεων

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις των αθλητικών Ενώσεων συμμετέχουν με τους νομίμους εκπροσώπους τους τα Αθλητικά Σωματεία που είναι μέλη των Ενώσεων και διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση. Κάθε Σωματείο μέλος της Ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τακτικό εκπρόσωπο, για τον οποίο υπάρχει και αναπληρωματικός. Τακτικός εκπρόσωπος μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος ορίζεται μέλος του Σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Οι εκπρόσωποι του Σωματείου ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού. Τα ανωτέρω πρόσωπα εκπροσωπούν μόνο το Σωματείο τους και απαγορεύεται να εκπροσωπούν άλλο Σωματείο. Κάθε Σωματείο της Ένωσης διαθέτει μια μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της αθλητικής Ένωσης διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες. Τα λοιπά μέλη εκλέγονται από το σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, με αίτηση της Ένωσης, Πρωτοδίκης ή Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, από το όργανο που διευθύνει το Πρωτοδικείο της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ένωσης.

3. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις κάθε Αθλητικό Σωματείο εφόσον στο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές για τα ατομικά αθλήματα ή με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές για τα ομαδικά με δελτίο αθλητικής ιδιότητας στο αντίστοιχο άθλημα. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την οικεία Ένωση ή Ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από Αθλητικά Σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας. Η διαπιστωτική πράξη για την ύπαρξη του δικαιώματος ψήφου εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης προ πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αθλητικής Ένωσης που επιτρέπουν τη συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου σε Αθλητικό Σωματείο σε Γενική Συνέλευση της Ένωσης κατά παράβαση των οριζομένων στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου εκπίπτουν του αξιώματος τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

4. Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών στις αθλητικές Ενώσεις επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εχόντων δικαίωμα ψήφου, απαγορευομένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής.

  • 18 Νοεμβρίου 2016, 15:53 | Τσίφκας Στέφανος

    Στην πρώτη παράγραφο περί εκπροσώπων σε γενικές συνελεύσεις λέει. Τακτικός εκπρόσωπος μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή άλλο μέλος του Δ.Σ. Οι εκπρόσωποι του Σωματίου ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού. Πάμπολλες φορές όμως και δυστυχώς παρουσιάζονται ως μέλη σωματίων άνθρωποι που γράφτηκαν ως μέλη στα όρια των προθεσμιών, ή άλλοι που εμφανίστηκαν μόνο για τις εκλογές, [ προφανώς για να παίξουν κάποιο ρόλο] και διαμορφώνουν αποτελέσματα. Νόμιμος εκπρόσωπος Σωματίου ρητά πρέπει να είναι όχι απλώς το όποιο μέλος ορίζεται από το Δ.Σ. αλλά μέλος μόνο από την ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Σωματίου Έτσι μόνο αποφεύγεις την δια πληρεξουσίου συμμετοχή.