Άρθρο 120 – Πόροι των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Πόροι των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 115 του παρόντος, από τις αμοιβές της παραγράφου 7 του άρθρου 98 του παρόντος νόμου είναι ειδικότερα:
ααα) Γιά την Ένωση Α΄ Εθνικής Κατηγορίας ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), λαμβανόμενο από τις αμοιβές των Π.Α.Ε Α΄ Εθνικής Κατηγορίας.
βββ) Γιά την Ένωση Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), λαμβανόμενο από τις αμοιβές των Π.Α.Ε της Β’ Εθνικής Κατηγορίας.