Άρθρο 105 – Χρονική διάρκεια του συµβολαίου

1. Η χρονική διάρκεια του συµβολαίου αµειβόµενου ή επαγγελµατία αθλητή δεν επιτρέπεται, µε ποινή ακυρότητας, να είναι µικρότερη των έξι (6) µηνών και µεγαλύτερη των πέντε (5) ετών. Σε κάθε περίπτωση η λήξη της χρονικής διάρκειας του συµβολαίου πρέπει να συµπίπτει το αργότερο, µία ηµέρα πριν από την έναρξη της µεταγραφικής περιόδου.

2. Η µε οποιονδήποτε τρόπο ή συµφωνία µονοµερής ανανέωση του συµβολαίου της προηγούµενης παραγράφου απαγορεύεται, τυχόν δε γινόµενη είναι απολύτως άκυρη και συνεπάγεται τις συνέπειες της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του παρόντος.

3. Εκπαιδευόµενος αθλητής, µε τη συµπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) έτους της ηλικίας του, έχει κατ’ αρχήν υποχρέωση να υπογράψει µε την Α.Α.Ε. που ανήκει συµβόλαιο παροχής υπηρεσιών, εφόσον η Εταιρεία το επιθυµεί. Η χρονική διάρκεια του συµβολαίου αυτού εκτείνεται από ένα (1) έως τρία (3) έτη και καθορίζεται, αποκλειστικά και για µία µόνο φορά, χωρίς να αποκλείεται συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, κατά την υπογραφή του ως άνω συµβολαίου, για διάρκεια αυτού µέχρι πέντε (5) ετών, συνολικά. Στην περίπτωση που ο αθλητής δεν υπογράψει και προτιμήσει να μεταγραφεί σε άλλη ομάδα, Επιτροπή της οικείας Ομοσπονδίας καθορίζει την αποζημίωση που δικαιούται να λάβει η ΑΑΕ.

4. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα και για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές του ιδρυτικού της Εταιρείας Αθλητικού Σωµατείου ή για τους ερασιτέχνες αθλητές οποιουδήποτε άλλου Αθλητικού Σωµατείου, µε τα οποία η οικεία Εταιρεία έχει υπογράψει προγραµµατικές συµβάσεις εκπαιδευτικής και τεχνικοοικονοµικής υποστήριξης των αντίστοιχων αθλητικών Τµηµάτων των ως άνω Σωµατείων.

5. Τα πρόσωπα που διαµεσολαβούν στην κατάρτιση των συµβολαίων µεταξύ αθλητών ή προπονητών και Α.Α.Ε. (µάνατζερς) µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις συνεργασίας (διαµεσολάβησης) µε αθλητές κατ’ ανώτατο όριο µέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) των αθλητών κάθε οµάδας που δικαιούνται συµµετοχής στο οικείο πρωτάθληµα. Οι συµβάσεις διαµεσολάβησης καταγγέλλονται ελευθέρως από τους αθλητές (επαγγελµατίες, αµοιβόµενους ή ερασιτέχνες) µε µόνη την έγγραφη δήλωση τους προς τον διαµεσολαβητή. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από γνώµη της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας, του επαγγελματικού συνδέσμου και των συνδικαλιστικών οργάνων αθλητών και προπονητών, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλµατος του αθλητικού διαµεσολαβητή.