Άρθρο 24 – Κωλύματα – Περιορισμοί

Οι διατάξεις των άρθρων 3 και 14 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά και στα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τους Κανονισμούς όργανα των αθλητικών Ομοσπονδιών.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:21 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.

  Προτείνεται:
  α) να αφαιρεθεί η λέξη «εκτελεστικό» στην παρ.1 καθότι ο περιορισμός εκλογής των μελών του προεδρείου των ΔΣ σε 2 θητείες, θα πρέπει να αφορά όλα τα μέλη του ΔΣ και όχι μόνο τα μέλη του προεδρείου.
  Ως εκ τούτου, προτείνεται να αφαιρεθεί η λέξη «εκτελεστικό»

  β) να αφαιρεθεί η φράση «Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει αν πρόκειται για Ομοσπονδίες με λιγότερα από εκατό (100) Σωματεία – μέλη» στην παρ.1 καθότι θέτει θέμα ίσης μεταχείρισης και προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας. Ιδιαίτερα στις μικρές Ομοσπονδίες έχουν διαπιστωθεί ευρήματα κακοδιαχείρισης τα οποία έχουν καταγραφεί από Ελεγκτικά όργανα στις εκθέσεις τους.

  γ) να αναδιατυπωθεί η φράση που αφορά τον χρόνο εκλογής των μελών που έχουν διατελέσει ήδη δύο θητείες, καθότι τα φαινόμενα μονίμων προέδρων και Γεν.Γραμματέων και μελών σε ομοσπονδίες για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολλά και γεννιούνται πολλά ερωτήματα κατά πόσο δημοκρατικό και ηθικό είναι αυτό.

  Ως εκ τούτου, προτείνεται να αναδιατυπωθεί η φράση ως εξής: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (∆.Σ.) της αθλητικής Ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία. Οι αρχαιρεσίες γίνονται υποχρεωτικά κάθε φορά εντός του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, έως την 31η Δεκεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η εκλογή κανενός προσώπου σε θέση Προεδρείου ή ως μέλος σε Δ.Σ. αθλητικής Ομοσπονδίας περισσότερες από δύο φορές, ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεχόμενες εκλογές ή αν οι δύο θητείες ήταν πλήρεις ή μη. Για την εφαρμογή του παρόντος ως θέσεις Προεδρείου θεωρούνται μόνον αυτές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραμματέα, ο δε ανωτέρω περιορισμός ισχύει ανεξάρτητα εάν πρόκειται για την ίδια ή άλλη θέση εκ των προαναφερομένων, στις οποίες συνολικά δεν επιτρέπεται η θήτευση περισσότερες από δύο φορές. Όσα πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το παραπάνω όριο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου «παραμένουν έως την λήξη της θητείας τους.»

  δ) να αντικατασταθεί η λέξη «καλούμενοι» στην παρ.4 με την λέξη «υποχρεωτικά» για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

  Ως εκ τούτου, προτείνεται να αναδιατυπωθεί η φράση ως εξής: 4. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών αθλημάτων για τα οποία διεξάγονται επαγγελματικά πρωταθλήματα συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, «υποχρεωτικά» στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του οικείου Συνδέσμου αμειβομένων αθλητών, της οικείας Ομοσπονδίας διαιτητών και της οικείας Ομοσπονδίας ή συνδέσμου προπονητών.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:21 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.

  Πρέπει να προστεθεί και να ισχύει σαφώς και για τις Ομοσπονδίες η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 16 για τις Ενώσεις.

  Ως εκ τούτου, προτείνεται να αναδιατυπωθεί η φράση ως εξής: Οι διατάξεις των άρθρων «3, 14 & 16 παρ. 3» του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά και στα προβλεπόμενα από το καταστατικό και τους Κανονισμούς όργανα των αθλητικών Ομοσπονδιών.

 • Μέλη Δ.Σ. Ομοσπονδιών όπως ο ΣΕΓΑΣ που επιχορηγούνται από το κράτος να διώκονται πειθαρχικά από το ΔΣ της Ομοσπονδίας τους ή μετά παρέλευση άπρακτης δίωξης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τον αρμόδιο Υπουργό ή τον Αρμόδιο Οικονομικό ή Αθλητικό Εισαγγελέα αν έχουν χαρακτηριστεί υπόλογοι έναντι του Δημοσίου και υπάρχει εναντίον τους έκθεση Αρμόδιου Επιθεωρητή ή απόφαση του Ελεγτικού Συνεδρίου για τα πρόσωπα που είναι υπόλογα έναντι Δημοσίου για έκνομη διαχείρηση.
  Μέλη Δ.Σ. όπως ο ΣΕΓΑΣ που η Ομοσπονδία τους δεν αποδίδει τον προβλεπόμενο φόρο έναντι του Δημοσίου τίθενται αυτομάτως σε αργία και αν δεν αποδειχτεί η αθωότητά τους εκπίπτουν της θέσεώς τους με διοικητική ή εισαγγελική ή Υπουργική Απόφαση.
  Ο αρμόδιος Υπουργός μπορεί να διατάξει ΕΔΕ και να τεθούν σε αργία οι κατηγορούμενοι μέχρι να αποδειχτεί η αθωότητά τους ειδάλλως εκπίπτουν της θέσεώς τους ως μέλη Δ.Σ. Ομοσπονδίας.

 • 5 Νοεμβρίου 2016, 12:35 | ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

  Η διάταξη του άρθ. 16 παργρφ 3. θα πρέπει να προβλεφθεί και για τις Ομοσπονδίες ήτοι «Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις κάθε Αθλητικό Σωματείο εφόσον στο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές για τα ατομικά αθλήματα ή με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές για τα ομαδικά με δελτίο αθλητικής ιδιότητας στο αντίστοιχο άθλημα. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την οικεία Ένωση ή Ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από Αθλητικά Σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας Ομοσπονδίας. Η διαπιστωτική πράξη για την ύπαρξη του δικαιώματος ψήφου εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης προ πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της αθλητικής Ένωσης που επιτρέπουν τη συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου σε Αθλητικό Σωματείο σε Γενική Συνέλευση της Ένωσης κατά παράβαση των οριζομένων στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου εκπίπτουν του αξιώματος τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.»

 • 3 Νοεμβρίου 2016, 20:21 | Κουτσούκος Αναστάσιος

  Πρόταση.
  Τα μέλη του Δ.Σ. των Ομοσπονδιών όπως ο ΣΕΓΑΣ υπόκεινται πειθαρχικά και στον Νόμο περί Πειθαρχικών Δημοσίων Υπαλλήλων, διότι η Ομοσπονδία επιχορηγείται από το Δημόσιο.
  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4325/2015
  Οπότε στον Νόμο αυτόν, πρέπει να προστεθούν τα κάτωθι για αντιμετώπιση ατασθαλιών και υπεξαιρέσεων μελών του ΔΣ Ομοσπονδιών. Ακόμα και να μην μπει στον παρόντα Νόμο οι κατωτέρω διατάξεις ισχύουν για όλα τα μέλη των ΔΣ Ομοσπονδιών, όπως ο ΣΕΓΑΣ

  Βλέπε Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47/11-5-2015) Άρθρο 4. Το άρθρο 104 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 104 Δυνητική θέση σε αργία Αναστολή άσκησης καθηκόντων
  όταν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για έκνομη διαχείριση
  οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή.
  Τότε εκδίδεται και η διαπιστωτική πράξη θέσεως σε αργία εντός 30 ημερών από τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο.

  «Άρθρο 104

  Δυνητική θέση σε αργία

  Αναστολή άσκησης καθηκόντων

  1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου:

  α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό.

  β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή

  γ) υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή

  . Το άρθρο 104 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 104

  Δυνητική θέση σε αργία
  2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

  3. Η πράξη, με την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντά του, εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή, αν δεν υπάρχει, από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ύστερα από γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου. Για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία απαιτείται προηγούμενη ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συμβούλιο.