Άρθρο 11 – Συγχώνευση Αθλητικών Σωματείων

1. Επιτρέπεται η συγχώνευση Αθλητικών Σωματείων της ίδιας περιφερειακής ενότητας. Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο Αθλητικό Σωματείο εντάσσεται, κατ’ άθλημα, αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα Αθλητικά Σωματεία ή αν τα συγχωνευόμενα Σωματεία ανήκουν στην ίδια αγωνιστική κατηγορία, σε αυτή.
Για τη συγχώνευση απαιτούνται σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Αθλητικών Σωματείων που συγχωνεύονται και ίδρυση ή τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου που προκύπτει από τη συγχώνευση.
Το Αθλητικό Σωματείο που προκύπτει από τη συγχώνευση μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσοτέρων από τα Σωματεία που συγχωνεύονται ή οποιαδήποτε άλλη.
Το σύνολο της περιουσίας κάθε Αθλητικού Σωματείου που συγχωνεύεται, ενεργητικό και παθητικό, μεταβιβάζεται, χωρίς εκκαθάριση, στο νέο Αθλητικό Σωματείο που προκύπτει από τη συγχώνευση, το οποίο και αναλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Σωματείων που συγχωνεύονται. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.
Αν κάποιο τμήμα του Αθλητικού Σωματείου έχει δημιουργήσει Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, τότε για τη συγχώνευση πρέπει να υπάρξει σύμφωνη απόφαση και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομα και το σήμα του νέου Αθλητικού Σωματείου που θα προκύψει από τη συγχώνευση.
Αν για κάθε ένα από τα συγχωνευόμενα Αθλητικά Σωματεία έχουν για το ίδιο άθλημα ιδρυθεί Ανώνυμες Εταιρείες, σε περίπτωση που οι Γενικές τους Συνελεύσεις λάβουν κατά τα προαναφερόμενα θετική απόφαση για τη συγχώνευση, τότε υποχρεωτικά συγχωνεύονται και αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις συγχωνεύσεις Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών.

2. Οι εργασιακές σχέσεις που είχαν συνάψει τα Αθλητικά Σωματεία που συγχωνεύονται, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά το χρόνο της συγχώνευσης, δεν λύονται, αλλά συνεχίζονται από το Αθλητικό Σωματείο που προκύπτει από τη συγχώνευση, το οποίο υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Σωματείων που συγχωνεύονται, ως δικαιοπαρόχων εργοδοτών. Οι αθλητές του Αθλητικού Σωματείου που καταργείται ή απορροφάται υπάγονται στη δύναμη του νέου ή του απορροφώντος.

3. Με ευθύνη των μελών των διοικήσεων των Αθλητικών Σωματείων που συγχωνεύονται, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη συγχώνευση, κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οι σφραγίδες των Σωματείων, καθώς και τα βιβλία τους για να ακυρωθούν, ενώ το Αθλητικό Σωματείο που προκύπτει από τη συγχώνευση προσκομίζει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όλα τα νομιμοποιητικά για την ειδική αθλητική του αναγνώριση έγγραφα, καθώς και όλα τα έγγραφα και στοιχεία που αποδεικνύουν τη συγχώνευση, αλλιώς δεν χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση στο νέο Σωματείο.

4. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση.

  • 9 Δεκεμβρίου 2016, 11:26 | Ποφάντης Στέφανος

    Η Α.Ε.Ε ιδρύεται και εξαρτάται από το ερασιτεχνικό σωματείο. Η διοικητική της αυτοτέλεια οφείλεται στον επαγγελματικό, κεφαλαιουχικό χαρακτήρα της Α.Α.Ε., η οποία οφείλει την ύπαρξη και τη διατηρησή της στο σωματείο επομένως, είναι καταχρηστικό να το δεσμεύει με της αποφάσεις της.
    Η δυνατότητα χρησιμοποίησης του ονόματος και του σήματος του νέου Αθλητικού Σωματείου, έρχεται σε αντίθεση με την υποχρέωση χρήσης του άρθρου 75.

  • 4 Νοεμβρίου 2016, 13:16 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    Ως προς το άρθρο 1 πιστεύω ότι, είναι μέγα λάθος να χρησιμοποιείται το σήμα και το όνομα του κάθε αθλητικού σωματείου από εταιρείες. Μπορεί να αναγράφεται το όνομα της εταιρείας στις εμφανίσεις, να υπάρχουν διαφημιστικές ταμπέλες της εταιρείας στον αθλητικό χώρο, σε καμία περίπτωση όμως να μην αλλοιώνεται η αυθεντική ονομασία του αθλητικού σωματείου. Είτε του ερασιτέχνη είτε της ΠΑΕ, π.χ. SKODA ΞΑΝΘΗ. Γιατί;