Άρθρο 65 – Κανονισμός προμηθειών

1.Η προμήθεια από αθλητικές Ομοσπονδίες του πάσης φύσεως αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, εάν η αξία τους υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, γίνεται ύστερα από διενέργεια δημοσίου διαγωνισμού. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται και να ορίζεται διαφορετικά για κάθε Ομοσπονδία με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικείας Ομοσπονδίας.

2. Δεν επιτρέπεται μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος η κατάτμηση προμήθειας είδους υλικού, αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την αποφυγή διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού.

3. Με Κανονισμό προμηθειών, που συντάσσεται από το Δ.Σ. της αθλητικής Ομοσπονδίας και εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης του Τομέα Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στους όρους, τους τρόπους, τις διαδικασίες, τα όργανα, τη δημοσιότητα και, γενικά, κάθε άλλο ζήτημα και λεπτομέρεια που σχετίζεται με την προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών.

4. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της οικείας Ομοσπονδίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, στις εξής περιπτώσεις:
α) Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις.
β) Όταν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά περισσότεροι του ενός προμηθευτές του είδους, του αγαθού ή της υπηρεσίας των οποίων η παροχή ζητείται.
γ) Για υπηρεσίες διαμονής και διατροφής αθλητικών αποστολών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων.
Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή η διενέργεια κλειστού διαγωνισμού.
Ειδικά για αεροπορικά εισιτήρια, επιτρέπεται η αγορά τους μέσω διαδικτύου εφόσον η τιμή τους είναι μικρότερη από τη χαμηλότερη που επετεύχθη στο πλαίσιο διαγωνιστικής ή άλλης διαδικασίας.

5. Οι διαγωνισμοί για την προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται από τριμελείς επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας. Στις περιπτώσεις προμήθειας αθλητικού υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών, προϋπολογιζόμενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ένα μέλος είναι υπάλληλος της Γ.Γ.Α., που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας. Οι επιτροπές εισηγούνται θετικά ή αρνητικά για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα της κατακύρωσης ή όχι του αποτελέσματος και τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του.

6. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από έκθεση του προβλεπόμενου στο άρθρο 61 του παρόντος νόμου Ελεγκτικού Συμβουλίου, μπορεί να μειώνεται ή να μην δίδεται επιχορήγηση σε Ομοσπονδίες που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των προβλεπομένων σ’ αυτές Κανονισμών, ανεξάρτητα από κάθε άλλη τυχόν κύρωση ή δίωξη, οι υπαίτιοι τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξη (6) μηνών.