Άρθρο 114 – Εσωτερικός έλεγχος των οργάνων διοίκησης των επαγγελματικών συνδέσμων

1. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. καθώς και τα μέλη των λοιπών μονίμων οργάνων και επιτροπών των επαγγελματικών συνδέσμων, εξαιρουμένων των δικαιοδοτικών – πειθαρχικών οργάνων αυτών, υπόκεινται στο διοικητικό – διαχειριστικό έλεγχο της Γενικής τους Συνέλευσης, κατόπιν γραπτών αναφορών, ερωτήσεων, μομφών ή παραπόνων των μελών τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο καταστατικό και τους Κανονισμούς τους.

2. Στους επαγγελματικούς συνδέσμους διενεργείται κατ’ έτος διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή και συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία τίθεται υπόψη του Δ.Σ και της Γ.Σ., κοινοποιείται δε υποχρεωτικά στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.