Άρθρο 42 – Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε πρόταση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.), που λειτουργεί ως υπηρεσία του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, καθίσταται ίδιο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µε την επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής Ερευνάς και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.)». Το νοµικό αυτό πρόσωπο εποπτεύεται από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό.

2. Το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. έχει σκοπό την υποβοήθηση των αθλητικών επιστημών γι ατην επεξεργασία και εφαρμογή προγραμμάτων υποστήριξης της κοινωνικής, ψυχικής και σωματικής υγείας.
Το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. έχει στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, τη συλλογή, τεκμηρίωση και διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για θέματα αγωνιστικού αθλητισμού, αθλητισμού υψηλών επιδόσεων, άθλησης για όλους, αθλητικού τουρισμού, τουριστικού αθλητισμού, εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων αναψυχής, καθώς και της φυσικής αγωγής, την επαγγελματική – επιστημονική κατάρτιση των πτυχιούχων φυσικής αγωγής και την επιμόρφωση των προπονητών, των διοικητικών στελεχών του αθλητισμού, των αθλητών και των εν γένει αθλουμένων.
Για την επίτευξη των παραπάνω, το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. συνεργάζεται με το Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης της ΓΓΑ, τις Σχολές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και με άλλους παιδαγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, με το ΕΣΚΑΝ, τη ΔΕΑΒ, το Εργαστήριο Ελέγχου Ντόπιγκ, καθώς και με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με συναφές αντικέιμενο και στόχους.

3. Με το προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 του παρόντος:
α) Ρυθµίζονται τα θέµατα διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, οικονοµικού ελέγχου, περιουσίας, συγκρότησης, σύνθεσης και αρµοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης και επιστηµονικών συµβουλίων, την υπηρεσιακή κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρµόζεται στο προσωπικό ένταξης του υπηρετούντος προσωπικού του Ε.Κ.Α.Ε. στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ. και γενικά όλα τα θέµατα για τη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Ε.Τ..
β) Εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του Ε.Κ.Α.Ε.Τ., για την επιτυχία του σκοπού του, ιδίως: α. σε θέµατα προώθησης της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της καθώς και σε θέµατα ανάπτυξης των αθλητικών επιστηµών, β. σε θέµατα αθλητιατρικής και αξιολόγησης αθλητικών και σωµατικών ικανοτήτων, γ. σε θέµατα ελέγχου, χρήσης και απαγόρευσης χρήσης από αθλητές ουσιών, φαρµάκων και µεθόδων, δ. σε θέµατα εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης προπονητών, γιατρών και γυµναστών.
γ) Επιτρέπεται να παρέχεται εξουσιοδότηση, µε κανονισµούς που θα καταρτίζονται από το ∆.Σ. του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. και θα εγκρίνονται από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό, να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα, που θα προσδιορίζονται στο κατά την παρ. 1 του παρόντος προεδρικό διάταγµα.

4. Οι πόροι του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. είναι: α) κρατική επιχορήγηση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, β) έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων και την παροχή υπηρεσιών, γ) πόροι από ευρωπαϊκά προγράμματα και δ) δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους επιχορηγήσεις ή εισπράξεις από νόµιµη αιτία.