Άρθρο 161 – ∆ωροδοκία – ∆ωροληψία για αλλοίωση αποτελέσµατος αγώνα

1. Όποιος παρεµβαίνει µε αθέµιτες ενέργειες, µε σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη µορφή ή το αποτέλεσµα αγώνα οποιουδήποτε οµαδικού ή ατοµικού αθλήµατος, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

2. Όποιος, για τον ίδιο σκοπό, απαιτεί ή δέχεται δώρα ή άλλα ωφελήµατα ή οποιαδήποτε άλλη παροχή ή υπόσχεση αυτών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ.

3. Με την ίδια ποινή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τιµωρείται και όποιος για τον ίδιο σκοπό κατά την παράγραφο αυτή προσφέρει, δίνει ή υπόσχεται σε αθλητή, προπονητή, διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τον αθλητή, τον διαιτητή, το Σωµατείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρα, ωφελήµατα ή άλλες οποιεσδήποτε παροχές.

4. Εάν από την αξιόποινη πράξη των προηγούµενων παραγράφων 1 έως 3 επιτεύχθηκε ο σκοπός που επιδίωκε ο δράστης ή αν ο αγώνας το αποτέλεσµα του οποίου αλλοιώνεται περιλαµβάνεται σε στοιχηµατικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, τότε ο δράστης τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών.

5. Αν κάποιος από τους υπαίτιους των πράξεων των παραγράφων 1 έως 4 καταστήσει δυνατή µε αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόµενα εγκλήµατα ή µε τον ίδιο τρόπο συµβάλει ουσιωδώς στην τιµωρία τους, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν δεν έχει ακόµη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µε αιτιολογηµένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του προσώπου αυτού, αν, δε, το πρόσωπο αυτό έχει ήδη τελέσει κάποιο από τα διωκόµενα εγκλήµατα των παραγράφων 1 ως 4, το δικαστήριο επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωµένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δικαστήριο, εκτιµώντας όλες τις περιστάσεις και ιδίως την έκταση της συµµετοχής του υπαίτιου στην εγκληµατική πράξη και το βαθµό της συµβολής του στην αποκάλυψη ή τιµωρία της, µπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής για τρία έως δέκα έτη, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των άρθρων 99 έως 104 του Ποινικού Κώδικα.

6. Για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1 έως 4, η έρευνα και οι διενεργούµενες ανακριτικές πράξεις µπορούν να συµπεριλαµβάνουν και όλες τις ενέργειες του άρθρου 253Α του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, υπό τις αναφερόµενες εκεί προϋποθέσεις. Κατά την ποινική διαδικασία για τα εγκλήµατα αυτά µπορεί να λαµβάνονται µέτρα προστασίας µαρτύρων σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 2928/2001.

7. Εκτός από τις παραπάνω ποινές, στα πρόσωπα που υποπίπτουν στα αδικήµατα των παραγράφων 1 έως 4 επιβάλλεται και πειθαρχική ποινή για παράβαση του φιλάθλου πνεύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 150, ύστερα από παραποµπή της οικείας Οµοσπονδίας στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος.

 • 1 Δεκεμβρίου 2016, 00:08 | K.E.A ΑμΚΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

  Αξιότιμε κύριε ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – αξιότιμε κύριε γγΑ

  στα πλαίσια σοβαρού και υπεύθυνου

  Σχεδιασμού,
  Οργάνωσης,
  Εφαρμογής, & έλεγχου

  Πολιτικής κατα της ΧΕΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ προτείνουμε

  Όλες οι Ελληνικές πολιτειακές αρχές να συμφωνούν να υποστηρίξουν τη ανάπτυξη της

  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
  «Κ.Ε.Α – ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  και να αναθέσουν σε αυτήν ένα χαρτοφυλάκιο / δια-δικαιοδοτική ομάδα εργασίας / για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των συνεκτικών εθνικών ρυθμίσεων που συνάδουν με την επιδιωκόμενη από εσάς ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ [και όχι αποσπασματικής σύμφωνα με το παρόν προς διαβούλευση άρθρο ] Εθνικής Πολιτικής κατά των ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

  Αυτή η ομάδα εργασίας της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κ.Ε.Α – ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» θα παραδώσει ένα υλοποιήσιμο σχέδιο εργασίας

  ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ business plan
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ operational plan
  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ micro macro strategic plan
  ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΥ project plan

  στο ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  το οποίο θα περιλαμβάνει μια

  ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

  για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των αυτόνομων αθλητικών οργανώσεων και της βιομηχανίας αθλητικών στοιχημάτων να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις της κυβερνητικής πολιτικής και θέλησης σας να καταστείλετε την ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΣΕΩΝ ως την γεννεσιουργό αιτία της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ κάτι που αποτελεί και την βάση του ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟ

  Το έργο αυτό θα περιλαμβάνει επίσης συμβουλές σχετικά με τις εθνικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης για τη μακροπρόθεσμη εποπτεία αυτής της πολιτικής και θα ληφθούν υπόψη θέσεις και προτάσεις ενδεχομένως,

  άλλων ΦΟΡΈΩΝ

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΣΔΟΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
  2. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΓΓ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
  3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΛΑΣ – IPCD ΙΝΤΕΡΠΟΛ – ΕΥΡΟΠΟΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΛ.ΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
  4. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
  5. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΣΕΕΔΔ – ΕΕΔΔ
  6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ
  7. ΕΕΕΠ
  8 ΟΠΑΠ ΑΕ

  Με εκτίμηση παραμένουμε στην διάθεσή σας

  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΚΕΑ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Ρόλος Ελληνικής Πολιτείας & Κοινωνίας των Πολιτών

  1 Όλες οι Ελληνικές πολιτειακές αρχές συμφωνούν ότι έχουν μια σημαντική υποχρέωση – να αντιμετωπίσουν από κοινού – την απειλή των χειραγωγημένων αγώνων και τη διαφθορά που απορρέει από αυτήν.

  2 Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές θα εξασφαλίσουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα λαμ-βάνει υπόψη και υιοθέτει τα ειδικότερα ζητήματα που συνδέονται με χειραγωγημένους αγώνες και τα αδικήματα που προκύπτουν από τους χειραγωγημένους αγώνες

  Εφαρμογή νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο

  3 Όλες οι Ελληνικές πολιτειακές αρχές συμφωνούν να συνεχίσουν συνεκτικές εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντι-μετώπιση των ιδιαίτερων θεμάτων των χειραγωγημένων αγώνων

  Ποινικά αδικήματα για να αποτραπούν και να αντιμετωπιστούν οι χειραγωγημένοι αγώνες

  4 Όλες οι Ελληνικές πολιτειακές αρχές, συμφωνούν να επιδιώξουν,

  με γενικούς εισαγγελείς,

  μια συνεκτική προσέγγιση για τα ειδικά ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας από τις σχετικές δικαιοδοσίες, σε σχέση με τους χειρα-γωγημένους αγώνες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και να παρέχει ένα αποτελεσματικό αποτρεπτικό και επαρκή πλαίσιο κυ-ρώσεων οι οποίες να αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα των αδικημάτων.

  Οι Ελληνικές πολιτειακές αρχές και η Ελληνική Δι-καιοσύνη, λαμβάνουν υπόψη και τονίζουν ότι

  α] η προσέγγιση για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μπορεί να ποικίλλει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τις υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο

  β] οι αυτόνομοι αθλητικοί θεσμοί διέπονται από ένα ιδιότυπο αυτόνομο ιδιωτικό αθλητικό πειθαρχικό δίκαιο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο

  Συμφωνίες Χρηματοδότησης του Ελληνικού Αθλητισμού

  Σημαντικό και πολύτιμο δημόσιο χρήμα παρέχεται στις Ελληνικές αυτόνομες αθλητικές οργανώσεις, [ΕΟΕ –ΕΠΕ – Αθλη-τικές Ομοσπονδίες- Ενώσεις –Συνδέσμους – Σωματεία – Ομάδες – Συλλόγους – Λέσχες] σε αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στην Ελληνική κοινωνία.

  Ως εκ τούτου, όλες οι ελληνικές κρατικές αρχές της Ελληνικής πολιτείας και ιδιαίτερα το ΥΠΠΟ ΓΓΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α-ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  συμφωνούν να κάνουν μια νέα αρχή και συνεχή χρηματοδότηση για τον αθλητισμό στις οποίες ο παράγοντας «αθλητικό στοί-χημα» συνυπάρχει, και ως εκ τούτου, επιβάλλεται δεσμευτικά και υποχρεωτικά από όλες τις αυτόνομες αθλητικές οργανώσεις και ιδιαίτερα εκείνες τις ομοσπονδίες και του αντίστοιχους συνεταιρισμούς ποδοσφαιρικών καλαθο-σφαιρικών, χειροσφαιρικών και πετοσφαιρικών επαγγελματικών πρωταθλημάτων, να αναπτύσσουν και εφαρμόσουν μέτρα και υιοθέτηση, κατάλληλων πολιτικών και πρακτικών αντί-χειραγώγησης των διοργανώσεων τους και την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων δεοντολογίας και καθεστώτων ποινικών πειθαρχικών κυρώσεων και προστίμων

  Ως εκ τούτου, το ΥΠΠΟ ΓΓΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  1. υιοθετεί τέτοια νομοθετικά ή άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη διαφάνεια και ακεραιότητα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των αθλητικών οργανώσεων, που υποστηρίζεται οικονομικά από το Ελληνικό Δημόσιο
  2. εξετάζει τη δυνατότητα να βοηθήσει τις αθλητικές οργανώσεις για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης χρηματοδότησης των κατάλληλων μηχανισμών ως μέρος του εγκεκριμένου προυπολογισμού από την ετήσια κρατική τους επιχορήγηση
  3. όπου είναι αναγκαίο εξετάζει την παρακράτηση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης – οικονομική υποστήριξη ή ανακαλεί την αθλητική ιδιότητα, για Ομοσπονδίες Ενώσεις Συνδέσμους Σωματεία, διοργανώτριες αρχές, α-θλητικές οργανώσεις, προβαίνει σε άρνηση χρηματοδοτικής στήριξης σε όλους τους ενδιαφερόμενους μετόχους της βιομηχανίας του αθλητικού ανταγωνισμού και επιβάλει κυρώσεις για τα κρούσματα χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, ανακαλώντας επ’ αόριστον την αθλητική ιδιότητα και την διεξαγωγή πρωταθλημάτων αγώνων και διοργανώσεων κατά τη διάρκεια της κύρωσης
  4. λαμβάνει μέτρα για να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο των οικονομικών ή άλλων ευεργετημάτων και επιχο-ρηγήσεων και υποστήριξης που σχετίζονται με τον αθλητισμό από οποιεσδήποτε αθλητικές οργανώσεις που δεν εφαρμόζουν έμπρακτα αποδεδειγμένα αποτελεσματικά τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της χει-ραγώγησης των αθλητικών αγώνων
  5. για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, διακόπτει άμεσα και επ’ αόριστον οποιαδήποτε αθλητική διορ-γάνωση – πρωτάθλημα – αθλητικό γεγονός- αθλητική εκδήλωση όπου τουλάχιστον ένα φυσικό ή νομικό πρό-σωπο αποπειράθηκε αλλοιώσει αποτέλεσμα ή εμπλέκεται με οπουδήποτε τρόπο σε χειραγώγηση αγώνα στο παρελθόν ή το παρόν.

  Ρόλος του ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ – ΓΓ της Διαφθοράς

  α. συντονίζει τις προσπάθειες όλων των δυνάμεων του κράτους για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον ελληνικό αθλητισμό
  β. αναπτύσσει μια εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας αθλητικής δρα-στηριότητας με 4 άξονες
  1. πολιτική για τον αθλητισμό
  2. κυβερνητικές αθλητικές αρχές
  3. αθλητικό δίκαιο – αστικό δίκαιο – ποινικό δίκαιο
  4. διοίκηση και λειτουργία αθλητικών οργανώσεων
  γ. Συντονίζει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αθλητικών πολιτικών των αρμόδιων υπουργείων και οργανισμών και φορέων

  Αποστολή

  1.

  Καταρτίζει σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς. Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στον τομέα της πρόληψης του φαινομένου της διαφθοράς.
  Εξειδικεύει τη στρατηγική αυτή με μέτρα και δράσεις κατά Υπουργείο και φορέα.
  Επικαιροποιεί την εθνικής στρατηγική και τις εξειδικεύσεις της οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη.
  Παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου, ελέγχει την τήρησή του και επεμβαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
  Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αναλαμβάνοντας τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες προς τον σκοπό αυτόν για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εθνικής στρατηγικής, εξαιρουμένου του συντονισμού των ελεγκτικών σωμάτων.
  Αξιολογεί την εφαρμογή και την πρόοδο της εθνικής στρατηγικής και των αποτελεσμάτων της και ενημερώνει σχετικά τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή.

  απολαμβάνει ανεξαρτησίας στην άσκηση των καθηκόντων του.

  2. για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και την εκπλήρωση της αποστολής του προβαίνει ιδίως στις ακόλουθες ενέργειες:

  Συνεργάζεται με του Υπουργούς οι οποίοι αμέσως ή εμμέσως εμπλέκονται και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής για τον εντοπισμό των εστιών διαφθοράς την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς, και την καλύτερη εφαρμογή του σχετικού σχεδίου, καθώς και το συντονισμό των διαφόρων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.
  Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς και συντονίζει τα δράση τους σε σχετικά θέματα.
  Μπορεί να ζητεί από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς και να απευθύνει προς αυτές τις αναγκαίες για το συντονισμό του έργου τους συστάσεις.
  Μπορεί να ζητεί από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στατιστικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για τη δικονομική πορεία των υποθέσεων διαφθοράς και να λαμβάνει αντίγραφα βουλευμάτων, δικαστικών αποφάσεων και άλλων πράξεων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.
  Συνεργάζεται με τους διευθύνοντες στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές όλων των βαθμών και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με θέματα της αρμοδιότητας του.
  Μεριμνά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγεται το φαινόμενο της διαφθοράς για το κοινωνικό σύνολο.

  3. Η εθνική στρατηγική πρόληψης αι καταπολέμησης της διαφθοράς διαμορφώνεται με χρονικό ορίζοντα τριετίας και εξειδικεύεται σε βραχυπρόθεσμες δράσεις. Πριν από τη λήξη της τριετίας διαμορφώνεται το πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την επόμενη τριετία.

  4. για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, λαμβάνει υπόψη και το γενικό πλαίσιο που έχει αποτυπωθεί στον Οδικό Χάρτη για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μνημονίου κατανόησης που έχει υπογραφεί από 4.10.2012, μεταξύ των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασία του Πολίτη και του εκπροσώπου της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα.

  5. ενημερώνει τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή με ετήσια έκθεση που υποβάλλεται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους και περιέχει αξιολόγηση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής και των αποτελεσμάτων της. Μπορεί επίσης να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας οποτεδήποτε, εκτάκτως, αν ανακύψουν δυσλειτουργίες εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής ή συντονισμού, η αντιμετώπιση των οποίων δεν καταστεί δυνατή στο πλαίσιο των κατά τα ανωτέρω συνεργασιών και διαβουλεύσεων.

  Ρόλος του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  α. Δημιουργεί και ενισχύει τους κανόνες ακεραιότητας και διαφάνειας στις ελληνικές πολιτικές για τον αθλητισμό
  β. Ενεργοποιεί και λειτουργεί προγράμματα των σχετικών κρατικών αθλητικών θεσμών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες των άλλων υπουργείων.
  γ. Επιμελείται τον σχεδιασμό, τη αναμόρφωση, το συντονισμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων και σχεδίων δράσης κατά της διαφθοράς στον αθλητισμό
  δ. Διασφαλίζει ότι όλες οι ενέργειες εναντία στης χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων συμμορφώνονται με τους σχετικούς νόμους και εθνικά και διεθνή πρότυπα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών

  Ρόλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΝΤΕΡΠΟΛ ΑΘΗΝΑ IPCD ΔΔΑΣ

  α. Επιμελείται την επιβολή του νόμου αλλά και δράσεις σχετικά με το πώς να ερευνήσει και συνεργαστεί σε σχετικές υποθέσεις διαφθοράς ή στημένα παιχνίδια
  β. Ευαισθητοποιεί την ΕΛΑΣ για την κατανόηση του φαινομένου των στημένων αγώνων τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους δράστες της και τις μεθόδους για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση τους
  γ. Προετοιμάζει, το συντονισμό και την εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας για τον οργανωμένο αγωνιστικό αθλητισμό – πρωταθλήματα διοργανώσεις, όσον αφορά το στήσιμο αγώνων, αλλά και για σημαντικά αθλητικά γεγονότα στην Ελλάδα
  δ. Ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και αναπτύσσει στρατηγικές για την καταπολέμηση των οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται σε στημένα παιχνίδια πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας
  ε. Συνεργασία με άλλες αρχές ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – για το ξέπλυμα χρήματος έρευνας για τον παράνομο διαδικτυακό στοι-χηματισμό και ή που σχετίζονται με αδικήματα φορολογικής φύσης
  στ. Ποινική ταυτοποίηση των ΧΕΙΡΑΓΩΓΩΝ αγώνα σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και αθλητικές οργανώσεις
  ζ. Επικοινωνία της Γενική Γραμματεία της INTERPOL με άλλες αρχές του ελληνικού κράτους για την καταπολέμηση των στημένων αγώνων στην Ελλάδα
  η. Διασφαλίζει την αμοιβαία επικοινωνία και τη συμβολή όλων των αρμόδιων αρχών με στόχο την πρόληψη και την καταπολέ-μηση του εγκλήματος στησίματος αγώνων

  Ρόλος της ΜΚΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ

  α .Γενικός συντονισμός και συνεργασία με σκοπό να φέρει σε επαφή όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη για να συζητήσουν τη σημασία της ανάπτυξης:
  1. Ισχυρών εργαλείων καταπολέμησης της διαφθοράς
  2. Μέτρων Ακεραιότητας Κώδικες και πρακτικές καταπολέμησης της δωροδοκίας
  3. Ετήσιες Εκθέσεις – Βαρόμετρα
  4. Ποσοτική και ποιοτική στατιστική ανάλυση
  5. Πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης
  6. Μεταφορά τεχνογνωσίας – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙ-ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΑΣ

  καταπολέμησης της διαφθοράς, των αθλητικών διοργανώσεων και αυτόνομων φορέων του Αθλητισμού [και των ελεγκτικών πειθαρχικών οργάνων αυτών],

  ΑΦΟΡΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ για ΟΛΟΥΣ όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα, με τον οργανωμένο αυτόνομο αθλητισμό δηλαδή:

  τους παίκτες, τους αθλητές τους μάνατζερ αυτών, διαιτητές κριτές, χρονομέτρες, αφέτες, αθλητικούς αξιωματούχους, κομισάριους, αρχηγούς αποστολών, προέδρους και μέλη όλων των νομικών μορφών αθλητικών οργανισμών και φορέων, προπονητών, γυμναστών, φυσικοθεραπευτών, αθλιάτρων, εργοφυσιολόγων, αθλητικών ψυχολόγων, αθλητικών δικηγόρων-νομικών ομάδας-παίκτη, αθλητικά στελέχη, υπαλληλικό προσωπικό υποστήριξης, λοιπό αθλητικό ανθρώπινο δυναμικό.

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά εμπλοκή ΟΛΩΝ των προαναφερομένων με:

  α. στοιχήματα, αθλητικά στοιχήματα, τυχερά παιχνίδια ή την εμπλοκή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικής κερδοσκοπίας σε οποιονδήποτε αγώνα ή σε οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση που συνδέεται με το άθλημα που συμμετέχουν
  β. την πρόκληση ή την ενθάρρυνση οποιοδήποτε άλλου πρόσωπου να συμπεριληφθεί σε στοίχημα ή να στοιχηματίσει, ή να λάβει μέρος σε τυχερό παιχνίδι ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικής κερδοσκοπίας σε κάθε αγώνα ή α-θλητικό γεγονότος ή να προσφέρουν τη δυνατότητα για τέτοια στοιχήματα, σχετικά με το άθλημα που συμμετέχουν
  γ. την εσκεμμένη ατομική [στο πλαίσιο των κανόνων του εκάστοτε αθλήματος] αλλαγή συμπεριφοράς τακτικής και αθλητικής απόδοσης που θα μπορούσε να επηρεάσει μια εξελικτική φάση κατά την διάρκεια ενός αθλητικού αγώνα, ή την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του, ή την εσκεμμένη αλλαγή τακτικής και αθλητικής απόδοσης που θα μπορούσε να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα, που συνδέονται με στοιχήματα σχετικά με την έκβαση κάθε αγώνα ή εξελικτικών φάσεων του αγώνα.
  δ. την πρόκληση ή την ενθάρρυνση από κάποιον σε άλλον να συμμετάσχει σε ομαδική [τουλάχιστον δύο ] «εσκεμμένη [στο πλαίσιο των κανόνων του εκάστοτε αθλήματος] αλλαγή συμπεριφοράς τακτικής και αθλητικής απόδοσης που θα μπορούσε να επηρεάσει μια εξελικτική φάση κατά την διάρκεια ενός αθλητικού αγώνα, ή την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του, ή την ε-σκεμμένη αλλαγή τακτικής και αθλητικής απόδοσης που θα μπορούσε να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα, που συνδέονται με στοιχήματα σχετικά με την έκβαση κάθε αγώνα ή εξελικτικών φάσεων του αγώνα
  ε. για χρήματα, όφελος ή άλλη αμοιβή (είτε για τον ίδιο τον εαυτό του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οικονομικά ή με άλλο τρόπο), την παροχή όχι δημοσίως γνωστών, εσωτερικών, προσωπικών, εμπιστευτικών πληροφοριών που θεωρούνται ότι είναι ανταγωνιστικά «χρήσιμες» και προκαταβολικά «ωφέλιμες» σε αθλητικό σχηματισμό, όπως η απόδοση και κατάσταση μιας ομάδας ή διαμόρφωση των μελών της (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πραγματική ή πιθανή σύνθεση της ομάδας, η μορφή των μεμονωμένων παικτών ή τακτική), και οι οποίες πληροφορίες δεν έχουν σχέση με υποχρεωτικές δημόσιες αθλητικές συνεντεύξεις ή δεσμεύσεις βάση συμβολαίων για καλή τη πίστη συνεντεύξεις
  στ. οποιαδήποτε άλλη μορφή διεφθαρμένης συμπεριφοράς σε σχέση με κάθε αγώνα ή γεγονότος που συνδέεται με το άθλημα
  ζ. παράλειψη να αναφέρει, καταγγείλει ή και να αποκαλύπτει αμέσως στην οικία αθλητική οργάνωση, η στο σύνδεσμο ακε-ραιότητας ή στην ΕΛΑΣ ή σε αθλητικό ελεγκτικό όργανο, οποιαδήποτε επαφή ή προσέγγιση για χειραγώγηση ή προτροπή για αλλοίωση εξελικτικής φάσης αγώνα, έχει λάβει από ένα άλλο άτομο, ή αν παράλειψη να αναφέρει οτιδήποτε σχετικά με ε-νέργειες όπως αυτές που περιγράφεται στις παραγράφους (α) – (στ) πιο πάνω
  η. παραλείψει να αποκαλύπτει αμέσως στην οικία αθλητική οργάνωση, η στο σύνδεσμο ακεραιότητας ή στην ΕΛΑΣ ή σε αθλη-τικό ελεγκτικό όργανο πληροφορία σχετική με την χειραγώγηση αγώνων που αυτός γνωρίζει ή έχει εύλογη υποψία ότι οποια-δήποτε τρέχων ή πρώην παίκτης ή υπάλληλος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει εμπλακεί σε ενέργειες, ή έχει προσεγγιστεί για να προβούν σε διεφθαρμένες ενέργειες, όπως περιγράφεται στο παραγράφους (α) – (στ) πιο πάνω
  ι. παραλείψει να αποκαλύπτει αμέσως στην οικία αθλητική οργάνωση, η στο σύνδεσμο ακεραιότητας ή στην ΕΛΑΣ ή σε αθλη-τικό ελεγκτικό όργανο πληροφορία που αυτός έχει λάβει, ή γνωρίζει ή έχει βάσιμες υπόνοιες ότι ένας άλλος παίκτης ή υπάλ-ληλος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει λάβει, πραγματική ή σιωπηρή απειλή ή πίεση οποιασδήποτε φύσης σε σχέση με το παρελθόν ή προτεινόμενη διεφθαρμένη αθλητική συμπεριφορά όπως αυτή που περιγράφεται στις παραγράφους (α) – (στ) πιο πάνω, ή,
  ια. συμπεριφορά που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε από τις συμπεριφορές που περιγράφονται στις παραγράφους (α) – (ι) ανωτέρω και είναι επιζήμια για τα συμφέροντα του αθλήματος ή του οποιουδήποτε ατόμου που συμμετέχει με οποιο-δήποτε τρόπο στο άθλημα και το φέρει σε ανυποληψία, δυσφήμιση, ηθική βλάβη

  4.6 Όλες οι αυτόνομες ελληνικές αθλητικές οργανώσεις και οι ελεγκτικοί πειθαρχικοί θεσμοί αυτών είναι καθολικά υπεύθυνες για την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και αποτροπή των παραβάσεων του κώδικα συμπεριφοράς, αναγνωρίζοντας ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι σε γενικές γραμμές συνεπείς προς τους πειθαρχικούς κώδικες και να αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα της παράβασης.

  Κατά την διαδικασία της ανάπτυξης και ολοκλήρωσης αυτών των αρχών, όλες οι κρατικές αρχές αναγνωρίζουν το σημα-ντικό έργο που έχει ήδη ληφθεί από την
  ΑμΚΕ ΚΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ,
  ΠΣΑΚ
  ΠΣΑΠ
  ΠΑΣΑΠ
  ΠΟΠΑ,
  ΣΕΠΧΕ,
  ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ,
  ΟΠΑΠ ΑΕ EUROPEAN LOTTERIES,

  για την ανάπτυξη συστημάτων ακεραιότητας και να θέσει σε εφαρμογή κώδικες δεοντολογίας που αντιμετωπίζουν την απειλή των στημένων παιχνιδιών.

  Οι γενικές αρχές που καθορίζονται ανωτέρω συντάχθηκαν με βάση το έργο των υφιστάμενων αυτών αθλητικών οργανισμών και αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών – μη κυβερνητικών οργανώσεων.

  ΕΕΕΠ

  1 Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει μια σειρά από άλλα ζητήματα προς εξέταση τα οποία, ενώ έχουν ευρεία συνάφεια με την πολιτική αυτή, είναι σκόπιμο να εξεταστούν σε μεταγενέστερο χρόνο

  Αυτά περιλαμβάνουν

  1. Πιθανές πολιτικές που σχετίζονται με αθλητικά στοιχηματικά όρια σε μετρητά , ΕΕΕΠ
  2. Zωντανού on-line στοιχηματισμού κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής εκδήλωσης, ΕΕΕΠ
  3. Διαφήμισης αθλητικού στοιχηματισμού από το σύνολο των ΜΜΕ και ΙΝΤΕΡΝΕΤ με βάση αντί-στοιχους νόμους διαφήμισης ΚΑΠΝΟΥ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΛΚΟΟΛ κλπ
  4. Παρακράτηση 1 %% ΤΙΣ ΧΙΛΕΙΗΣ από τον ΤΖΙΡΟ κάθε στοιχηματικής πράξης προς όφελος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΑΠ ΑΕ

  ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΕΕΠ –

  α. εφαρμογή του κανονισμού αθλητικών στοιχημάτων και με την δραστηριοποίηση των σχετικών μέτρων για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων σε σχέση με αθλητικά στοιχήματα, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περί-πτωση:

  β. η ανταλλαγή πληροφοριών, σε εύθετο χρόνο, με άλλες αρμόδιες αρχές για το παράνομο, παράτυπο αθλητικό στοίχημα ή ύποπτες υποθέσεις αθλητικών στοιχημάτων, καθώς και παραβάσεις των κανονισμών

  γ. ο περιορισμός της προσφοράς στην ανεξέλεγκτη ζήτηση αθλητικών στοιχημάτων, μετά από διαβούλευση με τις εθνικές α-θλητικές οργανώσεις και τους αθλητικούς φορείς στοιχημάτων, ιδιαίτερα εκτός των αθλητικών αγώνων:

  • Τα οποία έχουν σχεδιαστεί για νεαρούς και εκείνους κάτω από την ηλικία των 18
  • Όπου οι οργανωτικές προϋποθέσεις είναι ανεπαρκείς ανασφαλείς
  • Όπου τα μερίδια/μερίσματα σε αθλητικό επίπεδο είναι ανεπαρκή
  δ. η παροχή εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους τύπους και τα αντικείμενα των αθλητικών στοιχημάτων και στοι-χηματικών προϊόντων προς τους διοργανωτές αθλητικών αγώνων ή πρωταθλημάτων, για τη στήριξη των προσπαθειών τους προς τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων και χειρισμού μέσα σε αγωνιστικό χώρο εποπτείας τους

  ε. η συστηματική χρήση ελέγχου, σε αθλητικά στοιχήματα, των μέσων πληρωμής που επιτρέπει χρηματοδοτικές ροές [financial flows] πάνω από ένα ορισμένο όριο, [threshold] που ορίζεται για να εντοπιστεί, ιδιαίτερα τους εντολείς-αποστολείς του αθλη-τικού πονταρίσματος στοιχήματος, τους δικαιούχους νικητές, και τα ποσά που έχουν στοιχηματιστεί

  στ. Μηχανισμών εποπτείας/ ελέγχου, σε συνεργασία με και μεταξύ των αθλητικών ομοσπονδιών και διοργανωτριών αρχών και διοργανώσεων και, [ανάλογα με την περίπτωση], των υπεύθυνων των κερδοσκοπικών εταιρειών αθλητικών στοιχημάτων, για να αποτρέψει τους προπονητές αθλητές παίκτες διαιτητές κριτές, στελέχη, παράγοντες, αντζέντηδες, στελέχη και εμπλεκόμενους αθλητικούς μετόχους, από στοιχήματα για αθλητικές διοργανώσεις, που βρίσκονται σε παράβαση των σχετικών αθλητικών κανόνων ή του εφαρμοστέου δικαίου

  ζ. Η άμεση και επ’ αόριστον αναστολή των αθλητικών στοιχημάτων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε αθλητικές διοργανώσεις ή πρωταθλήματα για τις οποίες έχει εκδοθεί τουλάχιστον μία ειδοποίηση από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς μηχανισμούς εντοπισμού στοιχηματικής απάτης και οι οποίοι μηχανισμοί επιβάλλονται από ευρωπαϊκές ή διεθνείς αθλητικές συνομοσπονδίες στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες

  η. Καταπολέμηση του παράνομου αθλητικού στοιχηματισμού
  • Υποχρεούται να διερευνήσει τα πλέον κατάλληλα μέσα για την καταπολέμηση των παράνομων φορέων εκμετάλλευσης αθλητικών στοιχημάτων και εξετάζει τη θέσπιση μέτρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως:
  • Σφράγισμα της πρόσβασης σε παράνομους φορείς που διεξάγουν αθλητικό στοίχημα, από απομακρυσμένες φυσικές θέσεις εκτός επικράτειας και το κλείσιμο των παράνομων εν Ελλαδί επιχειρήσεων αθλητικών στοιχημάτων σύμφωνα με την δικαιοδοσία του Ελληνικού Νόμου
  • Πάγωμα των χρηματικών ροών μεταξύ των παράνομων φορέων εκμετάλλευσης αθλητικών στοιχημάτων και των ελλή-νων καταναλωτών
  • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ του ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ & τον ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΖΟΓΟ μέσω της διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών αθλητικού στοιχηματισμού στις ΜΜΕ τηλεόραση – τύπο – υπαίθρια διαφήμιση –διαδίκτυο – μέντια – διαφήμιση οποιασδήποτε μορφής σε αγωνιστικό χώρο ή εμφανίσεις παί-κτες – διαιτητές – κριτές – προπονητές

  Ρόλος ΟΠΑΠ & άλλων εταιρειών στοιχήματος

  1 Όλες οι Ελληνικές πολιτειακές αρχές συμφωνούν να συνεργαστούν με τον ΟΠΑΠ ΑΕ και τις νόμιμες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στοιχήματος κατά την εφαρμογή αυτής της πολιτικής και συνολικά ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου που σχετίζονται με την ύποπτη δραστηριότητα αθλητικών στοιχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και την αποθήκευση των σχετικών δεδομένων. Η ΟΠΑΠ ΑΕ, συλλέγει όλα τα δεδομένα στοιχημάτων, προκειμένου να τα αποστέλλει, εφόσον κληθεί εκ τούτου από οποιαδήποτε αρχή. Η παρούσα πολιτική μεριμνά και ελέγχει τις συμβατικές υπάρχουσες κανονιστικές υποχρεώσεις για φορείς στοιχημάτων παρόχους αθλητικού στοιχήματος να μοιραστούν εμπιστευτικά ή να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με ύποπτη δραστηριότητα αθλητικών στοιχημάτων για τα ενδιαφερόμενα μέρη αυτής της πολιτικής και αναμένεται η συμβατική υποχρέωση του ΟΠΑΠ και για φορείς στοιχημάτων παρόχους αθλητικού στοιχήματος να εφαρμοστεί ένα νέο θεσμοποιημένο και θεσμοθετημένο Πληροφοριακού Συστήματος Επιτήρησης Ελέγχου ,
  Σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφοι 1δ και 1ε, ο κανονισμός σχετικά με τη συμπεριφορά και τον έλεγχο των τυχερών παιχνιδιών (άρθρο 29 του νόμου 4002/2011), αξιολογεί τις τεχνικές απαιτήσεις για τη λειτουργία του Συστήματος Επιτήρησης [IT Control and Surveillance System ] της Ελληνικής Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών, [ΕΕΕΠ], προκειμένου να επιτευχθεί η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και απεικόνιση των απαραίτητων δεδομένων για όλους τους τύπους των τυχερών παι-χνιδιών και της διασφάλισης της ομαλής και ασφαλής διεξαγωγή όλων των παιχνιδιών της τύχης.

  Αν και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα το αυτο-κανονιστικό πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και την αναφορά ύποπτων αθλητικών δραστηριοτήτων στοιχημάτων και, δεν υπάρχουν ακόμα κανονιστικές υποχρεώσεις για τον ΟΠΑΠ και φορείς στοιχημάτων για να μοιραστούν ή να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με ύποπτη δραστηριότητα αθλητικών στοιχημάτων για τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα, ωστόσο, η εθνική λοταρία ΟΠΑΠ είναι μέλος της European Lotteries και ο ΟΠΑΠ έτσι υποχρεούνται να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες αθλητικών στοιχημάτων μέσα από το σύστημα ΕLMS

  Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, θα κληθούν να:

  α. υιοθετήσουν για την ελληνική στοιχηματική βιομηχανία πρότυπα πολιτικές και διαδικασίες για τις ελάχιστες απαιτήσεις ανταλλαγής πληροφοριών και την παροχή πληροφοριών με τον οργανωμένο αθλητισμό, την ελληνική πολιτεία και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου [ ELMS FDS]

  β. να αναπτύξουν και να θέσουν σε ισχύ εθνικές συμφωνίες σε σχέση με την ακεραιότητα των αυτόνομων αθλητικών φορέων και φορέων συνεταιρισμών διεξαγωγής διοργανώσεων, σε σχέση με την παροχή των στοιχημάτων, και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το άθλημα που εμπλέκονται [ ELMS FDS]

  γ. εγγυηθούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον αθλητισμό προς τον ΟΠΑΠ και τις νόμιμες εται-ρείες που παρέχουν υπηρεσίες στοιχήματος συμπεριλαμβανομένων και των πρακτορείων στοιχημάτων

  δ. συνεργάζονται με τον αθλητισμό και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και την ΕΕΕΠ ρυθμιστική αρχή σχετικά με την παροχή των πληροφοριών για να βοηθήσει τον εντοπισμό και τη διερεύνηση της ύποπτης δραστηριότητας ή παραβιάσεων του σχετικού κώδικα δεοντολογίας για όλα τα αθλήματα

  ε. παρέχουν ένα μερίδιο των εσόδων τους για την πλήρη οικονομική κάλυψη – επιχορήγηση

  • της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

  και

  • της υλοποίηση αυτής της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης δράσεων πρόληψης ευαισθη-τοποίησης εκπαίδευσης και κατάρτισης στον αθλητισμό και προληπτικών μέτρων προστασία από τον εθισμό στο αθλητικό στοίχημα και τον παθολογικό αθλητικό τζόγο

  ε – υιοθετήσουν τέτοια νομοθετικά – ρυθμιστικά ή άλλα μέτρα που μπορεί να είναι αναγκαία για την αποτροπή των συγκρού-σεων συμφερόντων και κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην παροχή προϊόντων αθλητικών στοιχημάτων, ιδίως μέσω του περιορισμού:

  • φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην παροχή προϊόντων αθλητικών στοιχημάτων φυσικά ή νομικά πρό-σωπα που στοιχηματίζουν για τα δικά τους προϊόντα
  • η κατάχρηση μιας θέσης παρόχου προϊόντων αθλητικών στοιχημάτων, ως χορηγός ή μετόχου παρόχου προϊόντων α-θλητικών στοιχημάτων, ως μέτοχος ή μέλος ή ιδιοκτήτης ομάδας ομοσπονδίας αθλητικού συλλόγου, ένωσης, διοργα-νώτριας αρχής πρωταθλήματος, ή ενός αθλητικού οργανισμού, να διευκολύνει την χειραγώγηση αγώνων ή να κατα-χραστεί σειρά εμπιστευτικών πληροφοριών που έχουν σχέση με το πρωτάθλημα, την αθλητική διοργάνωση,
  • μέτοχο ή μέλος ή ιδιοκτήτη ομάδας, ομοσπονδίας αθλητικού συλλόγου, ένωσης, διοργανώτριας αρχής πρωταθλήματος, ή ενός αθλητικού οργανισμού, που συμμετέχουν στην κατάρτιση των στοιχηματικών αποδόσεων [betting odds] για την αθλητική διοργάνωση, πρωτάθλημα, αγωνιστικό γεγονός , και στο οποίο εμπλέκονται
  • κάθε φορέα αθλητικών στοιχημάτων [betting operator] ή τον πράκτορα [betting agent] που ελέγχει, μια διοργανώτρια αρχή πρωταθλήματος, ένα διοργανωτή εθνικής αθλητικής διοργάνωσης, μία αθλητική ομοσπονδία, ή αθλητικό φορέα, καθώς και κάθε φορέα αθλητικών στοιχημάτων ή τον πράκτορα που ελέγχεται από μια τέτοια διοργανώτρια αρχή πρωταθλήματος, ένα διοργανωτή εθνικής αθλητικής διοργάνωσης, μία αθλητική ομοσπονδία, ή αθλητικό φορέα, που προσφέρουν στοιχήματα για το αθλητικό γεγονός πρωτάθλημα ή αθλητική διοργάνωση ή εκδήλωση στον οποίο αυτή η διοργανώτρια αρχή εμπλέκεται.

  στ. ενθαρρύνουν τους φορείς και παράγοντες των αθλητικών στοιχημάτων του και, μέσω αυτών, οι διεθνείς οργανισμοί των φορέων αθλητικών στοιχημάτων [European lotteries ], για την ευαισθητοποίηση ΟΛΩΝ των παραγόντων που εμπλέκονται [ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΜΑΔΕΣ και τα μέλη αυτών ιδιαίτερα ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ από τις συνέπειες της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, και των αναγκαίων μέτρων καταπολέμηση της μέσω Ευαισθητοποίησης –Ενημέρωσης Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Διάδοσης των πληροφοριών EMLS FDS

  ζ. υιοθετεί τέτοια νομοθετικά ή άλλα ρυθμιστικά μέτρα που είναι αναγκαία για να υποχρεώσει τους αθλητικούς φορείς και πα-ράγοντες στοιχημάτων να αναφέρουν τις παράτυπες ή ύποπτων στοιχημάτων χωρίς καθυστέρηση στην

  • Ε.Ε.Ε.Π ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
  • Υφυπουργό ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΙΝΤΕΡΠΟΛ
  • Γ.Γ. διαφάνειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  • Εθνικό Συντονιστή κατά της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
  • Μ.Κ.Ο – ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ
  • Α.Μ.Κ.Ε «ΚΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  Aξιότιμε κύριε Υφυπουργέ

  αξιότιμε κύριε ΓΕΝΙΚΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

  αξιότιμε κύριε νομικέ σύμβουλε του ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

  χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία σας για εξυγύναση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

  Αν και το συγκεριμένο
  ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ να θέσει τελός στην χειραγώγηση αγώνων και τον αθλητικό στοιχηματισμό. [ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ] πιό συγκεκριμένα

  1 – οι αναφορές του συστήματος F.D.S – EMΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ KEΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SPORTS RADAR προς την ΟΥΕΦΑ και αυτής με την σειρά της στην ΕΠΟ [ οπως και του Ε.L.M.S EU LOTTERIES] αποτελεί μια εμπορικη συμφωνία και πρακτική ιδιωτών ΕΠΟ ΝΠΙΔ – ΟΥΕΦΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ με τα εξής κατα την γνωμη μας ελλατώματα

  α- ειναι υποκειμενική αν και λεπτομερής
  β- δεν εφαρμόζεται με το παρόν ΠΚ της ΕΠΟ και αυτομάτως είναι ΑΧΡΗΣΤΗ διότι δεν έχει εναρμονιστεί ο ΠΚ της ΕΠΟ με αυτό της ΟΥΕΦΑ & ΦΙΦΑ

  γ- δεν στεκει νομικά ΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  δ- δεν ακολουθεί επιστημονική μεθοδολογια [ ποιοτική – ποσοτική κλπ]
  ε- προσκρούει με την προστασία προσωπικών δεδομένων συνολικα και συγκρουεται με το ευρωπαικό και ελληνικό πλαίσιο ΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  στ.ΜΠΟΡΕΊ και να αφορά και άλλα ομαδικά αθλήματα όπως η ΚΑΛΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗ η ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ η ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ η ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ η ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ κ.α. και υπο αυτή την έννοια το προτεινόμενο άρθρο είναι αποσπασματικό και επιλεκτικό μόνο για το ποδόσφαιρο

  η. ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ .. ΑΠΟΤΕΛΕΙ να θέλετε με την ευκαιρία της Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ την ΛΕΚΑΝΗ του ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ [ ΕΠΟ ΟΥΕΦΑ ΦΙΦΑ που νύπτει τας χείρας στην ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟ ΚΑΙ ΟΥΕΦΑ ΕΙΝΑΙ

  Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ

  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ [ ΕΛ.ΑΣ ΙΝΤΕΡΠΟΛ ΕΥΡΟΠΟΛ Δ.Δ.Α.Σ – ΓΓ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – των ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – του ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και των ειδικών τμημάτων της
  ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ. [ ΕΠΟ – ΟΥΕΦΑ ]

  με βάση το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ και την ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ κάτι τό οποιο και είναι σεβαστό σε όλο τον κόσμο. ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΝΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΥΟΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΒ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΆΖΕΤΑΙ ΤΈΤΟΙΟΥΣ ΦΑΚΚΕΛΟΥΣ ΜΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ

  ΤΑ ΚΡΑΤΗ KAI OI ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΝΤΕΡΠΟΛ – ΕΥΤΟΠΟΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΔΑΣ ΕΛΑΣ ΙPCD ATHENS ]

  ΤΟ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΈΡΝΥΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ – ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ – ΑΛΛΑ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΕΓΚΥΚΛΕΙΟΥΣ – ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π – ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ

  Ως γνώστες της αλληλογραφίας μετάξύ του ΠΡΏΗΝ προέδρου της ΕΠΟ με την ΟΥΕΦΑ [ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ] και της προτροπής του να εμπλεξει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ και την ΕΕΑ σε μια από κοινού ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΞΕΦΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΦΑΚΚΕΛΩΝ ΤΗΣ SPORTSRADAR [ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΞΕΦΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΦΑΚΚΕΛΩΝ ΟΧΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟ ] και ως μάρτυρες [με παρουσία του Κ ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ ως εκπροσώπου του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ] των ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ του ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟ ΙΩΑΝΝΗ ΝΤΖΟΥΦΡΑ – ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΥΕΦΑ – ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΟΠΑΠ EU LOTTERIS IRIS SPORT ACCORD MAY 2014 ATHENS SESSION ] ως γνωστες της δημόσιας αλληλογραφίας ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ με την ΟΥΕΦΑ [ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ] για τους φακέλους της SPORTSRADAR αλλά και το JOB DESCRIPTION & EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ του ΝΑΤΙΟΝΑL UEFA INTEGRITY OFFICER- ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟ

  ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ OTI AN KAI KAΛΗ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ

  του υφΥΠΟΥΡΓΟΥ του γγΑ να λύσουν το προβλημα της ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ στο ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ και για ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ,,,,

  θα πρέπει το συγκεκριμενο άρθρο ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ

  την παρά της πρώην ΓΓΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την χειραγώγηση αγώνων και την ΔΕΥΣΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΉΝ για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

  τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EPAS OSLO NORWAY 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

  την κατάθεση του ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ μας ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ προς τον Υ/Φ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & τον ΓΓΑ στις 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
  «ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
  Κ.Ε.Α. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ Α.μ.Κ.Ε. Αθλητική Διαφάνεια Προστασία της Ακεραιότητας Ελληνικού Αθλητισμού

  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Προς : κ. Χαράλαμπο-Σταύρο Κοντονή ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Κοινοποίηση : κ. Ιούλιο Συναδινό γ.γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΑΘΗΝΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Νικόλαος Κωνσταντίνου Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας «Κ.Ε.Α. – ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  «ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

  Αυτή η «εθνική πολιτική» για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ της ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ αντικατοπτρί-ζει την δέσμευση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ και των ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, να εργαστούν από κοινού για να ορίσουν τα μέτρα, τις πολιτικές και διαδικασίες για το παράνομο αθλητικό στοίχημα και την χειραγώγηση αθλητικών αγώνων ή αλλοίωσης εξελικτικών φάσεων της εν εξελίξει πορείας αθλητικού γε-γονότος με σκοπό την προστασία των Ελλήνων πολιτών καταναλωτών και φιλάθλων αλλά και της διαφά-νειας και ακεραιότητας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Αυτή η εθνική πολιτική παρέχει την ευκαιρία συνεργασιών και συνεργειών και θα συνοδεύεται από προ-τεινόμενη νομοθεσία, κανονισμούς , πολιτικές διαδικασίες κώδικες συμπεριφοράς και πρότυπα
  Αναγνωρίζει ότι η ΕΛΛΑΔΑ θα χειριστεί με επιτυχία την απειλή της χειραγώγησης αγώνων αν και μόνο αν υπάρξει αμοιβαία συνεργασία και καλή θέληση μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης των ελληνικών συντε-ταγμένων πολιτειακών αρχών , της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης, του αυτονόμου ελληνικού αθλη-τικού κινήματος, της κοινωνίας των πολιτών και της αθλητικής βιομηχανίας παροχής νομίμων προϊόντων και υπηρεσιών αθλητικών στοιχημάτων
  Αναγνωρίζοντας την υποστήριξη των μελών του αυτόνομου αθλητισμού και της αθλητικής βιομηχανίας

  Μαζί θα υλοποιήσουμε αυτή την ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ η οποία και θα εξαλείψει την χειραγώγηση αθλητι-κών αγώνων το παράνομο αθλητικό στοίχημα και τον εθισμό στο στοίχημα και το παθολογικό τζόγο έτσι ώστε ως γνήσιοι ΈΛΛΗΝΕΣ μεταλαμπαδευτές του αρχαιοελληνικού ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ να διαφυλάξουμε και αναδείξουμε την ακεραιότητα και φήμη ενός συστατικού στοιχείου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –

  προίμιο
  2. Σκοπός
  3. Ρόλος της Ελληνικής Πολιτείας & Κοινωνίας των Πολιτών
  4. Ρόλος των Αυτόνομων Αθλητικών οργανώσεων
  5. Ρόλος ΟΠΑΠ και Στοιχηματικών Εταιρειών
  6. Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εφαρμογή, Έλεγχος πολιτικής
  7. Σχετικές εκτιμήσεις – ΕΕΕΠ
  8. Διεθνείς Προοπτικές – Επιλογές

  Η παρούσα εθνική αθλητική πολιτική κατά της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, αντικατοπτρίζει την θέληση για διέξοδο, λύτρωση, δικαίωση και ελπίδα για το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού και στρέφεται ενάντια τις χειρότερες απειλές του δηλαδή την χειραγώγηση, τα στημένα παιχνίδια, την διαφθορά την εγκληματικότητα, το χρηματισμό και την μη χρηστή α-θλητική διακυβέρνηση.

  Μάστιγες που αφορούν λιγότερο τους παίκτες αθλητές προπονητές, διαιτητές και περισσότερο τους παράγοντες τα αθλητικά στελέχη ,τους ατζέντηδες, τους ιδιοκτήτες αθλητικών ανώνυμων εταιρειών και μεγάλων αθλητικών συλλόγων, τα μέλη και στελέχη των υπερκείμενων ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών

  Από κοινού θεωρούμε τις μάστιγες αυτές ως ένα κοινωνικό πρόβλημα, μια πρόκληση της μονοπωλιακής αθλητικής βιομη-χανίας και των οικονομιών κλίμακας. Η κοινή επιθυμία των Ελλήνων πολιτών για την καταπολέμηση του οργανωμένου ε-γκλήματος στον αθλητισμό από όπου και αν προέρχεται, ανοίγει νέους δρόμους για τη συνεργασία μεταξύ των αθλητικών φορέων με την ελληνική κυβέρνηση, της ελληνική πολιτεία και των θεσμών της, του καλοδιάθετου ελληνικού αθλητικού κινήματος και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζουν τους Έλληνες φιλάθλους και τους φίλους των αθλημάτων

  Ως μια πολύ ανταγωνιστική δραστηριότητα και ακόμη περισσότερο μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ο επαγ-γελματικός αθλητισμός μπορεί να υπόκεινται σε διαφθορά. Τα συνεχή πρόσφατα σκάνδαλα το ενισχύουν αυτό. Ενώ η ε-φαρμογή των αρχών της χρηστής αθλητικής διακυβέρνησης είναι το κλειδί, οι Ελληνικές Αυτόνομες Αθλητικές Οργανώσεις, καθώς και η ελληνική κυβέρνηση και πολιτεία, η οποία και τους υποστηρίζει οικονομικά, έφτασαν σε αδιέξοδο και πρέπει από κοινού να ακολουθήσουν, μαζί, μια πολιτική «μηδενικής ανοχής». Αυτή η αναγνώριση του αδιέξοδου λαβύρινθου, είναι από μόνη της μια αξιόλογη επίτευξη παραδοχής του προβλήματος όλων των μετόχων του ελληνικού αθλητισμού , που όμως αναδεικνύει τουλάχιστον ένα σημαντικό ερώτημα:

  Αν κάποιες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες Αθλητικές αυτοδιοίκητες Ελληνικές Οργανώσεις βρίσκονται στο φαύλο κύκλο σκανδάλων και σε κίνδυνο διαφθοράς, ή έχουν στους κόλπους τους μεμονωμένους διεφθαρμένους ανθρώπους και παράνομες πρακτικές, πώς μπορούν να λειτουργήσουν ως αξιόπιστοι εθνικοί εταίροι για την καταπολέμηση της χειραγώγησης του χρηματισμού και της αδιαφάνειας στον αθλητισμό ? Πρόκειται περισσότερο για ελαττωματικούς και απαρχαιωμένους θεσμούς διοίκησης παρά για κακούς ανθρώπους που και οι ίδιοι καταλήγουν θύματα ενός διαβρωμένου συστήματος μεμονωμένων συντεχνιών.

  Ο αθλητισμός προϋποθέτει προσπάθεια, δέσμευση, σεβασμό των κανόνων και αντίπαλων, την αλληλεγγύη και το ομαδικό πνεύμα, μεταξύ άλλων. Πολύ πέρα από το ορατό πεδίο της αθλητικής δραστηριότητας , ο αθλητισμός προσφέρει μοντελο-ποίηση κοινωνικών προτύπων και ρόλων και ένα μέσο μεταφοράς των αξιών αυτών, στα μέλη της κοινωνίας, καθώς και στην νεολαία. Εκτός του εκπαιδευτικού ρόλου της, ο αθλητισμός συμβάλλει στην δημόσια υγεία, την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή και είναι μια , όλο και πιο σημαντική , οικονομική δραστηριότητα.

  Οι Ελληνικοί αυτόνομοι Αθλητικοί Οργανισμοί και φορείς του αθλητισμού που απολαμβάνουν την ελευθερία που τους έδωσε η ελληνική κοινωνία και πολιτεία να μονοπωλούν, και το δικαίωμα στην ελευθερία «του συνεταιρίζεσθαι», με σεβασμό στην αυτοδιοίκηση και αυτοδιάθεση τους , αναμένεται να παρέχουν με την σειρά τους πολυάριθμα κοινωνικά οφέλη για τους Έλληνες πολίτες, και με την υποστήριξη του ελληνικού κράτους στο πλαίσιο της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

  Οι Έλληνες πολίτες, οι φίλαθλοι, ζητούν την ακεραιότητα, απαιτούν της διαφάνεια, και καλούν για μια αθλητική ζωή ανοιχτή, δίκαιη και ακέραιο έτσι ώστε να μπορέσει να σπάσει ο κύκλος του αθέμιτου ανταγωνισμού

  Εάν το αυτόνομο ελληνικό αθλητικό κίνημα διοίκησης του αθλητισμού είναι και θέλει να ενεργεί ως αξιόπιστος και αποτε-λεσματικός εταίρος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων διαφθοράς, ένας κοινός παρονομαστής απαιτείται: ένα πολύ κα-λύτερο επίπεδο αθλητικής εταιρικής διακυβέρνησης από ότι σήμερα, ειδικά στους ελληνικούς αθλητικούς εθνικούς φορείς που διέπουν τον ελληνικό αθλητισμό.

  Ωστόσο, όπως σε κάθε άλλο τομέα του αθλητισμού η κοινωνία δεν έχει ανοσία σε διαφθορά, αντίθετα, ως μια πολύ αντα-γωνιστική δραστηριότητα εκτίθεται σε συγκεκριμένους κινδύνους, ειδικά ως σήμερα τμήματά του έχουν γίνει μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι δομές είναι μερικές φορές σταθερές στο παρελθόν του με πρακτικές πολιτικές και διαδι-κασίες τύπου ερασιτεχνικού σωματείου, με περιορισμένες απαιτήσεις λογοδοσίας. Με τους ανύπαρκτους εσωτερικούς ελέγχους και τις λογοδοσίες, τη διαφάνεια και τη ακεραιότητα να λείπει, πολλές αθλητικές οργανώσεις του αθλητισμού που από ερασιτεχνικές έγιναν επαγγελματικές, αγωνίζονται τώρα με την κατάχρηση της εξουσίας και της διαφθοράς.

  Αυτό δεν είναι ένα μοναδικό πρόβλημα, καθώς λόγω της προσοχής των μέσων αθλητικής ενημέρωσης για τον υψηλό αγω-νιστικό αθλητισμό που εξασκεί το σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό, οποιοδήποτε αρνητικό συμβάν προβάλλεται στο κοινό ως ένα σκάνδαλο, το οποίο αμαυρώνει την εικόνα του ελληνικού αθλητισμού και αθλητισμού και καταστρέφει την εμπιστο-σύνη του φιλάθλου και της κοινής γνώμης και τη συμβολή του αθλητισμού στην κοινωνία.

  Η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και τους αυτόνομους οργανισμούς του είναι απαραίτητη για να κρατήσει ψηλά τις αξίες που ενυπάρχουν στον αθλητισμό και για να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη με υπόληψη από την Ελληνική κοινωνία – πολιτεία – κράτος.

  Αν και το τελευταίο ελληνικό φαινόμενο στο αθλητισμό σε ότι αφορά το στήσιμο αγώνων και το σύνδρομο σκανδάλων δι-αφθοράς, μπορεί να είναι ευκαιριακή περίπτωση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η διαφθορά στην ελληνική αθλητική κοινότητα είναι μάλλον συνέπεια της κακής διάρθρωσης και δομών παρά των κακών διευθυντών, στελεχών και εύπορων ιδιωτών επιχειρηματικών συμφερόντων. Εν ολίγοις, επί δεκαετίες το φορτίο των ερασιτεχνικών δομών του ελληνικού αθλη-τισμού, δεν ήταν σε θέση να σηκώσει το βάρος της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας της περασμένης δεκαετίας, κυρίως στα ομαδικά δημοφιλή αθλήματα του αθλητισμού. Πολλοί πειρασμοί προσφέρθηκαν και προσφέρεται στον επαγγελματικό αθλητισμό, και σπάνια υπάρχουν μηχανισμοί εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου για να βοηθήσει τους αθλητικούς ηγέτες και τα στελέχη ομοσπονδιών, ενώσεων, συνδέσμων, ΠΑΕ, ΑΑΕ, και αθλητικών ομάδων, συλλόγων, σωματείων, να αντισταθούν στη διαφθορά και δωροδοκία.

  Με την τεράστια επίδραση στην καθημερινή ζωή όλων μας ο αθλητισμός αφορά την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, την οικο-νομία, την υγεία, τη ζωή της κοινότητας, τον αστικό σχεδιασμό, την προσωπική ανάπτυξη και άλλους ζωτικούς τομείς, και εμείς, ως Έλληνες πολίτες, χρειαζόμαστε αθλητικούς ηγέτες και αθλητικές οργανώσεις που να μπορούμε εμπιστευτούμε και να λαμβάνουμε υπηρεσίες και οφέλη που θα εξυπηρετήσουν όλους τους πολίτες ιδιαίτερα τη νέα γενιά του ελληνικού έθνους

  Αυτό δεν θα συμβεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή και την προθυμία να κάνουμε τα επόμενα βήματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό.

  Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό και ορθολογική,ΚΑΙ
  λαμβάνοντας υπόψη:

  το Σχέδιο Δράσης της Τρίτης Συνόδου Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Βαρ-σοβία, 16 – 17 Μάιος 2005), η οποία προτείνει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης οι οποίες χρησιμεύουν ως στοιχεία αναφοράς στον τομέα του αθλητισμού και είναι απαραίτητη για τη περαιτέρω ανάπτυξη ενός κοι-νού ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πλαισίου για την ανάπτυξη του αθλητισμού, με βάση τις έννοιες της πλουραλιστικής δη-μοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αθλητικών ηθικής

  γνωρίζοντας ότι :

  κάθε χώρα και κάθε είδος του αθλήματος άθλημα στον κόσμο ενδέχεται να θιγούν από τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και τονίζοντας ότι αυτό το φαινόμενο, αποτελεί μια παγκόσμια απειλή για την ακεραιότητα του, χρειάζεται, επο-μένως, μια απάντηση που πρέπει να υποστηρίζεται από την Ελληνική Πολιτεία

  εκφράζοντας την ανησυχία :

  για την συμμετοχή των εγκληματικών δραστηριοτήτων παράνομων εγκληματικών οργανώσεων και του οργανωμένου εγκλήμα-τος στην χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων

  ανακαλώντας και υπενθυμίζοντας :

  η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (1950, ETS No. 5) και των πρωτοκόλλων της,

  τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την βία των θεατών και την ανάρμοστη συμπεριφορά στις αθλητικές συναντήσεις και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες (1985, ETS No. 120),

  τη σύμβαση Αντι-Ντόπινγκ (1989, ETS No. 135),

  τη σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά (1999, ETS No. 173) και η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συ-γκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (2005, CETS No. 198)

  τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και τα σχετικά πρωτόκολλα (2000)

  τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (2003)

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ
  το βασικό ρόλο που διαδραμάτισε η Διεθνής Οργάνωση Εγκληματολογικής Έρευνας Αστυνομίας (Interpol) στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου πέραν της δικαστικής συνεργασίας και τη σημασία της αποτελεσματικής Διερεύνησης Αδικημάτων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός της δικαιοδοσία της Ελλάδος. Αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί στην καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων

  ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ
  ότι οι αυτόνομοι αθλητικοί θεσμοί του Ελληνικού αθλητισμού, φέρουν μέρος ευθύνης για τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων που διαπράττονται από πρόσωπα υπό τη δικαιοδοσία τους
  Πεπεισμένοι ότι
  για την αποτελεσματική καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων απαιτεί αυξημένη, ταχεία, βιώσιμη και εύ-ρυθμη λειτουργία των εθνικών φορέων και της διεθνούς συνεργασίας

  Έχοντας υπόψη :
  συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη [Rec (92) 13rev αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Αθλητικός Χάρτης CM / Rec (2010) σχετικά με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Αθλητισμού Rec (2005) σχετικά με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα του αθλητισμού CM / Rec (2011) σχετικά με την προώθηση της ακεραιότητας του αθλητισμού για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων, ιδίως του στησίματος αγώνων

  Υπό το φως των εργασιών και τα συμπεράσματα από τα ακόλουθα συνέδρια συναντήσεις συνέδρια:

  το 11ο Συμβούλιο της Ευρώπης Διάσκεψη των Υπουργών αρμόδιων για τον Αθλητισμό, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2008

  τη 18η Άτυπη Διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης των Υπουργών αρμόδιων για τον αθλητισμό, σχετικά με την προώθηση της ακεραιότητας του αθλητισμού κατά της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων (match-fixing) Μπακού, 22 Σεπτεμβρίου 2010

  Τα αποτελέσματα του 12ου Συμβουλίου της Ευρώπης Διάσκεψη των Υπουργών των αρμόδιων για τον αθλητισμό , ιδίως όσον αφορά την εκπόνηση ενός νέου διεθνούς σχεδίου νομικής πράξης κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσμάτων Βε-λιγράδι, 15 Μαρτίου 2012

  Τα αποτελέσματα του Σεμιναρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης «Αθλητικό Στοίχημα και το Ξέπλυμα Χρήματος» που οργα-νώθηκε από το Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2012

  Τα αποτελέσματα της 5ης Διεθνής Διάσκεψης UNESCO Υπουργών και Υψηλών Αξιωματούχων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (MINEPS V), Βερολίνο 2013

  Τα αποτελέσματα του συνεδρίου FIFPro για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – Π.Σ.Α.Π «DONT FIX IT» , Αθήνα Νοέμβριος 2013

  Τα αποτελέσματα του διεθνούς συνεδρίου ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ SUPER LEAGUE ΕΛΛΆΔΑ football about με την συμμετοχή της TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREECE – UEFA INTEGRITY SECURITY , Αθήνα Μάρτιος 2014

  Τα αποτελέσματα του Σεμιναρίου του Υφυπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας στον Αθλη-τισμό , Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014 , Μουσείο Ακρόπολης Απρίλιος 2014

  Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού σεμιναρίου I.R.I.S. – SPORT ACCORD – Ο.Π.Α.Π. «Ποια εθνικά δίκτυα για την καταπολέμηση του στησίματος αγώνων » Αθήνα Μάιος 2014

  Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ FIFPro «Dont FIX IT», Λιουμπλιάνα, Ιούνιος 2014

  Τα αποτελέσματα της δράσης I.R.I.S. – «Ευρωπαϊκά-εθνικά δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του στησί-ματος» των Βρυξελλών, Ιούνιος 2014

  Τα αποτελέσματα του κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος E.P.F.L / D.F.L. / SUPER LEAGUE GREECE – TRANSPARENCY INTERNATIONAL «Staying on side- how to stop match fixing» – Διεθνής Διαφάνεια Βερολίνο, Αύγουστος 2014

  Την υπογραφή, παρά της Ελληνίδας Γενικής Γραμματέως Αθλητισμού , για λογαριασμό της Ελλάδος «Σύμβαση για τη χειρα-γώγηση των αθλητικών αγώνων» του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο 13ο Συμβούλιο της Ευρώπης Διάσκεψη των Υπουργών των αρμόδιων για τον αθλητισμό, Macolin / Magglingen, Σεπτέμβριος 2014

  Τα αποτελέσματα του συνεδρίου της ιταλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα στημένα παιχνίδια, το Ιταλικό Υπουργείο Αθλητισμού, Milano, Σεπτέμβριος 2014

  Τα αποτελέσματα του σεμιναρίου P.D.M – ΙΝTERPOL SPORT INTEGRITY UNIT – F.I.F.A SECURITY – WORKSHOP – ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α-ΣΤΥΝΟΜΙΑ ATHENS I.P.C.D – Δ.Ε.Ε. ΕΛ.ΑΣ. , Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2014

  Πεπεισμένοι ότι:

  ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών στον αθλητισμό, των αθλητικών οργανώσεων, των διοργανωτριών αρχών αγώνων και φορέων αθλητικών στοιχημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της εμπιστοσύνης, είναι απαραίτητη για την αναζήτηση αποτελεσματικών κοινών απαντήσεων στις προκλήσεις που θέτει το πρό-βλημα της χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων

  η αναγνώριση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με βάση το θεμιτό και ισότιμο ανταγωνισμό, και η αξία του απρόβλεπτου χαρακτήρα του τελικού αποτελέσματος αγώνων, απαιτεί την προστασία από ανήθικες πρακτικές και συμπεριφορές στον αθλητισμό και πρέπει δυναμικά και αποτελεσματικά να αντιμετωπιστεί

  Τονίζοντας ότι

  η συνεπή εφαρμογή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης και της ηθικής στον αθλητισμό είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια για εξάλειψη της διαφθοράς, την χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και άλλα είδη αθέμιτων πρακτικών στον τομέα του αθλητισμού

  Αναγνωρίζοντας

  την αρχή της αυτονομίας του αθλητισμού, και των αυτόνομων αθλητικών οργανώσεων να είναι υπεύθυνες για τον αθλητισμό και να έχουν αυτο -ρυθμισμένες πειθαρχικές ευθύνες για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, αλλά και ότι οι δημόσιες αρχές, έχουν υποχρέωση για την προστασία της ακεραιότητας του αθλητισμού, όπου ενδείκνυται.

  Αναγνωρίζοντας ότι

  η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των αθλητικών στοιχημάτων, ιδιαίτερα των παράνομων αθλητικών στοιχημάτων, αυξάνει τους κινδύνους χειραγώγησης

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι

  η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων μπορεί να σχετίζεται με το αθλητικό στοίχημα, και τα συναφής ποινικές παραβάσεις, και που αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλες τις περιπτώσεις

  Γνωρίζοντας ότι

  η εγκληματικότητα και το στήσιμο αγώνων προσβάλει και καταστρέφει τον υγιή ανταγωνισμό με υπαρκτό τον κίνδυνο να δι-εισδύσουν στα θεμελιώδη ιδανικά του ελληνικού αθλητισμού, δηλαδή την αξιοπιστία, η εντιμότητα και η ακεραιότητα.

  Αυτή η αρνητική τάση σηματοδοτεί μια σοβαρή απειλή για τον ελληνικό αθλητισμό στο σύνολό του.

  Έχοντας από κοινού αναγνωρίσει αυτή την τάση που απειλεί την ακεραιότητα του αθλητισμού και την κοινωνική σημασία συ-στρατευόμαστε και συνεργαζόμαστε, για να διατηρηθούν οι κοινωνικές, ηθικές και πολιτιστικές αξίες του αθλητισμού, καθώς και η οικονομική σημασία και διάσταση του

  1. Πλαίσιο

  1.1 Η χειραγώγηση αγώνων περιλαμβάνει την αλλοίωση του τελικού αθλητικού αποτελέσματος ή μιας εξελικτικής φάσης του αγώνα από τους συναγωνιστές αθλητές παίκτες, διαιτητές κριτές προπονητές, ομάδες, τους αθλητικούς παράγοντες, προσωπικό υποστήριξης, αθλητικούς πράκτορες και των στελεχών και του προσωπικού της λέσχης, ομάδας, συλλόγου, ένωσης, συνδέσμου, ομοσπονδίας. Η συμπεριφορά αυτή περιλαμβάνει:

  α. το σκόπιμο καθορισμό του αποτελέσματος του αθλητικού πρωταθλήματος, διοργάνωσης, ημερίδας, διαγωνισμού, γεγονότος ή ενός συγκεκριμένου περιστατικού εξελικτικής φάσης, εντός του, αθλητικού πρωταθλήματος, διοργάνωσης, ημερίδας δια-γωνισμού, γεγονότος
  β. τη σκόπιμη υπο-απόδοση παικτών
  γ. απόσυρση – σκόπιμη πρόκληση αποβολής παικτών – σκόπιμη αποβολή παικτών από διαιτητές ή προπονητές
  δ. σκόπιμη εσφαλμένη μη εφαρμογή των κανόνων του αθλητικού πρωταθλήματος, διοργάνωσης, ημερίδας, διαγωνισμού, γε-γονότος από συναγωνιστές αθλητές παίκτες, διαιτητές κριτές προπονητές, ομάδες, τους αθλητικούς παράγοντες, προσωπικό υποστήριξης, αθλητικούς πράκτορες και των στελεχών και του προσωπικού της λέσχης, ομάδας, συλλόγου, ένωσης, συνδέσμου, ομοσπονδίας
  ε. παρεμβολή στην διεξαγωγή στον αγώνα ή τους αγωνιστικούς χώρους, πρόκληση προσωρινής ή μόνιμης διακοπής αγώνα
  στ. κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών για την υποστήριξη ενός αθλητικού στοιχήματος που τοποθετείται από oποιοδήποτε από τους παραπάνω, ή έχει τοποθετηθεί από έναν παίκτη προπονητή διαιτητή που τον έχουν προσεγγίσει τρίτοι για να χειριστούν ελέγξουν και χειραγωγήσουν ένα αποτέλεσμα, ή την εξελικτική πορεία μιας φάσης του αθλητικού πρωταθλήματος, διοργάνωσης, ημερίδας, διαγωνισμού, γεγονότος

  1.2 Όλοι οι ‘Έλληνες πολίτες αναμένουν ότι το άθλημα το οποίο παρακολουθήσουν ή συμμετέχουν, παίζεται με ειλικρίνεια βασισμένο στα ιδανικά του «ευ αγωνίζεσθαι» και το οποίο προάγει το φίλαθλο πνεύμα. Η χειραγώγηση αγώνων και τη δι-αφθορά που απορρέει από αυτήν, δεν περιορίζεται στο επαγγελματικό ή υψηλού προφίλ αθλητικό πρωτάθλημα, διοργά-νωση, ημερίδα, διαγωνισμό,. Η χειραγώγηση αγώνων έχει συμβεί σε μικρότερα αθλήματα, σε χαμηλότερες αγωνιστικές κατηγορίες και αγώνες ερασιτεχνικών ομάδων και φοιτητικών-σχολικών πρωταθλημάτων, και σε μεγάλο βαθμό και σε ατομικά αγωνίσματα.

  1.3 Η χειραγώγηση αγώνων στον αθλητισμό είναι συχνά κίνητρο και ευκαιρία για σημαντικές οικονομικές παράνομες απο-λαβές ή άλλα προσωπικά κέρδη. Αθλητικά πρακτορεία στοιχημάτων παρέχουν την ευκαιρία για υψηλά ποσά κέρδους προ-κειμένου κάποιος να παίξει σε αθλητικά γεγονότα με την προοπτική πολύ υψηλών αποδόσεων. Αυτές οι δυνητικές υψηλές αποδόσεις μπορούν να παρέχουν ισχυρά κίνητρα για να επηρεάσουν τα αποτελέσματα αθλητικού πρωταθλήματος, διορ-γάνωσης, ημερίδας, διαγωνισμού και γενικότερα των οργανωμένων αθλητικών συναντήσεων.

  1.4 Αν και αναγνωρίζεται ότι το ποντάρισμα είναι μια νόμιμη επιδίωξη, η παράνομη ή η δόλια δεν είναι. Δόλια στοιχήματα στον αθλητισμό και τα σχετικά με αυτά στημένα παιχνίδια είναι μια αναδυόμενη πρόκληση και κρίσιμο θέμα, σε παγκόσμιο επίπεδο, για τον αθλητισμό, τη βιομηχανία του στοιχήματος και για την πολιτεία. Έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην ακεραιότητα του αθλητισμού, τις αθλητικές εκδηλώσεις και τα προϊόντα που προσφέρονται από νόμιμα πρακτορεία στοιχημάτων. Αν αφεθεί ανεξέλεγκτη, αυτή η μορφή ακραίας διαφθορά θα υποτιμήσει την διαφάνεια και ακεραιότητα του αθλητισμού και μειώνουν την υπόληψη και την αποτελεσματικότητα του αθλητισμού ως εργαλείο για την ανάπτυξη και υποστήριξη πολλών πτυχών της κοινωνίας μας.

  1.5 Αυτή η πολιτική στηρίζεται πάνω στις ακόλουθες συμφωνημένες αρχές:

  α. μία εθνική-συνεκτική προσέγγιση για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των χειραγωγημένων παιχνιδιών στην Ελλάδα
  β. υψηλής απόδοσης δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών σε τοπικό εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και μεταξύ κυβερνήσεων, συ-μπεριλαμβανομένων των διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων, αθλητικού πρωταθλήματος, διοργάνωσης, ημερίδας, διαγω-νισμού και γενικότερα των φορέων διεξαγωγής οργανωμένων αθλητικών συναντήσεων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων παροχής στοιχημάτων και κρατικών φορέων απονομής δικαιοσύνης και επιβολής του νόμου
  γ. συνεπή εθνικό κώδικα συμπεριφοράς και αρχών για τον αθλητισμό και
  δ. ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων ενός διεθνικού -πρόσθετου κώδικα συμπεριφοράς από διεθνή οργανισμό.

  1.6 Το παράνομο και δόλιο αθλητικό στοίχημα είναι σε άνοδο σε όλη την υδρόγειο. Τα στοιχεία που παρέχει η Interpol για την παράνομη και παράτυπη δραστηριότητα και διεξαγωγή αθλητικών στοιχημάτων αναφέρουν ότι πάνω από US $ 140.000.000.000 δολάρια παράγονται ετησίως από το παράνομο στοίχημα. Αυτό απειλεί την αξιοπιστία του αθλητισμού σε Ελλάδα Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

  1.7 Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει αυξημένη έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία, με μια έκτακτη ώθηση για μια διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών, την παρακολούθηση, την έρευνα και την επιβολή του νόμου από την ΙΝΤΕΡΠΟΛ και ΕΥΡΟΠΟΛ. Η Ελλάδα θα πρέπει να συνεργαστεί πιο ενεργά με άλλους φορείς κράτη και έθνη για να εξασφαλιστεί ότι τα διεθνή μέτρα που θα αναπτυχθούν και θα τεθούν σε εφαρμογή θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και περαιτέρω προστασία του αθλητισμού της Ελλάδας από την διεθνή εγκληματική δραστηριότητα. Η επίδειξη μιας ισχυρής και ολοκληρωμένης Ελληνικής εσωτερικής αθλητικής πολιτικής θα εξασφαλίσει ότι η φωνή της Ελλάδος θα ακουστεί στη ευρωπαϊκή και διεθνή αθλητική πολιτική σκηνή.

  1.8 Η αποτροπή και η αντιμετώπιση των χειραγωγημένων παιχνιδιών στον αθλητισμό θα είναι πολύπλοκη διαδικασία Πρέπει η Ελληνική Πολιτεία να εργαστεί από κοινού με τις αυτόνομες ελληνικές αθλητικές οργανώσεις και η ελληνική βιομηχανία στοιχημάτων κατά τρόπο σύμφωνο με το πνεύμα και τις προθέσεις της παρούσας πολιτικής.

  2. Σκοπός

  2.1 Η πολιτική στοχεύει στη μεγιστοποίηση της εμπιστοσύνης του ελληνικού κοινού στην διαφάνεια και ακεραιότητα του αθλητισμού και να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού:

  α. αρθρώνοντας τους ρόλους, τις ευθύνες και τις φιλοδοξίες όλων των φορέων της Ελληνικής Πολιτείας, των αυτόνομων ελλη-νικών αθλητικών οργανώσεων και της ελληνικής βιομηχανίας στοιχημάτων
  β. κάνοντας μια δέσμευση να συνεχίσει σε εθνικό επίπεδο συνεπής νομοθετικές ρυθμίσεις και τυπικές απαιτήσεις σε όλες τις εθνικές κρατικές πολιτειακές αρχές, τις αυτόνομες ελληνικές αθλητικές οργανώσεις και τη ελληνική βιομηχανία στοιχημάτων στην προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπιση των χειραγωγημένων αγώνων
  γ. εφαρμόζοντας λεπτομερή και ενδελεχή προσέγγιση για την εφαρμογή της πολιτικής.

  2.2 Η πολιτική παρέχει επίσης τη βάση για την Ελληνική διεθνή αξιοπιστία έτσι ώστε η Ελληνική πολιτεία ενεργά να συμμε-τάσχει στις διεθνείς μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη παρόμοιων διεθνών αποτελεσμάτων

  2.3 Μέσω της πολιτικής όλες οι Ελληνικές πολιτειακές αρχές δεσμεύονται σε μια συνεργατική συντονισμένη προσπάθεια για τη διαφύλαξη του αθλητισμού της Ελλάδας από την ακατάλληλη και δόλια πρακτική των αθλητικών στοιχημάτων και των χειραγωγημένων αγώνων

  3. Ρόλος Ελληνικής Πολιτείας & Κοινωνίας των Πολιτών

  3.1 Όλες οι Ελληνικές πολιτειακές αρχές συμφωνούν ότι έχουν μια σημαντική υποχρέωση – να αντιμετωπίσουν από κοινού – την απειλή των χειραγωγημένων αγώνων και τη διαφθορά που απορρέει από αυτήν.
  3.2 Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές θα εξασφαλίσουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα λαμ-βάνει υπόψη και υιοθέτει τα ειδικότερα ζητήματα που συνδέονται με χειραγωγημένους αγώνες και τα αδικήματα που προκύπτουν από τους χειραγωγημένους αγώνες

  Εφαρμογή νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο

  3.3 Όλες οι Ελληνικές πολιτειακές αρχές συμφωνούν να συνεχίσουν συνεκτικές εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντι-μετώπιση των ιδιαίτερων θεμάτων των χειραγωγημένων αγώνων
  Ποινικά αδικήματα για να αποτραπούν και να αντιμετωπιστούν οι χειραγωγημένοι αγώνες

  3.4 Όλες οι Ελληνικές πολιτειακές αρχές, συμφωνούν να επιδιώξουν, με γενικούς εισαγγελείς, μια συνεκτική προσέγγιση για τα ειδικά ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας από τις σχετικές δικαιοδοσίες, σε σχέση με τους χειρα-γωγημένους αγώνες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και να παρέχει ένα αποτελεσματικό αποτρεπτικό και επαρκή πλαίσιο κυ-ρώσεων οι οποίες να αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα των αδικημάτων. Οι Ελληνικές πολιτειακές αρχές και η Ελληνική Δικαιοσύνη, λαμβάνουν υπόψη και τονίζουν ότι

  α] η προσέγγιση για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μπορεί να ποικίλλει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τις υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
  β] οι αυτόνομοι αθλητικοί θεσμοί διέπονται από ένα ιδιότυπο αυτόνομο ιδιωτικό αθλητικό πειθαρχικό δίκαιο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο

  Συμφωνίες μεταξύ των εθνικών πολιτειακών αρχών των ΜΚΟ των αθλητικών φορέων και του ΟΠΑΠ και
  Αθλητικών στοιχηματικών εταιρειών και πρακτορεία στοιχημάτων.

  3.5 Όλες οι Ελληνικές πολιτειακές αρχές συμφωνούν να συνεχίσουν συνεκτικές εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις

  Με εκτίμηση παραμένουμε στην διάθεσή σας

  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΚΕΑ

  ΑμΚΕ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ