Άρθρο 59 – Επιχορηγήσεις

1. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, από τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. επιχορηγούνται τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ενώσεις και οι αθλητικές Ομοσπονδίες, εφόσον διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος νόμου, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από την Γ.Γ.Α., για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αθλητισμού και, ειδικότερα, για την εκτέλεση προγραμμάτων ανάπτυξης των οικείων αθλημάτων, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών και των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και για την εκτέλεση, βελτίωση ή συντήρηση αθλητικών έργων ή εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.
Η κατανομή των επιχορηγήσεων της παρούσας παραγράφου σε Αθλητικά Σωματεία και Ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο αθλήματος από την οικεία Ομοσπονδία. Σε περίπτωση που αθλητική Ομοσπονδία δεν είναι φορολογικά ενήμερη, η κατανομή επιχορηγήσεων της παρούσης παραγράφου σε Αθλητικά Σωματεία και Ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο άθλησης με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

2. Η Γ.Γ.Α. μπορεί να επιχορηγεί περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμίδας και νομικά πρόσωπα που εποπτεύει, για την αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και για την εκτέλεση αθλητικών έργων ή για τη συντήρηση εγκαταστάσεων τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας. Η Γ.Γ.Α. μπορεί επίσης να επιχορηγεί τους παραπάνω φορείς για αθλητικούς σκοπούς που αφορούν την έρευνα και την επιμόρφωση. Οι επιχορηγήσεις αυτές βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α.

3. Έκτακτες επιχορηγήσεις προς οποιονδήποτε αθλητικό φορέα επιτρέπονται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Τα Αθλητικά Σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν απολογισμό στη Γ.Γ.Α. για το σύνολο των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από αυτή.

4. Επιχορήγηση σε αθλητικούς φορείς χωρίς ειδική αθλητική αναγνώριση επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

5. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φορέα να διαθέτει επιχορήγηση του άρθρου αυτού χωρίς έγκριση του χορηγήσαντος αυτήν για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο χορηγήθηκε. Μέλος της διοίκησης ή ειδικός συνεργάτης ή υπάλληλος επιχορηγούμενου φορέα ή οποιοσδήποτε άλλος διαχειρίζεται χρηματικά ποσά από την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. και από πρόθεση τα διαθέτει για σκοπό διάφορο απότον καθορισμένο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Εάν πέτυχε ή επεδίωξε υπέρ εαυτού ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, όφελος που υπερβαίνει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν η διάπραξη του εγκλήματος εξακολούθησε για μακρύ χρονικό διάστημα ή το ποσό του οφέλους είναι πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή κάθειρξης. Το χρηματικό ποσό που δεν διατέθηκε για τον καθορισμένο σκοπό καταλογίζεται σε βάρος των προσώπων που αποφάσισαν και πραγματοποίησαν τη διάθεση αυτή και εισπραττόμενο αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Ο καταλογισμός γίνεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

6. Πέραν των οριζομένων στην παρ. 7 του άρθρου 60 του παρόντος, κάθε επιχορηγούμενος φορέας, συμπεριλαμβανομένων και των Αθλητικών Σωματείων για το σύνολο των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν, υποβάλλει απολογισμό στη ΓΓΑ για τα ποσά της επιχορήγησης που του καταβάλλεται. Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση δεν χορηγείται εάν δεν έχει υποβληθεί απολογισμός για προηγούμενες επιχορηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η κατ` έτος έκτακτη επιχορήγηση προς οποιονδήποτε αθλητικό φορέα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την αναλογούσα σ` αυτόν ετήσια τακτική επιχορήγηση. Κατ` εξαίρεση, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η έκτακτη επιχορήγηση μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο σε περιπτώσεις αθλητικών έργων, όπως και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, ενόψει διοργάνωσης αγώνων με παγκόσμια, πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία.

7. Η μη εναρμόνιση του καταστατικού, των Κανονισμών, των πράξεων και των αποφάσεων των αθλητικών Ομοσπονδιών προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως κάθε φορά θα ισχύει, και της λοιπής εν γένει αθλητικής νομοθεσίας, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή της εφαρμογής των πάσης φύσεως διατάξεων που αφορούν σε:
α) κρατικές επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών και των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες,
β) λοιπές κρατικές παροχές, διευκολύνσεις και κίνητρα, για την υποστήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για την αξιοποίηση – εκμετάλλευση οικονομικών και εμπορικών δικαιωμάτων με αφορμή τις αθλητικές δραστηριότητές τους,
γ) φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις,
δ) αντιμετώπιση δαπανών για την εκτέλεση, βελτίωση ή συντήρηση αθλητικών έργων ή εγκαταστάσεων, ιδιοκτησίας τους ή μισθωμένες.
Η διαπιστωτική πράξη της αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση του Ελεγκτικού Συμβουλίου του άρθρου 61 του παρόντος.
Ειδικότερα για τις αθλητικές Ομοσπονδίες, πέραν των προαναφερομένων, αναστέλλεται η εφαρμογή, ιδίως και κατά περίπτωση, των διατάξεων των άρθρων 29, 64 παρ. 2 και 98 του παρόντος.

8 Η άρση της αναστολής εφαρμογής των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων συντελείται με την ολοκλήρωσή της κατά την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου εναρμόνισης του καταστατικού και των κανονισμών τους, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, εκδιδομένη, μετά από εισήγηση του, κατά το άρθρο 61 του παρόντος Ελεγκτικού Συμβουλίου και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται αντικειμενικά κριτήρια για τις επιχορηγήσεις των πάσης φύσεως αθλητικών φορέων.