Άρθρο 60 – Οικονομικό έτος – Προϋπολογισμός Ισολογισμός – Απολογισμός αθλητικών φορέων

1. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ενώσεις και οι αθλητικές Ομοσπονδίες του παρόντος νόμου υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισής τους.
Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος και τα στοιχεία, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

2. Οι προϋπολογισμοί των Αθλητικών Σωματείων καταρτίζονται έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

3. Οι προϋπολογισμοί των αθλητικών Ενώσεων υποβάλλονται για έγκριση στις οικείες Ομοσπονδίες έως την 30ή Σεπτεμβρίου και των Ομοσπονδιών στη Γ.Γ.Α. έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

4. Η έγκριση των προϋπολογισμών δεν αποκλείει το δικαίωμα της αναμόρφωσής τους, υποκειμένων όμως εκ νέου των τροποποιημένων κατά τα ανωτέρω προϋπολογισμών προς έγκριση. Ειδικότερα οι προϋπολογισμοί των Ομοσπονδιών συνοδεύονται από οικονομικό προγραμματισμό για κάθε άθλημα ή κλάδο αθλήματος, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού και από έκθεση στην οποία αναφέρονται παρατηρήσεις και συμπεράσματα, σχετικά με την πορεία των αθλημάτων τους κατά την προηγούμενη περίοδο και την προοπτική ανάπτυξής τους το επόμενο έτος. Ο οικονομικός αυτός προγραμματισμός και η έκθεση αξιολογούνται από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Γ.Γ.Α, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, για τη διαμόρφωση του οριστικού περιεχομένου του οικονομικού προγραμματισμού των αθλημάτων.

5. Η Γ.Γ.Α. ανακοινώνει ως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους το ύψος των επιχορηγήσεων των Ομοσπονδιών, οι οποίες κατόπιν προβαίνουν σε κατανομή στα Σωματεία και στις Ενώσεις της αρμοδιότητάς τους. Εφόσον δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη προθεσμία και το ύψος που τελικά ανακοινωθεί είναι χαμηλότερο του προϋπολογισθέντος, οι διοικήσεις των αντίστοιχων Ομοσπονδιών δεν ευθύνονται για τυχόν υπερβάσεις.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού αθλητικής Ένωσης και Ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια του έτους επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου και έγκριση του αρμόδιου οργάνου, ισχυόντων και των αναφερομένων παραπάνω, στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πέρα από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού ή, προκειμένου για επιχορηγήσεις, για σκοπούς διάφορους απ΄ αυτούς για τους οποίους διατέθηκαν, καταλογίζονται εις ολόκληρον σε βάρος των υπεύθυνων οργάνων που ενέκριναν την πραγματοποίησή τους. Εφόσον πρόκειται για ποσά προερχόμενα από επιχορηγήσεις, ο καταλογισμός γίνεται από την Διεύθυνση Εποπτευομένων φορέων Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ η είσπραξη και η απόδοση των καταλογιζόμενων ποσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

7. Οι αθλητικοί φορείς της παρ. 1 υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον ειδικό αυτό απολογισμό, καθώς και ο χρόνος κατάρτισης και υποβολής του. Ο απολογισμός αυτός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του απολογισμού της παρ. 1 του παρόντος. Ο ειδικός απολογισμός των αθλητικών Ενώσεων και των Αθλητικών Σωματείων υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, που οφείλει να τον διενεργήσει μέσα σε προθεσμία δύo (2) μηνών και σε κάθε περίπτωση μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος και στο χρονικό διάστημα που προηγείται της ανακοίνωσης των επιχορηγήσεων. Με τον ειδικό αυτό απολογισμό συνυποβάλλονται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της παρ. 1 του παρόντος. Αν από τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου διαπιστώνονται παραβάσεις, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προβαίνει στις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την αναζήτηση και τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών και εισηγείται αρμοδίως την περικοπή ή τη διακοπή της κρατικής επιχορήγησης ή τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου από τη Γεν. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Σωματεία που λαμβάνουν συνολική ετήσια επιχορήγηση, τακτική και έκτακτη, μικρότερη των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μπορούν, αντί απολογισμού. να υποβάλλουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε για αθλητικούς σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε.

8. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος απολογισμός και ο ισολογισμός των αθλητικών Ενώσεων καταρτίζονται και υποβάλλονται για έλεγχο στις οικείες Ομοσπονδίες και των Ομοσπονδιών στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. ως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Ειδικότερα οι ισολογισμοί των Ομοσπονδιών δημοσιεύονται πριν από την υποβολή τους στη Γ.Γ.Α. σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα. Η παράλειψη των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται την αναστολή καταβολής των επιχορηγήσεων για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη αυτή.

  • 9 Νοεμβρίου 2016, 12:51 | ΓΙΩΡΓΟΣ

    ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕ ΕΤΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ , ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ. ΠΧ ΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Η ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΧ ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΑΥΤΟ? ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΤΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΕ ΕΤΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ.

  • 9 Νοεμβρίου 2016, 11:06 | ΓΙΩΡΓΟΣ

    ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ.ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ Η ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ? ΠΧ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2017 Η ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2018?