Άρθρο 144 – Άσκηση – Συζήτηση προσφυγής

1. Η προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ασκείται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ηττήθηκε ή από εκείνο που υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την προσβαλλόμενη απόφαση. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 140 του παρόντος νόμου, η προθεσμία άσκησης της προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την επομένη της καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται η καταβολή έως την ημέρα της συζήτησης παραβόλου οποιασδήποτε εδρεύουσας στην Ελλάδα αξιόχρεης Τράπεζας, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Το παράβολο επιστρέφεται στον καταθέτη σε περίπτωση ολικής ή μερικής παραδοχής της προσφυγής, εάν δε η προσφυγή απορριφθεί στο σύνολό της, το παράβολο καταπίπτει υπέρ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

2. Η προθεσμία άσκησης και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.

3. Η προσφυγή ασκείται με δικόγραφο υπογεγραμμένο από πληρεξούσιο δικηγόρο και κατατίθεται στη Γραμματεία του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή αποστέλλεται σε αυτήν με συστημένη επείγουσα επιστολή επί αποδείξει. Η ημέρα και η ώρα συζήτησης της προσφυγής προσδιορίζονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον αναπληρωτή του σε δικάσιμο που δεν απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης και γνωστοποιούνται εγγράφως στους ενδιαφερομένους με μέριμνα του Γραμματέα του Α.Σ.Ε.Α.Δ. οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία αυτή μπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις να συντέμνεται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Α.Δ. και η απόφαση αυτή γνωστοποιείται με κάθε τρόπο στους ενδιαφερόμενους δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση.

4. Η συζήτηση της προσφυγής γίνεται δημόσια με τη συμμετοχή Γραμματέα, ο οποίος τηρεί συνοπτικά πρακτικά. Τα μέρη υποχρεούνται να παρίστανται με πληρεξούσιο Δικηγόρο, κατά τα οριζόμενα από το Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», και δικαιούνται να αναπτύσσουν τους ισχυρισμούς τους προφορικώς ή εγγράφως με υπόμνημα, το οποίο κατατίθεται κατά τη συζήτηση, και να προσκομίζουν τα αποδεικνύοντα τους ισχυρισμούς αυτούς αποδεικτικά μέσα. Εξέταση μαρτύρων, ενός για κάθε διάδικο μέρος, επιτρέπεται κατά την ελεύθερη κρίση της δικάζουσας Σύνθεσης ή της Ολομέλειας, κατά περίπτωση, εφ’ όσον υποβληθεί κατά τη συζήτηση σχετικό αίτημα. Με πράξη του Προέδρου της δικάζουσας Σύνθεσης ή της Ολομέλειας επιτρέπεται η με κάθε πρόσφορο μέσο κλήτευση μαρτύρων το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συζήτηση, εφ’ όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διερεύνηση της ουσίας της υπόθεσης.

5. Η συζήτηση προσφυγής κατά απόφασης του Πρωτοβαθμίου Δικαιοδοτικού – Πειθαρχικού Οργάνου με αντικείμενο αθλητικές διαφορές που ανακύπτουν από την τέλεση αγώνων μπορεί να αναβληθεί μόνο μια φορά και για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφ’ όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, στις λοιπές δε περιπτώσεις για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ίδιου ή άλλου Τμήματος. Εάν δεν εμφανισθούν τα μέρη, η συζήτηση χωρεί σαν να ήταν παρόντα, εφ’ όσον κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

6. Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή του Τμήματος ή το μέλος που αυτοί ορίζουν ενεργεί, όταν κρίνεται αναγκαίο, επιτόπια έρευνα ή αυτοψία και ζητεί χορήγηση εγγράφων ή άλλων κρίσιμων για την υπόθεση στοιχείων. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. αλληλογραφεί απ’ ευθείας για θέματα σχετικά με τις εκδικαζόμενες σ’ αυτό υποθέσεις με τα Αθλητικά Σωματεία, τους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις αθλητικές Ομοσπονδίες και τους αθλητικούς φορείς γενικά, που είναι υποχρεωμένοι να απαντούν αμέσως.

7. Κανείς δεν ανακηρύσσεται πρωταθλητής και καμία βαθμολογική σειρά αγώνων δεν επικυρώνεται από το αρμόδιο αθλητικό όργανο, εφ’ όσον εκκρεμούν προσφυγές ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ., σχετικές με αποτελέσματα αγώνων που επηρεάζουν το κύρος και τη βαθμολογία τους.

8. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ. επί προσφυγών κατά των αποφάσεων των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων για παραβάσεις των καταστατικών ή των Κανονισμών των αθλητικών Ομοσπονδιών και των επαγγελματικών συνδέσμων σχετικά με την τέλεση αγώνων εκδίδονται το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από τη συζήτηση της προσφυγής, στις δε λοιπές περιπτώσεις εντός είκοσι (20) ημερών από τη συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιούνται αυθημερόν στους ενδιαφερομένους.

9. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ. εκτελούνται αμέσως μετά την κοινοποίησή τους και η προθεσμία για την προσβολή τους ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου δεν αναστέλλει την εκτέλεσή τους.

  • 8 Δεκεμβρίου 2016, 17:56 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

    Άρθρο 144 – Άσκηση – Συζήτηση προσφυγής
    1. Η προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ασκείται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ηττήθηκε ή από εκείνο που υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την προσβαλλόμενη απόφαση. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 140 του παρόντος νόμου, η προθεσμία άσκησης της προσφυγής είναι ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ.
    2. Με προσωρινή διαταγή του αρμόδιου δικαστή, η προθεσμία άσκησης και η άσκηση της προσφυγής αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.

    Σημείωση: ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ από τις παρανομίες των αθλητικών παραγόντων, που φροντίζουν να μην κοινοποιούν αποφάσεις και να περνά η προθεσμία με διάφορα τερτίπια τάχα γνωστοποίησης σε εφημερίδες. ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΤΕ να σταματήσει να ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (και γενικά όποιος έγραψε τις λέξεις “καθ΄οινδήποτε τρόπο γνωστοποίησης” πρέπει να ντρέπεται για τις νομικές του γνώσεις και για τα “δημοκρατικά” του ήθη).