Άρθρο 143 – Δικαιοδοσία – Αρμοδιότητες Α.Σ.Ε.Α.Δ.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 148 του παρόντος νόμου για το ομαδικό άθλημα του ποδοσφαίρου, το Α.Σ.Ε.Α.Δ. είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των προσφυγών :
α) κατά αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των αθλητικών Ενώσεων, των επαγγελματικών συνδέσμων και των αθλητικών Ομοσπονδιών,
β) κατά αποφάσεων άλλων οργάνων των αθλητικών Ενώσεων, των επαγγελματικών συνδέσμων και των αθλητικών Ομοσπονδιών, που προβλέπονται από το καταστατικό τους, εφ’ όσον οι αποφάσεις αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα Διοικητικά τους Συμβούλια και υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν: αα) σε επιβολή κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ββ) σε εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητών, γγ) στη βαθμολογική ή αγωνιστική θέση των Αθλητικών Σωματείων και δδ) στην εφαρμογή των σχετικών με τον αθλητισμό και τη λειτουργία τους νόμων και κανονιστικών διατάξεων,
γ) κατά αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων Αθλητικών Σωματείων που επιβάλλουν κάθε είδους ποινές στους αθλητές τους, εφ’ όσον το καταστατικό της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας δεν προβλέπει επικύρωση των ποινών αυτών από δικά της αρμόδια όργανα,
δ) κατά αποφάσεων της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 150 του παρόντος νόμου και
ε) κατά των αποφάσεων των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων των άρθρων 137 και 141, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 139, 140 και 141 του παρόντος νόμου.