Άρθρο 58 – Επαγγελματική διαιτησία – Ειδικός Κανονισμός

1. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και γνώμη της οικείας Ομοσπονδίας διαιτητών, εισάγεται σύστημα επαγγελματικής διαιτησίας για τις ανάγκες των αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα.

2. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της οικείας Ομοσπονδίας διαιτητών και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των Α.Α.Ε., καταρτίζεται ειδικός Κανονισμός ο οποίος ρυθμίζει τα κάθε είδους θέματα που αφορούν στην επαγγελματική διαιτησία.

3. Ο Κανονισμός της προηγούμενης παραγράφου υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.

4. Ο Κανονισμός του άρθρου αυτού καταρτίζεται μέσα σε ένα (1) τρίμηνο από την έκδοση της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απόφασης του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας και εφαρμόζεται από την έναρξη της αμέσως επόμενης αγωνιστικής περιόδου των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα.