Άρθρο 112 – Αρμοδιότητες επαγγελματικών συνδέσμων

1. Στην αρμοδιότητα των επαγγελματικών συνδέσμων ανήκει:
α) η διοργάνωση, η διοίκηση, η οργάνωση, η διεξαγωγή και η διαχείριση του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος, μέσα στα πλαίσια των νόμων του κράτους, του καταστατικού τους και των αποφάσεων και σκοπών της αντίστοιχης αθλητικής Ομοσπονδίας και ο καθορισμός, μέσω των οικείων ειδικών Κανονισμών και προκηρύξεων, των ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων και κανόνων συμμετοχής των επαγγελματικών ομάδων στο αντίστοιχο πρωτάθλημα και διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων αρμοδιότητας τους,
β) η θέσπιση, μέσω των οικείων ειδικών Κανονισμών, πειθαρχικών κανόνων και πρωτοβαθμίων πειθαρχικών οργάνων και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος που ανακύπτει από την διεξαγωγή των αγώνων αυτών και κατά την τέλεσή τους, καθώς και η άσκηση από τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα της πειθαρχικής και εν γένει δικαιοδοτικής εξουσίας τους,
γ) η προβολή και η οικονομική εκμετάλλευση του πρωταθλήματος αρμοδιότητας τους και της εν γένει περιουσίας τους και ιδίως η παραχώρηση δικαιωμάτων διαφημιστικής εκμετάλλευσης και προβολής του πρωταθλήματος και των λοιπών δραστηριοτήτων του συνδέσμου, καθώς και η προστασία και προαγωγή κάθε συλλογικού οικονομικού συμφέροντος των μελών του, όπως η σύναψη, για λογαριασμό τους, συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών, ή μέσω διαδικτύου μεταδόσεων αγώνων, ή στιγμιοτύπων τους και διαφημιστικής εκμετάλλευσης του ονόματος και της εμφάνισης των αθλητών της αρμοδιότητας τους, μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας,
δ) η παροχή στα μέλη τους οικονομικής, τεχνικής, οργανωτικής, τεχνολογικής, ερευνητικής και επιστημονικής υποστήριξης για την αύξηση ή βελτίωση των προϊόντων του επαγγελματικού αθλητικού κλάδου τους, καθώς και η διαχείριση των προϊόντων αυτών, αλλά και η θέσπιση πειθαρχικών κανόνων και κανόνων διαχείρισης και λειτουργίας των μελών τους, η εποπτεία και ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων αυτών, η έκδοση ειδικού Κανονισμού δεοντολογίας των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του αθλήματος και η άσκηση της πεθαρχικής εξουσίας για όα τα παραπάνω,
ε) η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και του ντόπινγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τους κανονισμούς των υπερκείμενων αθλητικών Ομοσπονδιών και της WADA,
στ) η οργάνωση και η διεξαγωγή τακτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού αθλητικού κλάδου, η συνεργασία τους με ίδρυση ιδιωτικών κέντρων ερπαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία με τέτοια κέντρα για την μεταθλητική επαγγελματική κατάρτιση αθλητών, αρμοδιότητας τους,
ζ) η εκπροσώπιση των Α.Α.Ε. στις σχέσεις τους με τις οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες ή τρίτους και η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της αντιστοίχου ευρωπαϊκής ή διεθνούς Ομοσπονδίας, όπου αυτό προβλέπεται.
η) η τήρηση μητρώου αθλητών και ο καθορισμός των γενικών όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών επαγγελματία αθλητή με Α.Α.Ε. και του ειδικού Κανονισμού σχέσεων επαγγελματιών αθλητών και Α.Α.Ε., καθώς και η επίλυση των οικονομικών διαφορών αυτών με τους επαγγελματίες αθλητές, προπονητές και διαμεσολαβητές αυτών,
θ) η αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος, αναγκαίου για την προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήματος αρμοδιότητας τους, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ιδίως δε η οργάνωση και λειτουργία από τις Α.Α.Ε. μέλη τους, ακαδημιών κλάδου άθλησης της αρμοδιότητας τους, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων μεταξύ τους, καθώς και κάθε άλλου θέματος που ανατίθεται σε αυτούς από τις οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες ή από ειδικές διατάξεις του παρόντος.

2. Στους επαγγελματικούς συνδέσμους λειτουργούν ίδια δικαιοδοτικά όργανα ως ακολούθως:
α) Οι από το άρθρο 153 του παρόντος προβλεπόμενες πρωτοβάθμιες Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών και
β) Τα από το άρθρο 137 του παρόντος προβλεπόμενα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα.
Η δαπάνη για τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη των ως άνω οργάνων βαρύνει τους ίδιους τους συνδέσμους.