Άρθρο 147 – Τοπικό Τμήμα Α.Σ.Ε.Α.Δ.

1. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί τοπικό Τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ., το οποίο συγκροτείται από πέντε (5) εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και ειδικότερα από ένα (1) Πρόεδρο Εφετών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ένα (1) Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, ένα (1) Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ένα (1) Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και ένα (1) Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Τα μέλη του ως άνω τοπικού Τμήματος διορίζονται με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται το μήνα Ιούνιο κάθε τρίτου έτους. Η θητεία των μελών είναι τριετής και αρχίζει την 1η Ιουλίου του έτους διορισμού.

2. Τα μέλη του ως άνω τοπικού Τμήματος ορίζονται κατά περίπτωση από τα Τριμελή Συμβούλια Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού. Ο ορισμός περιλαμβάνει ίσο αριθμό αναπληρωματικών μελών. Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των τελευταίων. Η λειτουργία του τοπικού Τμήματος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

3. Το τοπικό Τμήμα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση προσφυγών :
α) κατά αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των αθλητικών Ενώσεων, των επαγγελματικών συνδέσμων Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών και των αθλητικών Ομοσπονδιών, οι οποίες εδρεύουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας,
β) κατά αποφάσεων άλλων οργάνων των αθλητικών Ενώσεων, των επαγγελματικών συνδέσμων Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών και των αθλητικών Ομοσπονδιών, οι οποίες εδρεύουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας και προβλέπονται από το καταστατικό τους, εφ’ όσον οι αποφάσεις αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα Διοικητικά τους Συμβούλια και υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν: αα) σε επιβολή κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ββ) σε εγγραφή ή μετεγγραφή αθλητών, γγ) στη βαθμολογική ή αγωνιστική θέση των Αθλητικών Σωματείων και δδ) στην εφαρμογή των σχετικών με τον αθλητισμό και τη λειτουργία τους νόμων και κανονιστικών διατάξεων,
γ) κατά αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων Αθλητικών Σωματείων, τα οποία εδρεύουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας και επιβάλλουν κάθε είδους ποινές στους αθλητές τους, εφ’ όσον το καταστατικό της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας δεν προβλέπει επικύρωση των ποινών αυτών από δικά της αρμόδια όργανα και
δ) κατά των αποφάσεων των τοπικών Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων του άρθρου 141 του παρόντος νόμου.

4. Όταν το τοπικό Τμήμα κρίνει ότι η ενώπιόν του εκκρεμής υπόθεση είναι μείζονος σπουδαιότητας, δύναται με απόφασή του να την παραπέμψει στην Ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Α.Δ., στην οποία ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές συμμετέχει και αυτό.