Άρθρο 129 – Επαγγελματικός Σύνδεσμος Πετοσφαίρισης

1. Συνιστάται, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, επαγγελματικός σύνδεσμος των Ανωνύμων Εταιρειών Πετοσφαίρισης, που, κατά τους οικείους Κανονισμούς, συμμετέχουν στο εθνικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Πετοσφαίρισης, με την επωνυμία «Επαγγελματικός Σύνδεσμος Πετοσφαίρισης» και διακριτικό τίτλο «ΕΣΠ», με έδρα την Αθήνα, ο οποίος λειτουργεί, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού του, με τη μορφή είτε του σωματείου, κατά το άρθρο 78επ του Αστικού Κώδικα, είτε του αστικού συνεταιρισμού, κατά τις διατάξεις του ν. 1667/1986, διεπόμενος από τις διατάξεις του καταστατικού του, του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδδομένων κανονιστικών πράξεων, των Κανονισμών της ΕΟΠΕ και των υπερκείμενων Διεθνών Ομοσπονδιών και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή του ν. 1667/1986, κατά περίπτωση.

2. Ο ΕΣΠ απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας ως προς την εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία σε σχέση με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, της οποίας αποτελεί τακτικό μέλος.

3. Για τους σκοπούς, αρμοδιότητες, όργανα διοίκησης, πόρους, γενικούς και ειδικούς Κανονισμούς και κάθε άλλο θέμα, ισχύουν τα οριζόμενα παραπάνω, στα άρθρα 111 έως 116 του παρόντος, για τους επαγγελματικούς συνδέσμους.