Άρθρο 95 – Τήρηση ειδικών λογαριασµών από Α.Α.Ε.

1. Οι Α.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να τηρούν σε αναγνωρισµένη και νόµιµα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, λογαριασµό κίνησης, µέσω του οποίου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, διενεργούνται κατ’ αποκλειστικότητα οι καταβολές των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων τους.

2. Οι Α.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να χορηγούν αντίγραφο της κίνησης του παραπάνω λογαριασµού που εκδίδεται από την Τράπεζα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού και στη Γ.Γ.Α., όταν αυτά ζητηθούν.

3. Η άρνηση χορήγησης των στοιχείων της προηγούµενης παραγράφου συνεπάγεται, για όσο χρόνο διαρκεί η άρνηση αυτή, την επιβολή προστίµου από 15.000 ευρώ έως 30.000 χιλιάδες ευρώ για κάθε αγώνα πρωταθλήµατος.

4. Η πληρωµή των εξόδων διενεργείται µε επιταγή. Επιτρέπεται η τήρηση λογαριασµού εκτός Τραπέζης µε ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ σε µηνιαία βάση. Από το λογαριασµό αυτόν αντιµετωπίζονται πληρωµές µόνο για δαπάνες τρέχουσας φύσεως.