Άρθρο 40 – Υποτροφίες

1. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, μπορεί να χορηγείται σε μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων της δευτεροβάθμιας γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας μας, καθώς και σε σπουδαστές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) της χώρας, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη επίδοση στις σπουδές τους και στον αθλητισμό, σημειώνοντας διάκριση 1ης έως 3ης πανελλήνιας νίκης ως αθλητές Σωματείων στα οποία έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 10 του παρόντος, 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες και 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσμιους Μαθητικούς- Σχολικούς αγώνες, υποτροφία διάρκειας ενός (1) έτους που μπορεί να ανανεώνεται. Η δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού χορηγούνται σε αθλητές πτυχιούχους Α.Ε.Ι., υποτροφίες για μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό, μετά από πρόταση του Προέδρου της σχολής από την οποία έλαβαν το πτυχίο τους ή από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, εφόσον οι αθλητές αυτοί έχουν σημειώσει 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς, Παραολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, Σκακιστικής Ολυμπιάδας, σε Παγκόσμια και σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, Πανελλήνιους αγώνες και Πανελλήνιους και Παγκόσμιους Μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες, καθώς και σε όσους επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή ευρωπαϊκή επίδοση της κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων Νεανίδων. Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται μέσα σε πέντε (5) έτη από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και πριν τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας, με τον όρο ότι ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο ή σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση και με την ειδικότητα που θα αποκτήσει, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Η υποχρέωση αυτή αίρεται αν ο υπότροφος δεν προσληφθεί από το Δημόσιο εντός δύο (2) ετών από την λήξη της μετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης. Αν ο υπότροφος δεν εκπληρώσει τον παραπάνω όρο, το συνολικό ποσό της υποτροφίας που του χορηγήθηκε βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία σε βάρος του ως δημόσιο έσοδο, εντόκως από τη λήξη της μετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης.

3. Δεν επιτρέπεται χορήγηση υποτροφίας σε πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Υποτροφία που χορηγήθηκε στα πρόσωπα αυτά διακόπτεται με απόφαση ανάκλησης της χορήγησης.