Άρθρο 72 – Κατάργηση Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών

1. Με την πάροδο τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται αυτοδικαίως τα λειτουργούντα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών που είχαν συσταθεί δυνάμει των άρθρων 69 επ. του ν. 2725/1999, όπως ίσχυε κατά την ίδρυσή τους. Εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας τα οικεία σωματεία δικαιούνται, εφόσον επιθυμούν, να προβούν στην ίδρυση Α.Α.Ε. για το οικείο άθλημα, οι οποίες, με την ίδρυσή τους, θα υποκατασταθούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων ΤΑΑ, εφόσον η ομάδα τους έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία. Για την ίδρυση ισχύουν οι όροι και διαδικασίες του ορίζονται στο άρθρο 73 του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές, εντός της αναφερόμενης στο άρθρο 3 εικοσαήμερης προθεσμίας, παράλληλα με τη δημοσίευση της αναφερόμενης εκεί πρόσκλησης, αποστέλλεται έγγραφη πρόσκληση στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία είχε ανατεθεί η οικονομική τους διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως ίσχυαν κατά το χρόνο αυτής της ανάθεσης, προκειµένου να ασκήσουν, εφόσον επιθυμούν, τηρώντας τις διατυπώσεις του άρθρου 73, δικαίωμα συμμετοχής στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της ιδρυόμενης Α.Α.Ε., έχοντας προτεραιότητα κάθε άλλου ενδιαφερομένου για το ποσό για το οποίο θα γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας και τη σχετική εγγυητική επιστολή.

2. Στις κατηγορίες στις οποίες προβλεπόταν η συμμετοχή ομάδων ΤΑΑ, από την επόμενη της δημοσίευσης του νόμου αγωνιστική περίοδο επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο ομάδων Α.Α.Ε., χωρίς να απαιτείται η έκδοση της αναφερόμενου στο άρθρο 71 του παρόντος απόφασης.

3. Στα καταργούμενα ΤΑΑ, οι μεταξύ των προσώπων στα οποία είχε ανατεθεί η οικονομική τους διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως ίσχυαν έως τη δημοσίευση του παρόντος και των σωματείων υποχρεώσεις και δικαιώματα, καθώς και όλα τα συναφή θέματα εκκαθαρίζονται με βάση τα όσα όριζαν οι προαναφερόμενες διατάξεις και οι συναφθείσες σχετικές συμβάσεις, οι οποίες λήγουν αυτοδικαίως με την πάροδο της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας ή και νωρίτερα, με την ίδρυση Α.Α.Ε..

4. Σε περιπτώσεις καταργούμενων ΤΑΑ χωρίς την ίδρυση Α.Α.Ε., εάν οι ομάδες τους είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε επαγγελματική πλέον κατηγορία, οι αντίστοιχες ομάδες των αθλητικών σωματείων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ανώτερο πρωτάθλημα ερασιτεχνικής κατηγορίας.

5. Διατάξεις του ν. 2725/1999 που προέβλεπαν πειθαρχικές, ποινικές ή οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις σε ΤΑΑ και πρόσωπα συνδεόμενα μ’ αυτά ή με την αθλητική ή άλλη δραστηριότητά τους, συνεχίζουν να ισχύουν.