Άρθρο 21 – Εκπρόσωπος αθλητικών Ενώσεων

Οι Ενώσεις, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της οικείας Ομοσπονδίας, εκλέγουν μεταξύ των μελών τους έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα μετέχει ως μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Το πρόσωπο αυτό δεν θα μπορεί να έχει παράλληλα την ιδιότητα οποιουδήποτε εκτελεστικού μέλους σε Δ.Σ. αθλητικής Ένωσης.