Άρθρο 164 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι κατά τη δηµοσίευσή του ισχύουσες. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων που προβλέπονται στον παρόντα νόµο εξακολουθούν να λειτουργούν τα αντίστοιχα κατά τη δηµοσίευσή του υφιστάµενα όργανα. Ειδικώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του παρόντος εντός έξη (6) μηνών από τη δημοσίευσή του. Έως τότε νοείται ως νόμιμη η λειτουργία της υπό την υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος σύνθεσή της.

2. Μέσα σε προθεσµία τριών (3) μηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, όλα τα Αθλητικά Σωµατεία, οι αθλητικές Ενώσεις, οι αθλητικές Ομοσπονδίες, οι επαγγελµατικοί σύνδεσµοι, οι σύνδεσµοι διαιτητών και οι Οµοσπονδίες διαιτητών οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, µε σκοπό την προσαρµογή τους στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η προαναφερόμενη τροποποίηση μπορεί να γίνει και με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση.

3. Στα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος αναγνωρισµένα από τη Γ.Γ.Α. Αθλητικά Σωµατεία λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η από τις διατάξεις του παρόντος νόµου προβλεπόµενη ειδική αθλητική αναγνώριση ως προς τα αθλήµατα ή τους κλάδους των που αυτά καλλιεργούν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και τα οποία έχουν εγγραφεί ως µέλη στην οικεία αθλητική Οµοσπονδία. Με τα Αθλητικά Σωµατεία του παραπάνω εδαφίου εξοµοιώνονται τα ιδρύµατα, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τα οποία κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καλλιεργούσαν αθλήµατα ή κλάδους αυτών και είχαν εγγραφεί ως µέλη στην οικεία αθλητική Οµοσπονδία. Τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα εξαιρούνται από την εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 12 και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Μέχρι τη λειτουργία της προβλεπόµενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του παρόντος πενταµελούς Επιτροπής, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µπορεί, µε απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, να συγκροτεί Επιτροπή Ισοτιµιών για την εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων. Η Επιτροπή Ισοτιµιών αποτελείται από πέντε (5) µέλη ως εξής:
α) Τον ∆ιευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γ.Γ.Α. ως Πρόεδρο.
β) Τον ∆ιευθυντή προαγωγής Αθλητισµού της Γ.Γ.Α.
γ) Ένα µέλος ∆ιδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) των Σ.Ε.Φ.Α.Α.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας, οριζόµενο από το ∆.Σ. αυτής.
ε) Έναν (1) προπονητή κάτοχο διπλώµατος της ανώτατης κατηγορίας του οικείου αθλήµατος, οριζόµενο από την οικεία Οµοσπονδία Προπονητών ή τον αντιπροσωπευτικότερο Σύνδεσµο Προπονητών ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται η ανωτέρω Οµοσπονδία ή ο Σύνδεσµος Προπονητών, από έναν (1) προπονητή, κάτοχο διπλώµατος της ανώτατης κατηγορίας του αθλήµατος, οριζόµενο από το ∆.Σ. της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας.

5. Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία Εθνικής Σχολής Προπονητών από το Ε.ΚΑ.Ε.Τ., η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ελέγχει τα διπλώµατα προπονητών ως προς τη νοµιµότητά τους. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ορίζονται επίσης η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, το πρόγραµµα και τα ελάχιστα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Προπονητών.
Από τη δηµοσίευση του κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, ο χρησιµοποιούµενος τεχνικός και λοιπός εξοπλισµός από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών περιέρχεται στην κυριότητα και τη χρήση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.. Επίσης από την ίδια χρονολογία δικαιώµατα και προνόµια του Ε.Κ.Α.Ε. από οποιαδήποτε σχέση περιέρχονται αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ.. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού καθορίζεται η ηµεροµηνία µεταφοράς του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ, από το Ο.Α.Κ.Α. όπου σήµερα λειτουργεί, στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ.

6. Κατά παρέκκλιση της αποκλειστικής προθεσμίας της παραγράφου 1α του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 14771/24.5.2000, η σχετική οικονομική επιβράβευση παρέχεται και στους αθλητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα κατά το χρονικό διάστημα 2010-2011, καθώς και στον προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις ανωτέρω διακρίσεις, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν την αίτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην προθεσμία που προβλέπει η απόφαση αυτή, εφόσον οι εξαιρετικές αυτές αγωνιστικές διακρίσεις μπορούν να αποδειχθούν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα νόμο.

7. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος, κάθε αθλητική Ομοσπονδία οφείλει να τροποποιήσει τον Κανονισμό διαιτησίας της με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του άρθρου 65. Η τροποποίηση γίνεται κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της. Η ισχύς των Κανονισμών αυτών αρχίζει από την έγκρισή τους με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Εως την έναρξη της ισχύος των τροποποιημένων Κανονισμών εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύοντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

  • 23 Νοεμβρίου 2016, 13:34 | Παναγιώτης Τσόγιας

    Θα μου επιτραπεί η επισήμανση ότι η υποχρέωση -τάχιστης μάλιστα και επί ποινή ανάκλησης της αθλητικής αναγνώρισης- εναρμόνισης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων με τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό νόμο, πέραν του ότι είναι αντίθετη με την αρχή της συμβατικής βούλησης και διαδικαστικά απαιτητική, χρονοβόρα και δαπανηρή (με την έννοια αυτή ορθά δίδεται η δυνατότητα να γίνει με απόφαση του ΔΣ αλλά ακολουθεί η ούτως ή άλλως αναπόφευκτη οδός του δικαστηρίου και των αναγκαίων δημοσιεύσεων), ενέχει και ένα στοιχείο τριτοκοσμικό αφού υποχρεώνει κάθε σωματείο να τροποποιεί το καταστατικό του κάθε φορά που αλλάζει λίγο ή πολύ ο αθλητικός νόμος ανάλογη με την εκάστοτε πολιτική βούληση και μάλιστα σε μια εποχή που έχει διακοπεί πάσης φύσεως ενίσχυση και επιδότηση. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να τεθεί μία πρόσθετη διάταξη στο νόμο με περιεχόμενο ότι όσες ρυθμίσεις αυτού ενέχουν το χαρακτήρα δημοσίας τάξεως και αφορούν τη διαφάνεια λειτουργίας του αθλητικού σωματείου (και όχι τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας που επιλέγει το καθένα), υπερισχύουν ως αναγκαστικού δικαίου διατάξεις των συμβατικών ρυθμίσεων του καταστατικού, ακόμα και σε περίπτωση μη εναρμόνισης αυτού, χωρίς την δυσανάλογη κύρωση της απώλειας της αθλητικής αναγνώρισης.

  • 6 Νοεμβρίου 2016, 09:01 | ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

    Φρονώ ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί, το εδάφιο της παραγρ. 2 όπου δίνει τη δυνατότητα της τροποποίησης του Καταστατικού Σωματείου, να μπορεί να γίνει και με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Να ληφθεί υπόψη ότι κατά ΑΚ 99 και κατά πάγια νομολογία, η απόφαση τροποποίησης καταστατικού σωματείου απαιτεί την παρουσία του 50% μελών του μητρώου [και όχι των ταμειακώς ενημερομένων] και πληοψηφία των 3/4 των παρόντων.