Άρθρο 28 – Βιβλία

1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα βιβλία που υποχρεωτικά τηρεί κάθε αθλητική Ομοσπονδία. Επιπλέον τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας, βιβλίο δημοσίευσης των αποφάσεων των δικαιοδοτικών της οργάνων και πρακτικών συνεδριάσεων αυτών.

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται να ορίζονται και άλλα βιβλία, εκτός από τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο, καθώς και ο τρόπος τήρησής τους.

  • 2 Νοεμβρίου 2016, 19:06 | SB

    Προτείνεται η υποχρέωση ελέγχου των βιβλίων των ομοσπονδιών από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).